maandag, december 24

6 DINGEN OM MET KERST TE GELOVEN


1. Geloof in wonderen:
"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst." Jesaja 9:5

2. Geloof dat God (altijd) Zijn doel bereikt: "De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken." Jezus in Lucas 4:18,19 

3. Geloof in liefde, genade en hoop:
"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.Johannes 3:16 

4. Geloof in troost:
"Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed." Psalm 147:3

5. Geloof in vreugde:
"Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht." Nehemia 8:11

6. Geloof en zoek God ernstig! 
"Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken." Hebreeën 11:6
Gail Burton Purath

maandag, december 17

8 TIPS VOOR ZINVOLLE KERST

1. Geef niet te veel uit. 
Godsvrucht vergezeld met tevredenheid is een bron van grote winst. 1 Timotheüs 6:6 

2. Ga op zoek naar een dankbaarheidshouding Psalm 107:1 
Dit zal je helpen om anders om te gaan met neerslachtige gevoelens in de winter.

3. Deel met de mensen die het moeilijk hebben
Bezoek iemand die in een moeilijke situatie zit, kook een ​​maaltijd aan mensen die onder het minimum leven. Je "leent uit aan de HEER" en "Hij zal je de weldaad terugbetalen!" Spreuken 19:17Mattheüs 25:40

4. Vier de geboorte van Christus met iemand die eenzaam is of moeilijkheden heeft. 
Wanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. Lukas 14:13 

5. Pauzeer en bid regelmatig! 
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Filippenzen 4:6

6. Zing, reciteer Bijbelteksten, wees verheugd! 
Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart. Efeziërs 5:19 

7. Bid voor vervolgde gelovigen. Hebreeën 13:3
Het kerstseizoen verhoogt de kans op discriminatie en vervolging. Laat hen niet in eenzaamheid lijden maar steun vervolgde christenen met je gebed en gift. 

8. Neem een ​​cadeautje of een trommel met koekjes mee naar niet-gelovige buren of kinderen. Kolossenzen 4:5 Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. 


MEER VOLDOENING

Als je sommige (of al deze dingen 😉) toevoegt aan de viering van de geboorte van Christus ontvang je een diepere voldoening. Nog meer ideeën? Deel ze gerust. 

Gail Burton Purath

woensdag, december 12

WEES GEEN OLIFANT


Volgens Scientific American hebben olifanten een ongelofelijk vermogen om gezichten, geuren en situaties te onthouden, met name mishandeling. Wrok koesteren (grudge-holding) helpt hen te overleven.


Filippenzen 3:13-14:
 
... maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

"Vergeten" is een belangrijk onderdeel van het uitstrekken naar Gods doel in je leven.


Paulus moest dingen vergeten:

1. Hij had de moord op Stefanus toegejuicht (Handelingen 7:54-8:3)  
2. Hij was ten onrechte gegeseld en gevangengezet (2 Korintiërs 11:23-33 ). 

Om Gods doelen te vervullen, moest hij deze dingen vergeten. Hij moest ze achterlaten en zich uitstrekken en jagen naar het het doel: de prijs en de roeping van God. Als het gaat om het verleden, kan ik soms een 'olifant' zijn, maar ik leer onrecht en wroeging in Gods handen te leggen.

En jij? Is er iets in je verleden dat je hart nog steeds pijn doet? Koester je wrok naar jezelf of anderen toe? Wil je het vandaag in Gods handen laten en je toekomst tegemoet zien met nieuwe hoop? Kom er dan mee tot Jezus: 

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Mattheus 11: 28-30)© Gail Burton Purath

donderdag, december 6

BEN JIJ EEN LIEFDESBRIEF VAN CHRISTUS?


Wist je de volgelingen van Jezus Christus brieven zijn?

“Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.” (2 Korinthe 3:3) 

God schreef zijn wetten op stenen tafelen (Exodus 31:18), maar Hij schrijft niet op harten van steen. In plaats daarvan schrijft Hij over (OF: op) berouwvolle, bekeerde harten ( Jeremia 31:33; Ezechiël 36:26).

VOLGELINGEN VAN CHRISTUS ZIJN:

♥ Aanbevelingsbrieven voor degenen die ons naar de Heer brachten (2 Korinthiërs 3:1-3).
Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig, of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.

Brieven van bevrijding van onze slavernij aan de zonde (Johannes 8:36). 

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

Brieven van adoptie als zonen en dochters van God ( Romeinen 8:15-16). 

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

Brieven van vrijspraak van een doodvonnis die we verdienen ( Romeinen 6:22-23).

Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Brieven van hoop tot een verloren en stervende wereld (1 Korinthiërs 1:18-25). 

Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.

Liefdesbrieven van onze Heiland ( Efeziërs 2:4-5). 

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden.

Jezus is het Woord en als je Jezus liefhebt èn gehoorzaamt, bent jij Zijn brief (Johannes 1:1, 1 Korinthiërs 1:18).
----------------------------
* Paulus vertelt de Korinthiërs dat het zij brieven zijn die op zijn hart zijn geschreven doordat hij ze naar de Heere leidde. Wat een prachtige zegen zijn ze op zijn werk.


zaterdag, december 1

VERGEET JE BRIL NIET


Zonder bril is de grootste "E" het enige dat ik herken op een oogtest grafiek. Ik zou andere letters kunnen noemen, maar dat zou echt een gokje zijn. 

Ik heb corrigerende lenzen nodig om duidelijk te kunnen zien.

De wereldvisie op moraal is ook wazig - zoals ik kijk naar die oogtest grafiek (1 Johannes 2:15-17), en de Bijbel is onze corrigerende lens (Psalm 119:102-105).

Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1 Johannes)

Ik ben niet afgeweken van Uw bepalingen, want Ú hebt mij onderwezen. Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (Psalm 119)

BIJBEL CORRIGEERT

Het is belangrijk om te beseffen dat de Bijbel zich nooit aanpast om tegemoet te komen aan de vervagende visies van onze cultuur. Het corrigeert ze juist (2 Timoteüs 3:14-17).

Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. (2 Tim 3)

CULTUUR VERANDERT

In de afgelopen vijftig jaar heeft onze cultuur bijvoorbeeld vrije seks, pornografie goedgekeurd. Er zijn enorme veranderingen op het gebied van relaties en seksualiteit. Als christen willen mensen geen pijn doen en vooral liefdevol benaderen. Maar hoe combineren we dat met het kiezen voor Gods Waarheid? Onze cultuur overschat geld en zelfrespect en onderschat eerlijkheid en zelfverloochening.

GODS WOORD VERANDERT NIET

Maar God is onveranderlijk en Zijn Woord is onveranderlijk (Hebreeën 13:7-8; Jesaja 40:6-8). Als onze liefhebbende Schepper wil Hij wat het beste voor ons is. En Hij alleen weet wat onze ziel schaadt. Ook al zegt iedereen dat het ons net schaadt, wat Hij zegt is gezaghebbend. Denk ook aan onze Heere Jezus Christus, Die ons voorging. Hij leed en stierf aan het kruis om de schuld van onze zonden te betalen. Die prijs was zo hoog. Hoe zou het dan nu mogelijk zijn dat Hij een compromis zou sluiten met onze zonden? Dat zou tegen Zijn karakter ingaan. 

Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. (Hebreeën 13)

Een stem zegt: Roep! En hij zegt: Wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig. Jesaja 40)


VERGEET JE BRIL NIET

Dus wanneer je bij jezelf merkt dat je zicht op morele kwesties beginnen te vervagen, zorg er dan voor dat je de onveranderlijke "corrigerende lens" van de complete Schrift draagt. Vergeet je bril niet; bestudeer de Bijbel.


Gail Burton Purath

vrijdag, november 23

NIET POPULAIR, WEL GLORIEUS


De volgelingen van Christus (wat ben ik blij dat ik er één van ben) hebben Jezus intens lief.

Toch is er een veel voorkomend misverstand dat moet worden gecorrigeerd: Jezus is niet populair. Hij is  ook niet joviaal.

Toen zijn broers de spot met Hem dreven, zei Jezus:

De wereld kan jullie niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. (1)

Mensen beweren soms dat Jezus het meest ontstemd was over hypocrisie. Dat is niet waar. Jezus berispt iedere zonde, waar Hij die ook tegenkomt. (2)

👉 De echte Jezus eist berouw, zelfverloochening en gehoorzaamheid. (1)


KOSTEN BEREKENEN

Als we oprechte volgelingen willen zijn, dan berekenen we de kosten en weten we dat we gehaat zullen worden. Jezus was niet populair en wij zullen het ook niet zijn. Daarnaast beloven we ons af te keren van onze zonden (bestudeer onderstaande Bijbelteksten).

En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen: Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend  man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem optrekt? En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. Lukas 14:25-33

De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Mattheus 10:21-22

Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. 1 Johannes 3:6

WE VOLGEN JEZUS OMDAT...

We volgen Jezus met heel ons hart, omdat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Hij is onze ultieme Vreugde, onze Goede Herder, onze Verlosser, onze Vrede (Johannes 14:6; Johannes 10:10-11; Efeziërs 2:14). Wij hebben Hem intens lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Jezus is nooit populair geweest en zal nooit populair worden bij de wereld. Maar Hij is wel verbazingwekkend, schitterend, glorieus, majesteitelijk. Dat is Hij altijd geweest en dat zal Hij altijd zijn! 
---------------

(1) Johannes 7:7 || Deze en andere passages weerleggen de softe kijk op Jezus: Mattheüs 7:21-23 Mattheüs 10:33-38; Mattheus 12:49-50; Mattheüs 18:3; Lukas 6:46; Johannes 2:15-16.
(2) Jezus haat hypocrisie omdat hypocriete religieuze leiders "blinde gidsen" zijn die op die manier anderen misleiden (Mattheüs 15:14). Maar het is verkeerd om te denken dat Jezus hypocrisie méér haat dan alle andere zonden. Het is ook verkeerd om te beweren dat Jezus 'met zondaars' heeft 'rondgehangen'. Jezus bracht tijd door met zondaars, maar Hij deelde altijd het evangelie met hen en riep hen op tot berouw. Jezus zag hun zonden niet door de vingers. Hij berispt Hij zelfs Zijn volgelingen wanneer zij zondigen (Openbaring 3:14-19).


vrijdag, november 16

♥ PAUZEER WAT MEER


Ik besefte dat de voorganger niet gewend was om met een vertaler te spreken want hij stopte bijna niet om de vertaler te laten spreken. 

😞 Bij ging dat (vaker dan ik toe wil geven) net zo. Ik gaf anderen in persoonlijke gesprekken maar weinig ruimte.

Je snapt wel wat ik bedoel - je wilt Christus delen, dus begin je je kleine verhaal af te draaien zonder te pauzeren en zonder oog te hebben voor iemands achtergrond. Soms zelfs zonder te vragen hoe het met iemand gaat .

Goede prediking met vertaling houdt in dat je soms even moet stilhouden en (wachtend) luisteren. Voor een goede persoonlijke getuigenis geldt hetzelfde.

Eigenlijk is het in persoonlijke gesprekken vaak beter om te beginnen met het stellen van een vraag zodat je weet hoe je gesprekspartner zich voelt en zodat je weet wat hij of zij meemaakt.

En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. (Handelingen 8:29-35)

God bereidt harten voor. Als we pauzeren, luisteren en goede vragen stellen, worden we soms spontaan uitgenodigd om te delen wat God ons te zeggen geeft.

 • Is dit ook jouw manier? 
 • Geef jij echt om de ander?Gail Burton Purath

woensdag, november 7

14 REDENEN OM TE DANKEN UIT PSALM 33


Psalm 33 geeft ons 14 redenen om God te danken. Pak je Bijbel erbij en lees mee. Ik gebruikte tijdens het vertalen de HSV en de AKJV maar je kun gewoon je eigen Bijbel lezen.

14 REDEN OM  GOD VANDAAG TE DANKEN

 1. Gods Woord is recht (vers 4)
 2. Al Zijn werken zijn volledig betrouwbaar (4)
 3. Hij heeft een rechtvaardig oordeel lief (5)
 4. Zijn goedertierenheid vult de aarde (5)
 5. Hij is de Schepper van hemel en aarde (6)
 6. Zijn woorden hebben alle gezag (9)
 7. Alle plannen die in strijd met Gods plan zullen mislukken (10)
 8. Zijn raad bestaat voor eeuwig (11)
 9. Naties en mensen die Hem erkennen, zijn gezegend (12)
 10. De Heere ziet alle inwoners van de hele aarde (13 en 14)
 11. De Heere heeft hen gemaakt en let op hun daden (15)
 12. De Heere waakt over degenen die Hem vrezen, die op Hem hopen (18)
 13. Hij redt onze ziel van de dood (19)
 14. Hij is onze hulp en ons schild (20)

MAAK EEN LIJST

Er zijn eindeloos veel redenen om God dankbaar te zijn, maar deze lijst is een goed begin. Begin vandaag aan je eigen lijstje. 

➔ Te down of verdrietig om te danken? Lees HIER verder.
We hebben een God Die ons ondanks alles zoveel geeft om dankbaar voor te zijn. ( Mariska Jongebreur )

Gail Burton Purath

maandag, oktober 29

3 MANIEREN OM VAN FACEBOOK TE GENIETEN


Zelfs als je Facebook niet gebruikt, denk ik dat je kunt profiteren van deze  Bible Love Note 😃

Studies tonen aan dat veel mensen op Facebook worden ontmoedigd, teleurgesteld of zelfs last krijgen van depressiviteit.

Waarom?

 • Omdat het leven van iedereen zoveel beter lijkt dan dat van henzelf en het lijkt soms of niemand aandacht besteedt aan de dingen die zij posten. 

Facebook bootst het leven na. Het is niet helemaal zuiver. De meeste mensen verstoppen hun (karakter)fouten en veel mensen willen op Facebook meer aandacht hebben dan ze krijgen. Ze hunkeren ernaar.


3 DINGEN DIE JE KUNNEN HELPEN IN HET LEVEN (met of zonder Facebook)

1. Geef eerlijk toe dat je leven niet perfect is. Wij allemaal hebben allemaal onze mislukkingen en ons verdriet, net als iedereen, maar we vinden troost, correctie en leiding in Christus ( 2 Korinthiërs 1:3-7).
Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deelhebt aan het lijden, zo ook deelhebt aan de vertroosting.
2. Realiseer je dat God de enige perfecte Vriend is. Anderen kunnen ons zo nu en dan teleurstellen (Johannes 15:14, 15 ).
U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.
3. Zoek vreugde en vervulling door je te richten op God en anderen en niet alleen op jezelf (Mattheüs 22: 36-40).

Rabbi, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

WANNEER BRON VAN VREUGDE?

Facebook kan een bron van vreugde en  zelfs een soort bediening zijn voor jou als christen. Bijvoorbeeld als je voor anderen wilt bidden, inspirerende afbeeldingen, teksten en citaten plaatst om anderen aan te moedigen en je leven eerlijk presenteert. Wie reflecteer jij?Ik moedig je aan om de Facebook-pagina van Bible Love Note te gebruiken als een manier om Christus op Facebook te delen. Je kunt foto's en links delen door op de knop "delen" te klikken, en het is altijd een zegen als je  op onze berichten reageert! Heel veel mensen uit Suriname doen dat. Ook wel wat uit Nederland. Ik wil jullie daar allemaal heel hartelijk voor bedanken. 

DANK JULLIE WEL!

donderdag, oktober 25

BELOOFT GOD MIJ WELVAART EN GEZONDHEID?


Serieus, ik verbaas me erover dat sommige mensen suggereren dat Christus gezondheid, rijkdom en allerlei aardse gemakken in het hier en nu belooft.

Dat is niet bijbels.

Gods Woord vertelt ons duidelijk dat we op doorreis zijn.

Volledige heelheid is een toekomstige belofte (Hebreeën 2:5-9, 1 Korinthiërs 15:20-28). 

Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd: Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen; alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen.Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn. (Hebreeën 2:5-9)

Belooft Hij rijkdom en aardse voorspoed aan gelovigen die Hem volgen? Als je denkt dat God gezondheid en geluk geeft aan iedere gelovige, 
 1. dan zou Timotheüs geen maagproblemen hebben gehad (1 Timotheüs 5:23)
 2. dan zou Paulus nooit honger of nood hebben geleden (Filippenzen 4:12-13)
 3. dan zou het vandaag de norm zijn, zeker onder toegewijde christenen. 

Dat is niet het geval.

 • Ja God kan en zal mensen helen en bevrijden, en hun verhalen inspireren ons!
 • Maar we hebben ook het getuigenis nodig van diegenen die een sterk geloof handhaven terwijl ze worstelen met een slechte gezondheid, vervolgingen en moeilijkheden. Lees 2 Korinthe 12:7-10

Als God ons redde van elke aardse moeilijkheid, zouden we nooit de diepte van Zijn troost weten. En we zouden niet in staat zijn om anderen op de juiste manier te kunnen troosten (2 Korinthiërs 1:3-7):
Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deelhebt aan het lijden, zo ook deelhebt aan de vertroosting.


God aanwezigheid brengt troost in lijden en ontberingen. Zoals Jezus zei: En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. 

LEES OOK: 4 waarheden over lijden als christen en Ons echte Thuis.

Gail Burton Purath

woensdag, oktober 17

ALS HET LICHT UITGAAT


Na een lange dag van internationaal reizen, stapte ik volledig uitgeput in bed. Enkele uren later werd ik gedesoriënteerd wakker. Wat was er aan de hand? Het lukte me zelfs niet om onze verlichte wekker te zien! Er was iets mis. Ik draaide de nabijgelegen lichtschakelaar om. Er gebeurde helemaal niets.

Er staan geen straatlantaarns in de buurt van ons huis, dus het was uitzonderlijk donker toen ik naar onze woonkamer strompelde.

En toen zag ik een sprankeltje licht en hoorde ik de vertrouwde stem van mijn man, die al uit bed was om de boel te controleren... met de zaklamp in zijn hand. Het was is een goede illustratie van Romeinen 8:28:

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Er was iets fout gegaan. Ik had er geen controle over en het beïnvloedde me op een negatieve manier. Maar ondertussen was mijn man er al druk mee bezig. Hij maakte de dingen in orde. (En dat terwijl ik nog sliep).

Onze wijze, alwetende God is altijd achter de schermen van ons leven bezig en werkt voor ons bestwil. Wanneer het leven donker lijkt, kunnen we rusten in de schittering van Zijn belofte; dat alle dingen mee zullen werken meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.


dinsdag, oktober 9

5 TIPS OM REUZEN TE VERSLAAN


Het verhaal van David en Goliath (1 Samuël 17) biedt een paar mooie principes voor het doden van onze “reuzen.” Reuzen zijn dingen in ons leven die ons willen vernietigen, zoals zonde, schadelijke gedachtes, ontmoediging en aanvallen van Satan.

We worden dagelijks geconfronteerd met een geestelijke strijd en deze principes uit het verhaal van David en Goliath kunnen ons, als kinderen van God, heel goed helpen:

1. Verwacht negatieve feedback als je probeert een reus te verslaan (17:28-31). Negeer het zeker!
Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei: Waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. Toen zei David: Wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? Hij wendde zich van hem af naar een ander en sprak dezelfde woorden; en het volk gaf hem weer antwoord zoals de eerste keer. Toen de woorden die David gesproken had, gehoord werden en in de tegenwoordigheid van Saul werden verteld, liet deze hem halen.
2. Wees trouw aan God in de kleinere dagelijkse beproevingen, dan zul je vertrouwen hebben om met Hem de grotere reuzen te verslaan (17:34-37).
Toen zei David tegen Saul: Uw dienaar weidde de schapen van zijn vader, en kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zó zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David: De HEERE, Die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: Ga heen, de HEERE zij met je!
3. Gebruik je gaven, hoe onbeduidend ze ook lijken, maar wees er zeker van dat je ze combineert met geloofsvertrouwen op de God van Israël (17:38-40).
Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul: Ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend; en David deed ze weer uit. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich vijf gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak, en zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn.
4. Reageer op de leugens van de vijand met de waarheid van God. Benader hem in de naam van de almachtige Gods en vertrouw niet op je eigen sterkte  of vindingrijkheid (17:41-47). 
De Filistijn kwam gaandeweg dichter bij David, en de man die zijn schild droeg, liep voor hem uit. Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem; want hij was nog maar een jongen, rossig en knap van uiterlijk. De Filistijn zei tegen David: Ben ik een hond, dat je met stokken naar mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David: Kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt. Op deze dag zal de HEERE u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde, en heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de HEERE niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de HEERE. Hij zal u in onze hand geven
5. Wees proactief in je geloof. wacht niet tot het laatste ogenblik maar tref voorbereidingen en handel dan vanuit de verwachting dat God bij je is en je zal helpen (17:48-49).
En het gebeurde, toen de Filistijn opstond en naar voren kwam, David tegemoet, dat David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg, en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel.

Afsluiten met het bidden van een Psalm. Ga dan HIER heen.

Gail Burton Purath

vrijdag, oktober 5

WAAROM BEN U ZO VER WEG, HEERE?


HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid? *


Psalmen beginnen vaak zoals hierboven.

Dit vertelt ons:

 • Dat we onze gevoelens eerlijk met God mogen delen. 
 • Dat zelfs de 'beste' kinderen van God tijden van twijfel en verwarring kennen. 

Als we zorgen hebben, zijn de Psalmen echt bemoedigend om te lezen! Dat komt onder andere doordat de Psalmist vaak vanuit zijn twijfels en verwarring opklimt tot vast geloof  in de God van Israël.

"Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees.*

Psalm(achtige) gebeden:

 1. veranderen ons perspectief
 2. brengen Gods trouw in het verleden in onze herinnering terug 
 3. verzekeren ons van Gods huidige en toekomstige trouw 

Voel je je ontmoedigd? Wees open tegenover God, verander van perspectief door jezelf te herinneren aan Gods trouw. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8).

Psalm 10:1,14Heb je te maken met onrecht? Lees dan HIER verder.

Gail Burton Purath

donderdag, september 27

ANDERS DAN GEPLAND


We kochten tickets voor een trein die van Boedapest regelrecht naar Zagreb ging. Een gemakkelijke reis, dachten we.

Maar door spoorwegreparaties reden we uiteindelijk met drie verschillende treinen en een bus, terwijl we onze zware bagage van het ene vervoersmiddel naar het andere sjouwden.*

We hebben onze bestemming bereikt, maar niet zoals we verwachtten dat het zou gaan.

ILLUSTRATIE LEVEN MET CHRISTUS

Dit is een goede illustratie van ons leven met Christus. God heeft goede doelen voor ons leven (Efeze 2:10), maar de rit is zelden gemakkelijk en direct.

We verliezen een geliefde, we krijgen te maken met ziekte, raken onze baan kwijt, worstelen met een eigenzinnig kind. Daarnaast kan een financiële catastrofe of andere problemen onze perfecte rit flink onderbreken. Niemand is volledig gevrijwaard van moeilijkheden, vertragingen en omleidingen in het leven.

Maar we kunnen vasthouden aan deze waarheden:

1. Onze uiteindelijke bestemming is om bij-Jezus-te zijn. Maar omdat Hij nu ook al bij ons is hebben we altijd reden om ons te verheugen (Filippenzen 4:4-7).
Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
2. De Heere kan elke ongewenste verandering ten goede in ons leven gebruiken (Romeinen 8:28).
En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
3. Soms zijn vertragingen en omleidingen de plaatsen waar God ons geloof het meest laat groeien en bloeien (Efeziërs 3:20-21, Jakobus 1:2-3).
Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt,
want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.
---------


(*) Wanneer we met Jezus 'de trein van het leven' rijden, neemt Hij al onze bagage mee. Psalm 68:20 luidt zo het Engels: Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens.

Gail Burton Purath


woensdag, september 19

HABAKUKS GELOOFSBELIJDENIS


Habakuk, een oudtestamentische profeet die een beetje klagerig over lijkt te komen (Habakuk 1). Toch oppassen dat we hem niet verkeerd beoordelen, want hij was een getrouwe profeet van God in een moeilijke tijd van Israëls geschiedenis.

Sterker nog, hij is een goed voorbeeld voor ons. Hij keek naar de omstandigheden en het voelde alsof Gods gerechtigheid niet de overhand had. Maar uiteindelijk besefte hij dat de omstandigheden niet bepalend zijn voor Gods liefde en trouw.

Ons is geen kalme reis beloofd. Ook geen grote rijkdom of populariteit. God belooft ons iets veel beters. Hij belooft Zijn kracht om het vol te houden onder moeilijke omstandigheden.

Het Bijbelboek van Habakuk eindigt met een triomfantelijke geloofsverklaring die wij ook mogen omhelzen:
Al zal de vijgenboom niet in bloei staan

en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,

al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen

en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,

al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn

en er geen rund in de stallen over zijn –

ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,

mij verheugen in de God van mijn heil.

De HEERE Heere is mijn kracht,

Hij maakt mijn voeten als die van de hinden,

en Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Voor de koorleider, bij mijn snarenspel!

Habakuk 3: 17-19

----------------------------------- 


Ik moedig je aan om deze passage hardop te reciteren en je eigen omstandigheden in te vullen.

Gail Purath Burton

dinsdag, september 11

HELP! VERBORGEN INGREDIËNTEN!

De koffiemelk die ik gebruikte wordt hier “half and half” genoemd, maar bij nadere inspectie zag ik dat het veel verborgen ingrediënten bevatte.

Ik veronderstelde dat ze beter was dan de melkpoeder, die in de verste verte niet op melk leek. Maar mijn “half and half” bleek ook niet te zijn wat ik dacht.


Onlangs ontdekte ik dat mijn favoriete slasaus propyleenglycol bevat, een samenstelling die wordt gebruikt in antivries. Dacht ik gezond bezig te zijn, blijkt er toch genoeg bewijs te zijn dat deze goedgekeurde hulpstof serieuze gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Wie weet hoeveel van ons zich niet lekker voelen vanwege 'verborgen' ingrediënten in ons alledaags voedsel

En wie weet hoeveel van ons spiritueel ongezond zijn vanwege de verborgen ingrediënten in ons amusement?

De meest populaire tv-programma's, muziek, films en boeken bevatten verborgen agenda's en verborgen ingrediënten. Ooit waren deze thema's subtiel verweven in personages en situaties. Nu, omdat veel mensen hun gezonde kijk op goed en kwaad toch al verloren hebben, steken immorele en gewelddadige thema’s meer zichtbaar de kop op. Wen er niet aan!

👉 Ik vraag God om me te helpen verborgen ingrediënten in mijn leven te identificeren. Doe je met me mee?
👉 Deel je ervaring in het omgaan met social media, amusement etc.


Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Spreuken 4:23

woensdag, september 5

OF BEZITTEN MIJN SPULLEN MIJ?


Wist je dat we allemaal verschillende "rommelniveaus" hebben ?

Volgens deskundigen worden we gestrest en onproductief zodra we die niveaus hebben bereikt. Hoewel "rommel" (letterlijk en figuurlijk)  onze geest onrustig maakt, blijven we ondanks alles toch onnodige bezittingen verzamelen.

Ik zeg heel eerlijk dat ik een 'verzamelaar' ben, dus van mijn kant geen waarschuwend vingertje uit de hoogte. Maar de laatste tijd heb ik mezelf wel een paar vragen gesteld:

 • Zou mijn leven meer vrucht dragen voor God als ik minder bezittingen had?
 • Bezit ik mijn spullen of bezitten mijn spullen mij?

Het gaat me zo gemakkelijk af om Christus’ woorden aan de rijke jongeman weg te redeneren. Ik denk bijna automatisch dat dit gebod van Christus niet voor mij geldt.

Maar begrijp ik dan dan onderstaande woorden van Jezus wel echt?

En Hij zei tegen hen: “Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.” Lukas 12:15

Ontdek je bij jezelf ook die verschillende rommelniveaus? Raak je gestrest van “teveel” en kan je er maar niet los van komen? Vlucht ermee naar Jezus. Hij is het beste Adres!


Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebreeën 4:15-16)

Gail Burton PurathIk voeg hier de mooie reactie van Lieneke aan toe:
Vanochtend las ik deze tekst uit Spreuken (24:4): 'Door kennis worden binnenkamers gevuld met kostbare en aangename bezittingen.' Wijsheid en kennis van God helpen je bij het gezellig en mooi maken van je huis op een manier die Zijn Naam verheerlijkt. Er een thuis van maken! 💗

dinsdag, augustus 28

BETER DAN MIJN OCHTENDKOFFIE


"Met zijn wereldwijde populariteit is koffie waarschijnlijk de grootste bron van antioxidanten in het wereldwijde dieet... het is gewoon het superfood van de eeuw." (1)

Volgens talrijke studies zou koffie:
 1. het risico van overlijden verlagen
 2. helpen het bij het voorkomen van sommige kankers.
 3. de gevoeligheid voor diabetes type 2 verlagen
 4. helpen om de hersenen te beschermen tegen dementie.
 5. de DNA-moleculen in spieren helpen met effecten die vergelijkbaar zijn met lichaamsbeweging
Ik dacht aan het plezier dat een kop koffie met zich meebrengt en het plezier dat de Bijbel brengt. Dus na het lezen van deze voordelen van koffie, vergeleek ik ook enkele voordelen van de Bijbel.

Bijbellezen:
 1. Verlaagt ons risico op eeuwige dood (Romeinen 1:16-17).
 2. Helpt "geestelijke kankers" te voorkomen, zoals bitterheid (Hebreeën 12:15
 3. Reguleert ons geestelijk 'bloed' en voorkomt ongezonde pieken en dalen (2 Timotheüs 3:16-17)
 4. Beschermt en vernieuwt onze geest ( Romeinen 12:2).
 5. Stimuleert het spirituele DNA, traint en bouwt het geloof (Romeinen 10:17) .

Yep! De Bijbel is (zelfs) beter dan mijn ochtendkoffie! 
Gail Burton Purath