25 april 2018

GODDELIJKE LEIDING

In het Oude en Nieuwe Testament sprak God in dromen en visioenen. Doet Hij dat nog steeds vandaag? Kort antwoord: God doet wat Hij maar wil (al wat hem behaagt, Psalm 115:3).

Hij maakt vandaag de dag ook gebruik van dromen en visioenen, maar niet meer zo vaak als in de vroege kerkgeschiedenis.


Waarom niet zo vaak?

1. De Bijbel is compleet en het is een onbetwistbare bron van waarheid.

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Timoteüs 3:16-17

2. God gebruikte vroeger dromen en visioenen om tot profeten en apostelen te spreken, zodat zij Zijn waarheid aan Zijn volk konden overbrengen. Die door God geïnspireerde boodschappen werden in de loop van de tijd deel van de Schrift. De belangrijkste manier waarop God nu met mensen communiceert is via Zijn geschreven Woord: de Bijbel. Onder leiding van de Heilige Geest is dit een grote inspiratiebron voor leiders, leraren en voorgangers. Op deze manier verspreiden zij het Evangelie van Jezus Christus als een getrouw woord dat alle aanneming waard is. Deze boodschap: dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken.

Zie:
  • Hebreeën 1:1-2 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.
  • 1 Timotheüs 1:15 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.
  • Romeinen 15: 4 Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. 
  • Hebreeën 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. 

3. Veel mensen hechten veel geestelijk waarde aan dromen. Toch is het niet Gods gewone manier van communicatie. Wanneer God vandaag in dromen of visioenen spreekt, is dat voor specifieke instructie, waarschuwing of persoonlijke aanmoediging voor een individu, groep of kerk. Het is geen gezaghebbend woord zoals we in de Bijbel vinden. Het is ook niet maatgevend voor alle mensen. Profetieën en eventuele dromen of visioenen moeten daarnaast heel nauwkeurig worden getoetst worden aan het geheel van de Schrift. (1)

Zie: Handelingen 10:1-15. (2) 


(1) 1 Korinthe 14:29 spreekt over profetie in het algemeen, maar het zou ook van toepassing zijn op dromen en visioenen. En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen. Het Engels zegt: “the others should weigh carefully what is said.”

(2) Dit schriftgedeelte geeft een voorbeeld van twee soorten visioenen: het eerste gegeven aan een individu voor zijn specifieke situatie, het tweede gegeven aan een apostel als instructie aan alle gelovigen. De eerste soort komt vandaag nog steeds voor. De tweede eindigde echter toen de Schrift werd voltooid.

Gail Burton Purath

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heel fijn dat je wilt reageren.