maandag, april 30

SATAN ALS ZAKKENROLLER || 3 MANIEREN OM HEM TE STOPPEN

Satan is een zakkenroller en steelt ongemerkt onze aandacht van de Heere God...

DIEF IN BOEDAPEST

Kort nadat we in Boedapest* aankwamen, werd de portemonnee van mijn man in een volle tram gepikt. De dief wist die uit de dichtgeknoopte zak van mijn man te halen.


Achteraf hebben we vanuit onze ooghoeken wel wat verdachte activiteiten gesignaleerd. Als we geen last van een jetlag hadden gehad, waren we vast meer op onze hoede geweest. Maar geloof me, na deze diefstal zijn een stuk zorgvuldiger geworden!

MEEST BERUCHTE DIEF

In sommige opzichten weerspiegelt deze situatie ons geestelijk leven. Johannes 10:10 identificeert satan als 's werelds meest beruchte dief: "De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan." En 1 Petrus 5:8 waarschuwt ons: 

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

ūüĒĒ Blijf alert!

Gelukkig staan er een paar betrouwbare manieren in de Bijbel om te voorkomen dat Satan onze schatten steelt.

We kunnen dat voorkomen door:

 1. Onze schatten in de juiste "zakken" te houden (Matthe√ľs 6:19-21). Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen. maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
 2. Alert te blijven in gebed (Kolossenzen 4:2). Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.
 3. Het dragen van beschermende geestelijk wapenuitrusting (Efezi√ęrs 6:11-18 ). Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel… houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Heb je onlangs een nederlaag geleden? Laat dat een aansporing voor je zijn om waakzaam te zijn en jezelf op een nieuwe aanval voor te bereiden. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.

Gail Burton Purath

* We hebben 5 jaar lang christelijk werk gedaan in Boedapest en we keren elk jaar terug voor 2-3 maanden

woensdag, april 25

GODDELIJKE LEIDING

In het Oude en Nieuwe Testament sprak God in dromen en visioenen. Doet Hij dat nog steeds vandaag? Kort antwoord: God doet wat Hij maar wil (al wat hem behaagt, Psalm 115:3).

Hij maakt vandaag de dag ook gebruik van dromen en visioenen, maar niet meer zo vaak als in de vroege kerkgeschiedenis.


Waarom niet zo vaak?

1. De Bijbel is compleet en het is een onbetwistbare bron van waarheid.

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Timote√ľs 3:16-17

2. God gebruikte vroeger dromen en visioenen om tot profeten en apostelen te spreken, zodat zij Zijn waarheid aan Zijn volk konden overbrengen. Die door God ge√Įnspireerde boodschappen werden in de loop van de tijd deel van de Schrift. De belangrijkste manier waarop God nu met mensen communiceert is via Zijn geschreven Woord: de Bijbel. Onder leiding van de Heilige Geest is dit een grote inspiratiebron voor leiders, leraren en voorgangers. Op deze manier verspreiden zij het Evangelie van Jezus Christus als een getrouw woord dat alle aanneming waard is. Deze boodschap: dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken.

Zie:
 • Hebree√ęn 1:1-2 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.
 • 1 Timothe√ľs 1:15 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.
 • Romeinen 15: 4 Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. 
 • Hebree√ęn 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. 

3. Veel mensen hechten veel geestelijk waarde aan dromen. Toch is het niet Gods gewone manier van communicatie. Wanneer God vandaag in dromen of visioenen spreekt, is dat voor specifieke instructie, waarschuwing of persoonlijke aanmoediging voor een individu, groep of kerk. Het is geen gezaghebbend woord zoals we in de Bijbel vinden. Het is ook niet maatgevend voor alle mensen. Profetie√ęn en eventuele dromen of visioenen moeten daarnaast heel nauwkeurig worden getoetst worden aan het geheel van de Schrift. (1)

Zie: Handelingen 10:1-15. (2) 


(1) 1 Korinthe 14:29 spreekt over profetie in het algemeen, maar het zou ook van toepassing zijn op dromen en visioenen. En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen. Het Engels zegt: “the others should weigh carefully what is said.”

(2) Dit schriftgedeelte geeft een voorbeeld van twee soorten visioenen: het eerste gegeven aan een individu voor zijn specifieke situatie, het tweede gegeven aan een apostel als instructie aan alle gelovigen. De eerste soort komt vandaag nog steeds voor. De tweede eindigde echter toen de Schrift werd voltooid.

Gail Burton Purath

maandag, april 23

BEMOEDIGENDE VOETSTAPPEN IN PSALM 77

Asaf was zo van streek dat hij niet kon slapen.

Als we om het hoekje van zijn slaapkamer gekeken hadden, zouden we de tranen over zijn gezicht zien stromen. Hij was te bedroefd om te spreken. Zijn ziel weigerde getroost te worden. Hij jammerde. Hij was verontrust en had het gevoel dat God niet meer naar hem omkeek.


IK ZAL GEDENKEN

Als je deze Psalm leest, ontdek je een omslagpunt. Asaf nam zijn gedachten gevangen (2 Korinthe 10:5). Hoe? Door zich eraan te herinneren wie God voor Zijn volk geweest was en wat Hij voor hen deed:

 1.  God is heilig en groot (Psalm 77:14). O God, Uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God
 2. Hij is wonderbaarlijk en krachtig (15). U bent de God Die wonderen doet, U hebt Uw macht bekendgemaakt onder de volken.
 3. Hij verlost mannen en vrouwen (16). U hebt Uw volk door Uw sterke arm verlost, de nakomelingen van Jakob en van Jozef.
 4. Hij heeft controle over de natuur en al het andere (17-19). De wateren zagen U, o God, de wateren zagen U, zij beefden, ook de diepe wateren sidderden. De wolken goten water uit, de hemel gaf geluid, ook vlogen Uw pijlen overal heen. Het geluid van Uw donder klonk in het rond de bliksemflitsen verlichtten de wereld, de aarde sidderde en beefde.
 5. Hij leidt Zijn volk, zichtbaar en onzichtbaar (20-21). 

Nadenken over Gods karakter is een goede manier om onze gedachten weer op het juiste spoor te krijgen als we ons zorgen maken. Lees vers 21 en 22 nog eens. De manier waarop God ons te hulp schiet zal ons verrassen en verbazen!

Uw weg was door de zee, Uw pad door grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend. U leidde Uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aäron. (Psalm 77:20-21)

Voor het hele verhaal van de stressvolle nacht en het wijze besluit van Asaf, zie Psalm 77.Gail Burton Purath

donderdag, april 19

7 STADIA IN HET HUWELIJK (1)

Volgens een artikel van Reader's Digest zijn er 7 fasen in het huwelijk. Ik lees dit artikel door een 'christelijke bril' en probeer op die manier wat principes toe te voegen, die ons kunnen helpen om met succes door deze 7 mogelijke stadia van het huwelijk te laveren.

 • Gail heeft 3 keer over dit onderwerp geschreven en ik hoop de andere delen ook te vertalen. E√©n in mei en √©√©n in de maand juni.


1. HET STADIUM VAN DE PASSIE
Deze fase begint al voor het huwelijk en duurt zo’n jaar of twee.

Tijdens deze fase geeft God stelletjes een uitbarsting van "neurotransmitters" die niet alleen grote vreugde produceren maar ook helpen om "vertrouwen, respect en emotionele intimiteit" op te bouwen.

Voor de christen vormt dit gepassioneerde stadium v√≥√≥r het huwelijk een groot fundament als het gebouwd wordt op puurheid, zonder seksuele intimiteit. Dit is √©√©n van de manieren waarop God christelijke relaties apart zet. Het bespaart stelletjes een heleboel schuldgevoelens en schadelijke fantasie√ęn en schijnheilige houding ten opzichte van intimiteit in het huwelijk.

Als je voor je huwelijk met elkaar naar bed gaat, moedig ik je aan om Gods heelheid op dit gebied te zoeken door het te bezien door Gods bril. Wat wil Hij? Wat staat erover in de Bijbel? Waarom wil Hij dat we het bewaren voor het huwelijk? Onderzoek het biddend en ga de weg van God: bekering en geloof.

2. HET STADIUM VAN DE REALITEIT
Na het eerste of tweede jaar ontstaat er vaak een realistischer beeld van het huwelijksleven. De zwakheden van onze partner, bepaalde zonden, zijn of haar "menselijkheid" beginnen ons op te vallen. We ervaren een aantal teleurstellingen en conflicten.

Het is belangrijk om ons door deze fase heen te worstelen met toewijding en acceptatie. Dat lukt het beste als we ons eerst focussen op onze eigen zonden en tekorten en die voor God belijden.

Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? (Matthe√ľs 7:1-4) 

GENADE IN GEVALLEN WERELD

Als christenen weten we dat we in een gevallen wereld leven en dat wij zelf ook mensen zijn met zonden en gebreken. We weten hoe belangrijk het is om genade te ontvangen van God, maar ook hoe dat het zo’n verschil kan maken als we de ander leren vergeven en genade schenken.DENK AAN WAT GOD KAN DOEN

Onrealistische verwachtingen in dit stadium of in welke fase dan ook veroorzaken veel problemen. Het is belangrijk om er steeds aan te denken dat God de moeilijke kanten in de persoonlijkheid van onze partner ten goede kan gebruiken voor onze eigen ontwikkeling.

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. (Romeinen 8:28)

Gail Burton Purath 

maandag, april 16

U BENT EEN SCHILD OM MIJ HEEN

Wist je dat er in de Bijbel staat dat God je rugdekking geeft?

In Psalm 3:4 schrijft David:

U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog. In het Hebreeuws staat er: U bent als een schild om mij heen.


Rabbijn H. M. Feinstein zegt dat David in de strijd altijd alleen bescherming van God Zelf genoot. Hij wist dat God hem aan alle kanten beschermde: boven, onder, voor, achter, links en rechts.

Ik vind dat zo mooi!

Ik heb dat schild nodig omdat ik soms te maken heb met moeilijkheden die vanuit alle richtingen naar mij toe lijken te komen. Zelfs vanuit mijn eigen gedachten. Wat geweldig om te weten dat als ik bereid ben om het schild van God (Zijn Woord) op te nemen, Hij me beschermen zal... tegen alles wat er op uit is om mij te scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 


Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Efeze 6:16

David was kansloos. Maar Hij voelde zich veilig ondanks de dreiging God gaf Hem rust, midden in onmogelijke omstandigheden. Die God leeft nog steeds! Hoe onmogelijk jouw situatie lijkt: vertrouw op Hem!

Gail Burton Purath

donderdag, april 12

DE GRIJZE SCHEIDING

Er gaat vaak een schok door me heen als ik hoor dat er wéér een huwelijk gestrand is, vooral als de echtscheiding na 20 of 30 jaar huwelijk komt.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat het aantal echtscheidingen onder mensen van 50 jaar en ouder is verdubbeld in de afgelopen twee decennia.

LANGZAAM UIT ELKAAR

"Grijze echtscheidingen" zijn scheidingen tussen stellen van meer dan 50 jaar oud. En de meeste van deze echtscheidingen komen niet dramatisch tot een eind door bijvoorbeeld ontrouw. Ze worden veroorzaakt door het langzaam uit elkaar groeien van elkaar.


MOEILIJK FASE

Terwijl ons eigen huwelijk tijdens de lege-nest-fase ook een heel moeilijke fase doormaakte, genieten mijn man en ik momenteel meer van onze huwelijksjaren dan in welk ander stadium dan ook. Toch tonen statistieken een groeiende ontevredenheid onder onze leeftijdsgenoten.

Hoe goed ons huwelijk is in onze latere huwelijksjaren, hangt sterk af van hoe we eerder met ons huwelijk omgingen. Vaak weken we emotioneel los, lang voordat het tot een serieuze echtscheiding komt.

Hoe ontstaat emotionele echtscheiding?

Wanneer één of beide echtgenoten:
 1. de hoop opgeeft dat hun huwelijk ooit beter zal worden
 2. denkt dat hun partner de enige persoon is die moet veranderen 
 3. zich meer op kinderen, carri√®re of vrienden focust dan op hun huwelijk 
 4. weigert om te vergeven 
 5. onverschillig wordt 
 6. hun echtgenoot de schuld voor alles geeft 
 7. afzonderlijke plannen en afzonderlijke doelen stelt 
 8. geen gemeenschappelijke hobby's of vrijetijdsactiviteiten heeft 
 9. stopt met communiceren op een authentieke manier 
 10. stopt met luisteren naar de behoeften van hun echtgenoot 
 11. stopt met het delen van hun hart met hun echtgenoot 
 12. elkaar niet meer aanraken 

Het huwelijk gaat niet over het eren van een stuk papier; het gaat over het in ere houden en het koesteren van onze kostbare relatie.

MET GOD

God wil dat we een levendig, gezond groeiend huwelijk hebben. Hij vraagt van ons dat wij ons deel doen, door Zijn principes toe te passen in ons huwelijk. Niet na 30 jaar maar door heel ons huwelijksleven heen. Samen èn met God (!!!) want een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. (Prediker 4:12)

LEESTIPS:


GEBED

Heb je vandaag gebeden voor je huwelijk? Heb je God  ooit gevraagd om je te laten zien waar je gefaald hebt om verbonden te blijven met je partner? Vraag  God om je gevoelig te maken voor de behoeften / noden / verlangens van je partner. God doet wonderlijke dingen op het gebed.

Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. Kolossenzen 3:12-14

Gail Burton Purath 

maandag, april 9

MOEDELOOS? KIJK OMHOOG!

"Geluk is niet de afwezigheid van problemen. Het is het vermogen ermee om te gaan." 


Ik voel me af ​​en toe zo down en ontmoedigd en ik weet gewoon dat deze gevoelens vaak rechtstreeks verband houden met mijn perspectief.

 
Daar dacht ik aan toen ik op een hotelbalkon op Hawaii zat. 

 • ... keek ik omlaag dan zag ik mijn blote voeten op het koude beton. 
 • ... staarde ik naar voren dan belemmerden de ijzeren tralies mijn zicht. 
 • ... keek ik echter omhoog, dan zag ik een prachtige lucht, de oceaan, weelderig groen gebladerte, palmbomen en nog veel meer. 

Als ik down ben, kijk ik naar beneden en zie alleen mijn koude, blote gevoelens. Til ik mijn hoofd maar een heel klein beetje op, dan zie ik mezelf gevangen zitten achter de tralies van mijn moedeloosheid...


Alleen als ik omhoog kijk en op zoek ga naar God, ontdek ik 't perspectief dat me kracht geeft om staande te blijven ​​en de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Dan vind ik de Bron van mijn leven!

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. (Psalm 121)

Ben je moedeloos? Kijk omhoog!


Gail Burton Purath

donderdag, april 5

VERLIEFDHEID VERSUS VOLWASSEN LIEFDE

We weten wat het is om hopeloos verliefd te worden. Het overkomt je gewoon. Opeens is het er. In het Engels heet het niet voor niets: FALLING in love.

Maar we weten zo weinig af van het WANDELEN in de liefde. Verliefd worden kost je weinig moeite. Het is spannend, romantisch en leuk....

VERLIEFD OP EEN ANDER

Maar wanneer er van ons verwacht wordt dat we met beide benen op de grond komen te staan, en elkaar liefhebben door dik en dun met alle eigenaardigheden die we hebben, kan het zo maar zijn dat we stiekem verlangen naar een verzetje en verliefd worden op een ander.


Wat denk jij? Zijn we verliefd geworden op de liefde, op het plannen van romantische afspraakjes en leuke bruiloften? Lijkt het er niet op dat we wegvluchten als we merken dat onze relatie steeds meer zelfopofferende (christelijke) liefde van ons vraagt?

FANTASIE

Dit is √©√©n van de onderliggende redenen van de ongeveer 34.000 echtscheidingen die er ieder jaar plaatsvinden in Nederland. Niet DE reden. Soms lijkt het erop dat we een land van romantici zijn geworden, die de liefde afkijken van soaps waar filmsterren net zo gemakkelijk van sekspartner wisselen als van hun jas en het daarnaast presteren om er gelukkig, gezond en aantrekkelijk uit te zien. Alles moet leuk zijn, goed voelen. Dat is het echte leven! Maar ondertussen  berust die gedachte op fantasie.

In real life bestaat het huwelijk uit twee egocentrische mensen die dagelijks een beetje moeten sterven aan zichzelf. Partners die leren vergeven, elkaar leren dienen, volharden en naar elkaar toegroeien. Het betekent dat we te maken zullen krijgen met flinke uitdagingen. Het betekent dat we gaan leren hoe we de ander gelukkig kunnen maken. Minder te verwachten en meer te geven.

IN GODS KRACHT

We zien bepaalde zonden over het hoofd en leren vergevingsgezind te zijn naar de ander toe. Geen makkie, maar àls we in Gods kracht mogen volharden, komen we erachter dat onze relatie het meer dan waard is. We ontdekken dat verliefd-zijn lang niet zo waardevol is als het wandelen in volwassen liefde ... hand in hand over de hobbels, door de plassen en om de rotsen heen. Door de jaren heen steeds dichter naar elkaar toegroeien; stap voor stap. Dat is echt mogelijk.Hoe denk jij hierover?
Hoe verhoudt jouw "prille verliefdheid van vroeger" zich tot het "wandelen in de liefde"? Welk aspect van het wandelen in de liefde is het moeilijkst voor jou? Wat is het belangrijkste dat jij in je huwelijk hebt geleerd?

Gail Burton Purath

dinsdag, april 3

JIJ BENT VERANTWOORDELIJK!

Aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. (Lukas 12:48)

God houdt serieus rekening met onze kennis, mogelijkheden en vaardigheden bij het beoordelen van onze acties. 

De Bijbel zegt dit als een waarschuwing:

Lucas 12:48: En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. Maar de Bijbel noemt het ook een voorrecht:

Efeze 2:10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

God geeft ons kennis zodat we in wijsheid zullen wandelen. Hij geeft ons vaardigheden en kansen, zodat onze dienst voor Zijn koninkrijk aangenaam, zinvol en effectief kan zijn. We kunnen ervoor kiezen om de getrouwe - of de ontrouwe dienaar te zijn. Je kunt erover lezen in de gelijkenis van de talenten. (Mattheus 25:15-30)

GESCHENK VAN GOD

Of je nu schoonmaker of directielid, winkeleigenaar of huisvrouw bent, alle middelen, vaardigheden en kansen zijn een geschenk van onze God. Laten we wat we gekregen hebben gebruiken tot Zijn glorie!


 Gail Burton Purath