vrijdag, januari 5

JUIST VOOR EEN TIJD ALS DEZE

Misschien is het meest bekende vers uit het boek Esther het 14e uit hoofdstuk 4:

"Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent?"


Juist voor een tijd als deze!

Christenen bevinden zich tegenwoordig in dezelfde positie als Esther, omdat gelovigen die de God van Israël volgen zich wereldwijd in een gevaarlijke positie bevinden.

Onze cultuur keurt zonden goed die het hart van God bedroeven, en velen zijn bang om voor Gods waarheid op te komen. 

God koos onze tijd en plaats in de geschiedenis:
"En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons." Handelingen 17:24-28


Laten we niet zwijgen. We zijn geboren "juist voor een tijd als deze." Spreek vrijmoedig over de God van Israël. Bid mee om bescherming van Israël en het spiritueel ontwaken van Jood en heiden, waar dan ook in de wereld. 

Gail Burton Purath

Oorspronkelijk bericht

maandag, januari 1

NIEUWJAARSGEBED 2018

♥ Mag ik prachtige, nieuwe dingen in Uw Woord ontdekken? Psalm 119:18

♥ Mag ik beter naar Uw stem leren luisteren? Spreuken 8:32-34

♥ Mag ik vergeten wat achter me ligt en me focussen op wat er voor mij ligt? Filippenzen 3:13-14 

♥ Mag ik me realiseren dat Uw liefde groter is dan mijn verstand kan bevatten? Efeziërs 3:17-19♥ Mag ik Uw vrede, die mijn verstand te boven gaat, ervaren? Filippenzen 4:6-7

♥ Mag ik helemaal op U vertrouwen en meer loskomen van mezelf ? Spreuken 3:5-6

♥ Mag mijn hart vernieuwd worden door Uw waarheid en minder gelijkvormig raken aan de wereld?  Romeinen 12:1-2 

♥ Mag ik iedereen vergeven die me beledigde? Kolossenzen 3:13

♥ Mag ik alstublieft de moed krijgen om mijn zonden vrijmoedig aan U te belijden? 1 Johannes 1:9-10

♥ Mag ik mijn zonden oprecht belijden aan hen die ik beledigd heb? Jakobus 5:16 

♥ Mag ik elke dag Uw doelen zien, iedere minuut? Efeziërs 2:10

♥ Mag ik U alles geven? Filippenzen 3:7-14 

Om Jezus wil, amen!

Bijbelstudie

Laat God spreken over je normen en waarden, motieven en levensdoelen door onderstaande passage geschreven door de apostel Paulus (er staan vragen onder het stuk).

Filippenzen 3:7-14: 7 Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd. 8 Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, 9 en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; 10 opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, 11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. 12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, 14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

v. 7-8 Paul gaf zijn eerdere vorm van religie, prestige, macht en goedkeuring op. In de komende verzen beschrijft hij zijn nieuwe leven in Christus.

Ik moedig je aan om 2 Korinthiërs 11: 21-12:10 te lezen. Vers 10 vat het samen: Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Heb jij iets opgegeven omdat je een christen bent? Zijn er andere dingen waarvan je denkt dat God je vraagt ​​om het op te geven? 

v. 9 Wat bedoelt Paulus met een gerechtigheid gebaseerd op geloof en niet op de wet?

Efeziërs 2:8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Zie ook Galaten 2:16 en Romeinen 3:20

v. 10-11 Wat betekent het om Christus te kennen door gemeenschap aan Zijn lijden? Heb je hier ooit voor gebeden?

 Kolossenzen 1:24 Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente.

v. 12-14 Wat heeft Paulus nog niet volledig in bezit? Hoe denkt hij dat te krijgen? Hoe kun je deze principes toepassen op je wandel met de Heere dit jaar? 

Handelingen 20:24 Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade.

Gail Burton Purath

Oorspronkelijk bericht