donderdag, januari 18

SEX BUITEN HET HUWELIJK - WAT ZEGT DE BIJBEL?

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over 'puur leven' voor God? Gail zocht ernaar en deelde via haar eigen blog allerlei teksten, die ze uitgewerkt heeft tot een goede Bijbelstudie. 

Het Griekse woord porneia is het stamwoord dat als  'immoreel' (1) is vertaald. In de bijbelgedeelten hieronder betekent het: 'het opgeven van seksuele reinheid; promiscuïteit van welk type dan ook.' Ons Nederlandse woord pornografie is hiervan afgeleid.   1. Korinthe 6:9-11: "Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? 10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. 11 Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.

Christenen hebben in Christus de macht (Filippenzen 4:13) en de motivatie (Romeinen 12:1) om deze zonden te overwinnen omdat God ons heeft geroepen om een ​​heilig leven te leiden en geen onzuiver leven (1 Thessalonicenzen 4:7). Christus kennen leidt altijd naar liefdevolle gehoorzaamheid. (Titus 1:1Johannes 14:23)

2.1 Korinthe 6:15: "Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet!" Seksuele zonden schenden ons op een serieuze manier, waarbij onze lichaam, de tempel van de Heilige Geest, in immoraliteit naar beneden getrokken wordt. 

3. 1 Korinthe 6:18-19: "Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. 19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?"


Seksuele zonden zijn niet hetzelfde als andere zonden.

4. 1 Korinthe 7:9 "Maar als zij (de niet-getrouwden) zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden." Optie samenwonen komt niet voor in Gods plan.


Het Griekse woord voor 'begeerte' in de Bijbeltekst hierboven is geen slechte of wellustige passie. Het is een gezonde en mooie passie, die de Heere God bedoeld heeft tussen mannen en vrouwen in liefde. Met dit vers geeft Hij deze gevoelen duidelijk hun unieke plaats: in het huwelijk. Optie samenwonen komt niet voor in Gods plan. Waarom niet? Omdat het Bijbelse huwelijk fungeert als een spiegel (een reflectie) van de relatie tussen Christus en Zijn gelovigen.


  • Op een Bijbelse manier kijken naar het huwelijk: Rutger Heij

5. Efeziërs 5:3-5 "Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, 4 en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging. 5 Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God."


6. Kolossenzen 3:5: *Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. *Ter dood brengen - dat is een sterke taal!

7. Hebreeën 12:16: "Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Ezau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht."

Haal je schouders niet in onverschilligheid op zoals Ezau dat deed. Verspeel je relatie met God niet door
 gebrek aan zelfbeheersing. 

8. Hebreeën 13:4 "Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen."


De Bijbel beperkt seksuele intimiteit tot het huwelijk.

(1) Sommige vertalingen gebruiken het woord ontucht wat in de Bijbel staat voor o
ngeoorloofde seks tussen mensen die (nog) niet met elkaar getrouwd zijn.
Gail Burton Purath

maandag, januari 15

LAAT JE LICHT ZÓ SCHIJNEN!

Ik hou van het begrip: "schijnen". De Bijbel gebruikt deze uitdrukking vaak. Veel Bijbelteksten vertellen over Gods licht dat op ons schijnt. (1)

Bijvoorbeeld:

🌟 "Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus." 2 Korinthiërs 4:6

En wanneer de heerlijkheid van Christus op ons schijnt, kunnen we niet anders dan Zijn licht reflecteren!


🌟 "De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.Daniël 12:3 

 
🌟 "Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.Mattheüs 13:43

Als we tot Christus komen, gaan we van de duisternis over in het licht en stralen omdat we in Zijn licht wandelen (Efeziërs 5:8-14). 

We worden gewaarschuwd ons licht niet te verbergen, maar het te laten schijnen, zodat mensen onze goede daden kunnen zien en God kunnen verheerlijken (Mattheüs 5:14-16). 

🌟 Dus laten we Jezus reflecteren! (Filippenzen 2:14-15)


------------------- 

(1)  
Jesaja 60:1: "Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op."
Psalm 31:17: Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten, verlos mij door Uw goedertierenheid.

Numeri 6:25: De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
Psalm 80:4: O God, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.
Psalm 80:19 HEERE, God van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.


Gail Burton PurathOriginele Post

donderdag, januari 11

5 MANIEREN WAAROP SATAN SPREEKT

Ik schreef over 5 manieren waarop God spreekt: schepping, Gods Woord, de Heilige Geest, andere gelovigen, omstandigheden.

Maar wees op je hoede voor Satan. Hij vervalst Gods stem:

1. Hij spreekt door de schepping en moedigt ons aan om het te aanbidden in plaats van de Schepper, hij wil dieren beschermen, maar om ongeboren baby's bekommert hij zich niet, hij werkt aan op het praktiseren van allerlei vormen van seksualiteit tegen Gods ontwerp in, hij zorgt dat de evolutie steeds meer plek krijgt in de samenleving.  Romeinen 1:18-32; 2 Peter 3:3-72. Hij spreekt door Gods Woord, verdraait, knipt, plakt en misbruikt het. Mattheüs 4:1-11

3. Hij doet Gods Geest na, gebruikt spirituele taal en schept een namaakbeeld van liefde om ons te overtuigen de morele waarden van onze cultuur te accepteren en dingen die tegen Gods Woord zijn tòch te doen. 2 Korinthiërs 11:3-4

4. Hij spreekt door mensen, verwatert het evangelie, overtuigt ons om de gemakkelijke weg te nemen, om onszelf op de eerste plaats te zetten. 1 Korinthiërs 15:33; Efeziërs 5:6

5. Hij spreekt door omstandigheden en opent deuren van verleiding. Genesis 3:1-7

"Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan." 1 Korinthiërs 10:12-13

Onze voorzorgsmaatregelen:


Gail Burton Purath

Originele post

maandag, januari 8

5 MANIEREN WAAROP GOD ELKE DAG SPREEKT

God spreekt elke dag tot ons!

1. Hij spreekt in de schepping: "Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid. Romeinen 1:20


2. God spreekt door Zijn door God ingegeven Woord, dat "nuttig is om te onderwijzen, ons te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid". 2 Timotheüs 3:16-17

3. Hij spreekt tot ons door zijn Heilige Geest, en helpt ons de Schrift toe te passen in elke situatie in ons leven. Hij roept dingen die God gesproken heeft terug in onze herinnering. Johannes 14:26

4. God spreekt door andere gelovigen die ons helpen om te leven op manieren die God behagen. Titus 2

5. Hij spreekt door omstandigheden, Hij opent en sluit deuren en soms  gebruikt Hij bovennatuurlijke middelen. Handelingen 16:6-10

Maar wanneer God spreekt, is Hij het nooit, nooit, nooit oneens met de Schrift en leidt  Hij ons nooit zelfzuchtige, misleidende of goddeloze paden op.

Zorg ervoor dat het Gods stem is, waar je vandaag naar luistert!


Gail Burton Purath

vrijdag, januari 5

JUIST VOOR EEN TIJD ALS DEZE

Misschien is het meest bekende vers uit het boek Esther het 14e uit hoofdstuk 4:

"Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent?"


Juist voor een tijd als deze!

Christenen bevinden zich tegenwoordig in dezelfde positie als Esther, omdat gelovigen die de God van Israël volgen zich wereldwijd in een gevaarlijke positie bevinden.

Onze cultuur keurt zonden goed die het hart van God bedroeven, en velen zijn bang om voor Gods waarheid op te komen. 

God koos onze tijd en plaats in de geschiedenis:
"En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons." Handelingen 17:24-28


Laten we niet zwijgen. We zijn geboren "juist voor een tijd als deze." Spreek vrijmoedig over de God van Israël. Bid mee om bescherming van Israël en het spiritueel ontwaken van Jood en heiden, waar dan ook in de wereld. 

Gail Burton Purath

Oorspronkelijk bericht

maandag, januari 1

NIEUWJAARSGEBED 2018

♥ Mag ik prachtige, nieuwe dingen in Uw Woord ontdekken? Psalm 119:18

♥ Mag ik beter naar Uw stem leren luisteren? Spreuken 8:32-34

♥ Mag ik vergeten wat achter me ligt en me focussen op wat er voor mij ligt? Filippenzen 3:13-14 

♥ Mag ik me realiseren dat Uw liefde groter is dan mijn verstand kan bevatten? Efeziërs 3:17-19♥ Mag ik Uw vrede, die mijn verstand te boven gaat, ervaren? Filippenzen 4:6-7

♥ Mag ik helemaal op U vertrouwen en meer loskomen van mezelf ? Spreuken 3:5-6

♥ Mag mijn hart vernieuwd worden door Uw waarheid en minder gelijkvormig raken aan de wereld?  Romeinen 12:1-2 

♥ Mag ik iedereen vergeven die me beledigde? Kolossenzen 3:13

♥ Mag ik alstublieft de moed krijgen om mijn zonden vrijmoedig aan U te belijden? 1 Johannes 1:9-10

♥ Mag ik mijn zonden oprecht belijden aan hen die ik beledigd heb? Jakobus 5:16 

♥ Mag ik elke dag Uw doelen zien, iedere minuut? Efeziërs 2:10

♥ Mag ik U alles geven? Filippenzen 3:7-14 

Om Jezus wil, amen!

Bijbelstudie

Laat God spreken over je normen en waarden, motieven en levensdoelen door onderstaande passage geschreven door de apostel Paulus (er staan vragen onder het stuk).

Filippenzen 3:7-14: 7 Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd. 8 Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, 9 en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; 10 opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, 11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. 12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, 14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

v. 7-8 Paul gaf zijn eerdere vorm van religie, prestige, macht en goedkeuring op. In de komende verzen beschrijft hij zijn nieuwe leven in Christus.

Ik moedig je aan om 2 Korinthiërs 11: 21-12:10 te lezen. Vers 10 vat het samen: Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Heb jij iets opgegeven omdat je een christen bent? Zijn er andere dingen waarvan je denkt dat God je vraagt ​​om het op te geven? 

v. 9 Wat bedoelt Paulus met een gerechtigheid gebaseerd op geloof en niet op de wet?

Efeziërs 2:8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Zie ook Galaten 2:16 en Romeinen 3:20

v. 10-11 Wat betekent het om Christus te kennen door gemeenschap aan Zijn lijden? Heb je hier ooit voor gebeden?

 Kolossenzen 1:24 Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente.

v. 12-14 Wat heeft Paulus nog niet volledig in bezit? Hoe denkt hij dat te krijgen? Hoe kun je deze principes toepassen op je wandel met de Heere dit jaar? 

Handelingen 20:24 Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade.

Gail Burton Purath

Oorspronkelijk bericht