maandag, mei 10

GEDULD NODIG?

 Geduld is een vrucht van Gods Geest (Galaten 5:22-23).

We hebben eigenlijk geen geduld nodig als alles soepel en volgens schema verloopt in ons leven. Het zijn de moeilijke dingen in het leven die geduld vereisen.


7 belangrijke waarheden over geduld:

  1.  We krijgen het door te volharden in tijden van beproeving (Romeinen 5:2-4). Het zijn de moeilijke aspecten van het leven die ons leren om niet “moe te worden in het doen van het goede” (Galaten 6:9).
  2. We ontwikkelen het door bezorgde gedachten in gebed tot de Heer te brengen ( Filippenzen 4:6).
  3. Geduld leert ons "wachten" (Romeinen 8:25 ; Jakobus 5:7-8).
  4. Het is essentieel voor gezonde relaties, vooral bij het onderwijzen van Gods Woord (2 Timotheüs 4:2) of bij het omgaan met mensen die onvolwassen zijn (1 Thessalonicenzen 5:14).
  5. Bij gesprekken impliceert geduld aandachtig en geduldig luisteren, verstandig spreken en niet snel geïrriteerd raken (Jakobus 1:19-20).
  6. Geduld weerhoudt ons ervan op te geven als de bad guys lijken te winnen (Psalm 37:7-9). 
  7. We leren van de voorbeelden in de Schrift, zowel goede als slechte voorbeelden (Romeinen 15: 4-6).

Laten we dus Gods kracht en wijsheid zoeken, zodat we “geduldig in beproeving” kunnen zijn (Romeinen 12:12 ). Alleen dan kunnen we met hernieuwde kracht boven onze problemen uitstijgen (Jesaja 40:31 ).

Lees (en memoriseer) deze mooie teksten over geduld door en vraag God om jou te helpen om meer geduldig te worden in Zijn kracht.

Galaten 5:22-23 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.

Romeinen 5:2-4 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.

Galaten 6:9,10 En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Filippenzen 4:6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

Romeinen 8:25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

Jakobus 5:7-8 Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij.

Psalm 37:7-9 Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert. Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen; ontsteek niet in woede – het brengt slechts kwaad. Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de HEERE verwachten, die zullen de aarde bezitten.

Romeinen 15:5-6 En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt.

1 Thessalonicenzen 5:14 En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben.

Romeinen 12:12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.

Jesaja 40:31 maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.


Maar hoe kunnen we geduld hebben? Het kan alleen als wij iets van het medegevoel van de Heere Jezus weten en als wij begrijpen dat uit de kastijding, die onze hemelse Vader ons stuurt, iets goeds voortkomt. Het is daarom ontzettend noodzakelijk dat wij niet alleen in de genade, maar ook in de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus groeien. C.H. Spurgeon

Hieronder staan ​​enkele aanvullende passages die niet direct in de devotie worden behandeld:


Hebreeën 10:36 Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen.

Efeze 4:1-3 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.

1 Korinthe 13:4 De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig.

Kolossenzen 3:12 Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.

Gail Burton Purath
---
Vertaald door: Aritha Vermeulen

zaterdag, april 10

TREK GODS LOFGEWAAD AAN


Tot geloof gekomen in Jezus Christus. Toch kan het leven ons zwaar vallen. Soms voelen we ons  wegzakken in een bodemloze put. We kwijnen weg van alle narigheid. De Bijbel beschrijft dit als een "geest van benauwdheid" hebben (1)

Profetie over Jezus

Jesaja 61:1-3 profeteert dat Jezus zal komen “om alle treurenden te troosten; om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest"(2)

Als het leven ons vermoeid maakt en we als het ware ten onder gaan aan alles wat er om ons heen afspeelt, hebben we een lofgewaad nodig.

Wat is een lofgewaad

Een lofgewaad: iets dat je aantrekt. Iets dat je bedekt. Iets dat verandert hoe je eruit zien en hoe je je voelt. Maar dit is geen gewoon kledingstuk. Het is geweven met draden van lofprijzing voor onze Messias Jezus Christus. 

Dit is met de manier waarop onze heiliging wordt beschreven in Efeziërs 4: 22-24, waar ons wordt verteld om de "oude mens" af te leggen en de "nieuwe mens" in Christus aan te doen.

Naar Jezus toe

Zit je er zwaar doorheen? Ga opnieuw naar Hem toe met alles waar je over piekert, wat je benauwd maakt.

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Mattheus 11:28)

Hij zal ons helpen om de "rouwkleren" uit te doen en ons te omhullen met lofprijzing voor Hem. Bedenk dat Hij het geknakte riet niet breken zal en de walmende vlaspit nooit zal uitdoven. Hoop op Zijn Naam! (3)


Wat draag jij vandaag?


Gail Burton Purath

(1) Het Hebreeuwse woord dat in dit vers gebruikt betekend 'zwak’ . Het wordt ook vergeleken met een lamp die geleidelijk uitgaat. De kanttekeningen van SV zeggen: samengewrongen geest. Iemand die van hartzeer en verdriet als samengekrompen is.

(2) Christus citeert feitelijk een deel van deze passage wanneer Hij Zijn aardse bediening begint (Lucas 4:16-21).

(3) Mattheüs 12:20 Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op Zijn Naam zullen de heidenen hopen.

---

Vertaald door: Aritha Vermeulen

woensdag, maart 3

DE BIJBEL & PURE CHOCOLA


Wist je dat 100 gram pure chocolade evenveel antioxidanten bevat als 100 gram spinazie, pruimen, rozijnen, boerenkool en spruitjes samen?

Pure chocolade bevat ook meer dan 700 verbindingen die goed zijn voor ons lichaam, en het kan onze lekkere trek stillen zodat we niet toegeven aan een eetbui. (1)

De endorfines in pure chocolade zorgen voor een gevoel van euforie en verminderen ook de effecten van pijn en stress. 

Nee, ik verkoop geen pure chocolade, maar ik wilde een vergelijking maken. Veel mensen beschouwen de Bijbel als boerenkool of spruitjes. Iets dat ze als kind persé eten moesten maar ze van walgden. 

Genezen en versterken
Ik wil de Bijbel vergelijken met  pure chocolade: iets om van te genieten. Bovendien is de Schrift in staat om ons hart en onze geest te genezen en te versterken. Het is in staat om ons verlangen naar de slechte dingen in het leven te verminderen. Het is verrassend rijk en nog smakelijk ook.

Het is zelfs beter dan pure chocolade, want je kunt er nooit teveel van eten! Hoe meer je in de Bijbel leest, hoe meer je leert over Gods karakter, jezelf en Zijn reddende genade.

Elke dag proeven
Laten we elke dag "proeven en zien dat de HEERE goed is" (Psalm 34:8). Welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt. 


Meer over  Bijbellezen: 

Gail Burton Purath
-------------------------------------

Vertaald door: Aritha Vermeulen