maandag, januari 29

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER SEKSUELE REINHEID?

Jaren geleden zei een jonge vrouw tegen me, tijdens een Bijbelstudie, dat ik ouderwets was om te denken dat echte gelovigen niet vóór het huwelijk mogen gaan samenwonen.

Als ik ouderwets ben, dan is God dat ook!


God weet altijd wat het beste voor ons is en in de Bijbel definieert Hij alle seks buiten het huwelijk als zondig.

HEILIG

God is heilig! Hij laat in de Bijbel Zijn rechtvaardige boosheid zien over een zondige manier van leven (op welk vlak dan ook) met de bedoeling dat we berouw hebben en terugkeren naar Hem toe.

Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. 1 Johannes 3:6-7

👉 Bestudeer wat Paulus zegt in 1 Korinthe 6:9-11 


LIEFDEVOLLE GEHOORZAAMHEID

Wat wil God dan? Hij wil liefdevolle gehoorzaamheid. Als onze Maker wil Hij niet dat we zondigen. Zonde brengt serieuze scheiding tussen God en mens. Ervaar je niet zo veel meer van God in je leven? Zonde kan één van de oorzaken zijn.

EEN WEG TERUG!

Een essentiële stap is om de zonde te erkennen en te belijden voor God. We missen door de zonde totaal het doel waar we eigenlijk voor gemaakt zijn. Dankzij Jezus is er een weg terug. De weg van het belijden van onze zonde. De weg van het breken met de zonde, in Zijn kracht. Wie zijn zonde belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen (Spreuken 28:13).

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9

------------

DIEPER NADENKEN

God zegt ook dat Hij mensen vergeeft die berouw hebben. Handelingen 3:19  Psalm 32. Hij zegt ook dat je als kind van God kracht mag vinden in Christus Filippenzen 4:13 en de motivatie Romeinen 12:11 Korinthe 6:19-20 om deze zonden te overwinnen. Hij heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. 1 Thessalonicenzen 4:7
1. Veel mensen geloven dat het onmogelijk is om seksueel rein te blijven. 


🙏 Maar christenen hebben een 'krachtbron' buiten onszelf: 
Filippenzen 4:13: want ik kan alles aan door Christus, Die mij kracht geeft. 

🙏 We hebben een motivatie die uitstijgt boven onszelf: 
Romeinen 12:1-2 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

🙏 We hebben een roeping buiten onszelf: 

1 Thessalonicenzen 4:7-8: Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. 8 Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven.

2. Let in de onderstaande passage op de nadruk op zowel woorden als daden.


 Efeziërs 5:3-10:  Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging. Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht  – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – en beproef wat de Heere welbehaaglijk is.


  • Vragen op de Facebook Pagina voor persoonlijk studie rondom dit onderwerp

Copyright, Gail Burton Purath

LEESTIPS:

💏 Seks voor het huwelijk (Diny en Henk)
💑 Over de waarde van reinheid
💏 Wat IS eigenlijk zonde

donderdag, januari 25

PAS OP VOOR JALOEZIE!

Een slechte houding moeten we eigenlijk direct aanpakken! Als we dat niet doen, kan het levensbeschadigende emotie worden. Jaloezie bijvoorbeeld. Jaloezie kan zich ontwikkelen tot een belemmerende, ongezonde passie.

Wanneer ik over het leven van Mirjam lees, vraag ik me af of de rivaliteit aan het einde van haar leven (Numeri 12) begon toen Mozes door de dochter van de farao werd gered (Exodus 2:1-10). Mirjam was een lieve oudere zus die goed op haar kleine broertje paste en die op een slimme manier hun moeder ingezet kreeg als voedster voor de kleine jongen.


Maar wat zou ze later gedacht hebben, toen Mozes opgroeide, genietend van de weelderige luxe in het paleis van farao, terwijl zij als een slavin maar net het hoofd boven water wist te houden? Is Mirjams jaloezie toen begonnen?

Jaloezie op broers en zussen, collega's of vrienden kan een teken zijn van wantrouwen naar God toe. Als we bezig zijn met het begeren van de talenten en kansen van anderen, hoe kunnen we dan trouw zijn aan Gods plan en bedoeling voor ons leven? (Handelingen 17:26-28 en Johannes 21:20-22)

Mirjam had een speciale rol in de uittocht van Gods volk (Micha 6:4), maar ze was niet tevreden. Ze wilde de rol van haar broer hebben. 

Laten we niet dezelfde fout maken. Laten we onze jaloerse gedachten en ontevreden gevoelen gevangen nemen en ze in Gods handen leggen. Hij weet er raad mee. Op die manier ontstaat er weer ruimte om te genieten van Gods specifieke plan voor ons eigen leven. 


Gail Burton Purath


maandag, januari 22

5 MANIEREN OM BIJBELTEKSTEN TE MEMORISEREN

Ons geheugen zit bomvol opgeslagen woorden en teksten, waarvan we de meesten eenvoudigweg hebben geleerd door herhaling: kinderliedjes, songteksten en reclamedeuntjes.


Veel van die woorden zijn nutteloze verspilling van onze hersenruimte. Maar toch illustreert het wel iets goeds: dingen die we herhaaldelijk horen, worden vanzelf een deel van ons. Dat betekent dat we Gods prachtige, leven-gevende woorden beter kunnen onthouden door middel van herhaling. Ook als je niet zo'n sterk geheugen hebt, kun je door te repeteren veel dingen beter onthouden. 


Enkele suggesties: 

  1. Schrijf een Bijbeltekst op een 3 x 5 kaartje en leg het op je nachtkastje of plak het op de badkamerspiegel om het op die manier iedere ochtend en avond te lezen. 
  2. Stop zo'n kaartje met Bijbeltekst in je zak of tas zodat je het kunt lezen tijdens het wachten op een bus of afspraak.
  3. Reciteer een Bijbeltekst, als familie, als je een eind moet rijden met de auto of na de maaltijd. 
  4. Deel de tekst (online) met een vriend of vriendin en memoriseer deze tekst samen, zodat je een stok achter de deur hebt en het niet vergeet.
  5. Luister naar de Bijbel via een koptelefoon tijdens het sporten, tuinieren of het doen van huishoudelijke klusjes.  
👧👦 TIP: gebedskaartjes voor kinderen van Annemarie

➸  Voorbeelden van Bijbelteksten om te onthouden

1. Het is een goed idee om deze verzen op te zeggen voordat je naar bed gaat of reciteer ze met je kinderen voordat je ze hen naar bed brengt:

Psalm 4:9: I
n vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.
Jesaja 26:4
Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots.
Psalm 91:1-2
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!

2. Wanneer je bang of bezorgd bent, repeteer dan deze Bijbelteksten. Als je ze eenmaal kent, schieten ze je te binnen wanneer je ze nodig hebt, zelfs midden in de nacht. Of als je bang of angstig wakker wordt:

Filippenzen 4:6-7
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
Psalm 23:4: 
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
Deuteronomium 31:6: Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. (Hij gaat mee de nacht in).

3. Repeteer deze Bijbelteksten voordat je een moeilijke situatie op je werk, school of thuis te lijf gaat:

Efeze 4:31-32
Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.
Jakobus 4:6-7Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.
2 Korinthe 12:9: Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

4. Gebruik een van deze passages om je maaltijd te zegenen voordat je gaat eten of repeteer ze erna:

Psalm 107:9Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld.
1 Thessalonicenzen 5:16-18Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
Mattheus 6:25: Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

5. Lees deze passages voordat u in uw auto stapt of aan een reis begint. Je zou ze dus zoals eerder gezegd op kaartjes kunnen schrijven en ze in de auto achterlaten:

Spreuken 2:7b-8
Hij (God) is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van Zijn gunstelingen.
Spreuken 3:5-6
Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken
Psalm 121:4-8: Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

6. Alvorens je een beslissingen neemt, groot of klein, reciteer deze verzen:
Jakobus 1:5En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.
Psalm 5:9HEERE, leid mij in Uw gerechtigheid, omwille van mijn belagers; maak Uw weg vóór mij recht.

Mattheüs 26:39: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.


Gail Burton Purath

Als je andere ideeën hebt voor 'pijnloos' memoriseren, deel deze dan in een opmerking. Alvast bedankt! donderdag, januari 18

SEX BUITEN HET HUWELIJK - WAT ZEGT DE BIJBEL?

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over 'puur leven' voor God? Gail zocht ernaar en deelde via haar eigen blog allerlei teksten, die ze uitgewerkt heeft tot een goede Bijbelstudie. 

Het Griekse woord porneia is het stamwoord dat als  'immoreel' (1) is vertaald. In de bijbelgedeelten hieronder betekent het: 'het opgeven van seksuele reinheid; promiscuïteit van welk type dan ook.' Ons Nederlandse woord pornografie is hiervan afgeleid.   1. Korinthe 6:9-11: "Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? 10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. 11 Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.

Christenen hebben in Christus de macht (Filippenzen 4:13) en de motivatie (Romeinen 12:1) om deze zonden te overwinnen omdat God ons heeft geroepen om een ​​heilig leven te leiden en geen onzuiver leven (1 Thessalonicenzen 4:7). Christus kennen leidt altijd naar liefdevolle gehoorzaamheid. (Titus 1:1Johannes 14:23)

2.1 Korinthe 6:15: "Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet!" Seksuele zonden schenden ons op een serieuze manier, waarbij onze lichaam, de tempel van de Heilige Geest, in immoraliteit naar beneden getrokken wordt. 

3. 1 Korinthe 6:18-19: "Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. 19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?"


Seksuele zonden zijn niet hetzelfde als andere zonden.

4. 1 Korinthe 7:9 "Maar als zij (de niet-getrouwden) zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden." Optie samenwonen komt niet voor in Gods plan.


Het Griekse woord voor 'begeerte' in de Bijbeltekst hierboven is geen slechte of wellustige passie. Het is een gezonde en mooie passie, die de Heere God bedoeld heeft tussen mannen en vrouwen in liefde. Met dit vers geeft Hij deze gevoelen duidelijk hun unieke plaats: in het huwelijk. Optie samenwonen komt niet voor in Gods plan. Waarom niet? Omdat het Bijbelse huwelijk fungeert als een spiegel (een reflectie) van de relatie tussen Christus en Zijn gelovigen.


  • Op een Bijbelse manier kijken naar het huwelijk: Rutger Heij

5. Efeziërs 5:3-5 "Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, 4 en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging. 5 Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God."


6. Kolossenzen 3:5: *Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. *Ter dood brengen - dat is een sterke taal!

7. Hebreeën 12:16: "Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Ezau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht."

Haal je schouders niet in onverschilligheid op zoals Ezau dat deed. Verspeel je relatie met God niet door
 gebrek aan zelfbeheersing. 

8. Hebreeën 13:4 "Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen."


De Bijbel beperkt seksuele intimiteit tot het huwelijk.

(1) Sommige vertalingen gebruiken het woord ontucht wat in de Bijbel staat voor o
ngeoorloofde seks tussen mensen die (nog) niet met elkaar getrouwd zijn.
Gail Burton Purath

IK SCHAAM ME NIET VOOR HET EVANGELIE

Ik hoor christenen wel eens zeggen dat het niet onze zaak is hoe anderen zich seksueel gedragen. Wij hebben onze waarden en normen als christen maar die moeten we voor onszelf houden.


Natuurlijk breek je dit argument snel af als het onderwerp pedofilie ter sprake gebracht wordt. De meeste christenen en niet-christenen denken gelukkig nog steeds dat deze morele keuze moet worden afgekeurd. 

Vijftig jaar geleden zouden we het praktiseren van homoseksualiteit op grond van Gods Woord ook geen plek geven in het leven van een christen. Vijfenzeventig jaar geleden hadden we het niet Bijbels gevonden om seks voor het huwelijk te hebben. 

Wat zegt dit over ons? Is onze manier van denken nu beter ontwikkeld? God zegt van niet. 

Onze wereld duikt de duisternis in. Als christen hoef je je echt niet voor het evangelie te schamen omdat het juist de kracht van God is om levens te veranderen. Romeinen 1:16-32 (1)

Bepaald gedrag is ongezond voor een samenleving als geheel en ook ongezond voor de personen die het praktiseren. Hoewel we onze mening niet kunnen overdragen aan een onwillig publiek, is het nog steeds onze taak om mensen te waarschuwen voor zonden die ziel en lichaam van mannen en vrouwen beschadigen.

-----------------------------

(1) Het is niet verwonderlijk dat deze passage over immoraliteit, homoseksualiteit en heidendom begint met het vers: "Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven."

📖 Lees de volledige passage hieronder:

16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. 17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, 19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. 20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.
21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. 22 Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, 23 en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren.

24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.

28 En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. 29 Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid.
30 Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, 31 onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. 32 Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen.


Gail Burton Purath

maandag, januari 15

LAAT JE LICHT ZÓ SCHIJNEN!

Ik hou van het begrip: "schijnen". De Bijbel gebruikt deze uitdrukking vaak. Veel Bijbelteksten vertellen over Gods licht dat op ons schijnt. (1)

Bijvoorbeeld:

🌟 "Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus." 2 Korinthiërs 4:6

En wanneer de heerlijkheid van Christus op ons schijnt, kunnen we niet anders dan Zijn licht reflecteren!


🌟 "De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.Daniël 12:3 

 
🌟 "Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.Mattheüs 13:43

Als we tot Christus komen, gaan we van de duisternis over in het licht en stralen omdat we in Zijn licht wandelen (Efeziërs 5:8-14). 

We worden gewaarschuwd ons licht niet te verbergen, maar het te laten schijnen, zodat mensen onze goede daden kunnen zien en God kunnen verheerlijken (Mattheüs 5:14-16). 

🌟 Dus laten we Jezus reflecteren! (Filippenzen 2:14-15)


------------------- 

(1)  
Jesaja 60:1: "Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op."
Psalm 31:17: Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten, verlos mij door Uw goedertierenheid.

Numeri 6:25: De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
Psalm 80:4: O God, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.
Psalm 80:19 HEERE, God van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.


Gail Burton PurathOriginele Post

donderdag, januari 11

5 MANIEREN WAAROP SATAN SPREEKT

Ik schreef over 5 manieren waarop God spreekt: schepping, Gods Woord, de Heilige Geest, andere gelovigen, omstandigheden.

Maar wees op je hoede voor Satan. Hij vervalst Gods stem:

1. Hij spreekt door de schepping en moedigt ons aan om het te aanbidden in plaats van de Schepper, hij wil dieren beschermen, maar om ongeboren baby's bekommert hij zich niet, hij werkt aan op het praktiseren van allerlei vormen van seksualiteit tegen Gods ontwerp in, hij zorgt dat de evolutie steeds meer plek krijgt in de samenleving.  Romeinen 1:18-32; 2 Peter 3:3-72. Hij spreekt door Gods Woord, verdraait, knipt, plakt en misbruikt het. Mattheüs 4:1-11

3. Hij doet Gods Geest na, gebruikt spirituele taal en schept een namaakbeeld van liefde om ons te overtuigen de morele waarden van onze cultuur te accepteren en dingen die tegen Gods Woord zijn tòch te doen. 2 Korinthiërs 11:3-4

4. Hij spreekt door mensen, verwatert het evangelie, overtuigt ons om de gemakkelijke weg te nemen, om onszelf op de eerste plaats te zetten. 1 Korinthiërs 15:33; Efeziërs 5:6

5. Hij spreekt door omstandigheden en opent deuren van verleiding. Genesis 3:1-7

"Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan." 1 Korinthiërs 10:12-13

Onze voorzorgsmaatregelen:


Gail Burton Purath

Originele post

maandag, januari 8

5 MANIEREN WAAROP GOD ELKE DAG SPREEKT

God spreekt elke dag tot ons!

1. Hij spreekt in de schepping: "Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid. Romeinen 1:20


2. God spreekt door Zijn door God ingegeven Woord, dat "nuttig is om te onderwijzen, ons te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid". 2 Timotheüs 3:16-17

3. Hij spreekt tot ons door zijn Heilige Geest, en helpt ons de Schrift toe te passen in elke situatie in ons leven. Hij roept dingen die God gesproken heeft terug in onze herinnering. Johannes 14:26

4. God spreekt door andere gelovigen die ons helpen om te leven op manieren die God behagen. Titus 2

5. Hij spreekt door omstandigheden, Hij opent en sluit deuren en soms  gebruikt Hij bovennatuurlijke middelen. Handelingen 16:6-10

Maar wanneer God spreekt, is Hij het nooit, nooit, nooit oneens met de Schrift en leidt  Hij ons nooit zelfzuchtige, misleidende of goddeloze paden op.

Zorg ervoor dat het Gods stem is, waar je vandaag naar luistert!


Gail Burton Purath

vrijdag, januari 5

JUIST VOOR EEN TIJD ALS DEZE

Misschien is het meest bekende vers uit het boek Esther het 14e uit hoofdstuk 4:

"Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent?"


Juist voor een tijd als deze!

Christenen bevinden zich tegenwoordig in dezelfde positie als Esther, omdat gelovigen die de God van Israël volgen zich wereldwijd in een gevaarlijke positie bevinden.

Onze cultuur keurt zonden goed die het hart van God bedroeven, en velen zijn bang om voor Gods waarheid op te komen. 

God koos onze tijd en plaats in de geschiedenis:
"En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons." Handelingen 17:24-28


Laten we niet zwijgen. We zijn geboren "juist voor een tijd als deze." Spreek vrijmoedig over de God van Israël. Bid mee om bescherming van Israël en het spiritueel ontwaken van Jood en heiden, waar dan ook in de wereld. 

Gail Burton Purath

Oorspronkelijk bericht

maandag, januari 1

NIEUWJAARSGEBED

♥ Mag ik prachtige, nieuwe dingen in Uw Woord ontdekken? Psalm 119:18

♥ Mag ik beter naar Uw stem leren luisteren? Spreuken 8:32-34

♥ Mag ik vergeten wat achter me ligt en me focussen op wat er voor mij ligt? Filippenzen 3:13-14 

♥ Mag ik me realiseren dat Uw liefde groter is dan mijn verstand kan bevatten? Efeziërs 3:17-19♥ Mag ik Uw vrede, die mijn verstand te boven gaat, ervaren? Filippenzen 4:6-7

♥ Mag ik helemaal op U vertrouwen en meer loskomen van mezelf ? Spreuken 3:5-6

♥ Mag mijn hart vernieuwd worden door Uw waarheid en minder gelijkvormig raken aan de wereld?  Romeinen 12:1-2 

♥ Mag ik iedereen vergeven die me beledigde? Kolossenzen 3:13

♥ Mag ik alstublieft de moed krijgen om mijn zonden vrijmoedig aan U te belijden? 1 Johannes 1:9-10

♥ Mag ik mijn zonden oprecht belijden aan hen die ik beledigd heb? Jakobus 5:16 

♥ Mag ik elke dag Uw doelen zien, iedere minuut? Efeziërs 2:10

♥ Mag ik U alles geven? Filippenzen 3:7-14 

Om Jezus wil, amen!

Bijbelstudie

Laat God spreken over je normen en waarden, motieven en levensdoelen door onderstaande passage geschreven door de apostel Paulus (er staan vragen onder het stuk).

Filippenzen 3:7-14: 7 Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd. 8 Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, 9 en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; 10 opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, 11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. 12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, 14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

v. 7-8 Paul gaf zijn eerdere vorm van religie, prestige, macht en goedkeuring op. In de komende verzen beschrijft hij zijn nieuwe leven in Christus.

Ik moedig je aan om 2 Korinthiërs 11: 21-12:10 te lezen. Vers 10 vat het samen: Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Heb jij iets opgegeven omdat je een christen bent? Zijn er andere dingen waarvan je denkt dat God je vraagt ​​om het op te geven? 

v. 9 Wat bedoelt Paulus met een gerechtigheid gebaseerd op geloof en niet op de wet?

Efeziërs 2:8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Zie ook Galaten 2:16 en Romeinen 3:20

v. 10-11 Wat betekent het om Christus te kennen door gemeenschap aan Zijn lijden? Heb je hier ooit voor gebeden?

 Kolossenzen 1:24 Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente.

v. 12-14 Wat heeft Paulus nog niet volledig in bezit? Hoe denkt hij dat te krijgen? Hoe kun je deze principes toepassen op je wandel met de Heere dit jaar? 

Handelingen 20:24 Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade.

Gail Burton Purath

Oorspronkelijk bericht