donderdag, februari 1

STA VAST EN VOLHARD!

Toen Kaïn met verkeerde motieven een offer aan God bracht, wees God het af. Maar God verzekerde Kaïn dat Hij hem zou accepteren als hij het goede deed.

KAÏN WEIGERT

Helaas negeerde Kaïn deze terechtwijzing en weigerde hij zijn verantwoordelijkheid te nemen. Hij bekeerde zich nooit. Hij doodde zijn broer omdat hij het niet kon verkroppen dat God het offer van Abel wel aannam en dat van hem niet (Genesis 4).

Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben; niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat.


Judas diept het uit. Hij zegt dat degenen die de weg van Kaïn volgen, op een bepaalde manier religieus lijken. Misschien bidden ze, misschien zingen ze een christelijk lied. Maar vanbinnen wijzen ze het gezag van Gods Woord af. Ze doen waar ze zelf zin hebben (Judas 1:11,12). 

1 Johannes 3:12-14 waarschuwt dat mensen die op Kaïn lijken, de echte gelovigen zullen haten.

GOEDE KEUZE (heeft gevolgen)

Het leven van Kaïn waarschuwt ons om goede keuzes te maken. Tegelijk zegt het dat àls je de goede keuzes maakt, sommige van je vrienden, familie of collega's daar jaloers, haatdragend of ongevoelig kunnen reageren.


HOE REAGEREN?

Hoe aardig je ook bent, er zullen altijd mensen zijn die boos worden als je met hen over God probeert te praten. Zij kunnen er niet tegen als je iets vertelt over je relatie met Hem. Hoe reageer je hierop? Jezus leert het ons in de Bijbel:

Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is. Mattheus 5:44,45

U zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. (Mattheus 10:22).

Gail Burton Purath

maandag, januari 29

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER SEKSUELE REINHEID?

Jaren geleden zei een jonge vrouw tegen me, tijdens een Bijbelstudie, dat ik ouderwets was om te denken dat echte gelovigen niet vóór het huwelijk mogen gaan samenwonen.

Als ik ouderwets ben, dan is God dat ook!


God weet altijd wat het beste voor ons is en in de Bijbel definieert Hij alle seks buiten het huwelijk als zondig.

HEILIG

God is heilig! Hij laat in de Bijbel Zijn rechtvaardige boosheid zien over een zondige manier van leven (op welk vlak dan ook) met de bedoeling dat we berouw hebben en terugkeren naar Hem toe.

Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. 1 Johannes 3:6-7

👉 Bestudeer wat Paulus zegt in 1 Korinthe 6:9-11 


LIEFDEVOLLE GEHOORZAAMHEID

Wat wil God dan? Hij wil liefdevolle gehoorzaamheid. Als onze Maker wil Hij niet dat we zondigen. Zonde brengt serieuze scheiding tussen God en mens. Ervaar je niet zo veel meer van God in je leven? Zonde kan één van de oorzaken zijn.

EEN WEG TERUG!

Een essentiële stap is om de zonde te erkennen en te belijden voor God. We missen door de zonde totaal het doel waar we eigenlijk voor gemaakt zijn. Dankzij Jezus is er een weg terug. De weg van het belijden van onze zonde. De weg van het breken met de zonde, in Zijn kracht. Wie zijn zonde belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen (Spreuken 28:13).

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9

------------

DIEPER NADENKEN

God zegt ook dat Hij mensen vergeeft die berouw hebben. Handelingen 3:19  Psalm 32. Hij zegt ook dat je als kind van God kracht mag vinden in Christus Filippenzen 4:13 en de motivatie Romeinen 12:11 Korinthe 6:19-20 om deze zonden te overwinnen. Hij heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. 1 Thessalonicenzen 4:7
1. Veel mensen geloven dat het onmogelijk is om seksueel rein te blijven. 


🙏 Maar christenen hebben een 'krachtbron' buiten onszelf: 
Filippenzen 4:13: want ik kan alles aan door Christus, Die mij kracht geeft. 

🙏 We hebben een motivatie die uitstijgt boven onszelf: 
Romeinen 12:1-2 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

🙏 We hebben een roeping buiten onszelf: 

1 Thessalonicenzen 4:7-8: Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. 8 Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven.

2. Let in de onderstaande passage op de nadruk op zowel woorden als daden.


 Efeziërs 5:3-10:  Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging. Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht  – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – en beproef wat de Heere welbehaaglijk is.


  • Vragen op de Facebook Pagina voor persoonlijk studie rondom dit onderwerp

Copyright, Gail Burton Purath

LEESTIPS:

💏 Seks voor het huwelijk (Diny en Henk)
💑 Over de waarde van reinheid
💏 Wat IS eigenlijk zonde