28 september 2023

Ontladen en Herladen: Psalm in Actie!

Vandaag deel ik een van mijn favoriete overdenkingen rechtstreeks uit mijn boek Wisdom For Life! [1] Geniet ervan!

Even "ontladen" en weer opladen
Verdriet, verwarring, frustratie, boosheid, angst, hopeloosheid - negatieve emoties kunnen ons behoorlijk in de war brengen als we er niet op een constructieve manier mee omgaan.

De psalmen geven ons geweldige voorbeelden om ontmoediging op een bijbelse manier aan te pakken. Ik noem het gewoon "even ontladen en weer opladen."

Keer op keer laten de psalmdichters negatieve gedachten en gevoelens los, en vervolgens herstellen, vernieuwen, herladen zij zich in Zijn nabijheid en richten ze hun gedachten opnieuw op de liefde en trouw van God. Ik ook. 

Psalm 74
Soms voel ik me negatief omdat God zo vaak verkeerd wordt begrepen en belasterd in onze moderne cultuur. Net als Asaf in Psalm 74:10, zou ik wel eens willen vragen: "Hoelang, o God, zal de tegenstander U smaden? Zal de vijand Uw Naam voor altijd lasteren?"

Maar Asaf laat me ook zien hoe je jezelf weer kunt opladen als hij zich herinnert dat "God mijn Koning is van oudsher, die redding brengt hier op aarde." (vers 12). We kunnen worden getest door de negatieve druk van de cultuur, maar onze God heeft nog steeds de touwtjes in handen.

Wanneer Asaf zegt: "Sta op, o God, voer Uw rechtszaak, denk aan de smaad die dwazen U de hele dag aandoen." (vers 22), weet hij dat onze God dat kan.

Psalm 86
Een ander voorbeeld is Psalm 86, waar David zijn emoties ontlaadt door toe te geven dat hij zich "ellendig en arm" voelt (vers 1). Hij wordt aangevallen door arrogante mensen en maakt zich zorgen over zijn eigen trouw. Heb jij je ooit zo gevoeld?

Als dat zo is, kun je jezelf weer opladen zoals David deed door te zeggen: "U, HEERE, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen." (vers 5).

Veel van de psalmen volgen dit patroon van het "ontladen" van negatieve emoties en het weer vullen met waarheden over het karakter van God. Het is een goede gewoonte voor ons allemaal.

Voor verdere overweging
Hoe bevestigt Romeinen 12:2 (AMP) de waarheid van het even ontladen en weer opladen? Hoe biedt het een meer permanente oplossing?

En word niet gelijkvormig aan deze wereld [niet langer met zijn oppervlakkige waarden en gebruiken], maar word hervormd en steeds meer veranderd [naarmate je geestelijk groeit] door de vernieuwing van je denken [gericht op goddelijke waarden en ethische houdingen], zodat je zelf kunt bewijzen wat de wil van God is, dat wat goed en acceptabel en volmaakt is [in Zijn plan en doel voor jou].
Gail Burton


💗💗💗


[1] Deze overdenking is afkomstig uit Gails' boek 'Wisdom for Life', een boek met 100 overdenkingen gebaseerd op Psalmen en Spreuken. Ik wilde je een voorproefje geven van wat je kunt verwachten als je het boek koopt. 

Heb je het stukje "Voor Verdere Overweging" opgemerkt in de blog? Dat is iets wat je onder elke overdenking vindt, voor momenten waarop je wat dieper wilt graven. 


Die korte in-de-diepte-stukjes hebben verschillende vormen; zo suggereren ze bijvoorbeeld dat je een vers uit het hoofd kunt te leren, stellen een persoonlijke vraag of moedigen je aan om een korte bijbelstudie te doen, enzovoort. Al deze dingen helpen je om de overdenking van die dag beter te begrijpen.

 🌍📦 Nederland: koop het boekje HIER voor 12 euro.


🌟 In oktober kun je meedoen aan een leuke Giveaway op deze blog en kans maken op het boek van Gail "Wisdom for Life." Mis het niet! We zullen het ook delen op Instagram, Twitter (X) en Facebook, dus volg me daar om het niet te missen in oktober.

25 september 2023

Geniet van Gods geschenk


Stel je voor...

😌 dat ik je iets kan aanbieden om je op te frissen als je je moe en uitgeput voelt?
😍 dat ik je iets kan geven om je wijs te maken als je in de war bent en bezorgd?
😄 dat ik je iets kan geven om je vreugde te brengen als je moedeloos bent?
💡  dat ik je "licht" en inzicht kan geven als je gedachten mistig zijn?

Wat als het geschenk dat ik je gaf zo volmaakt en betrouwbaar was, dat het waardevoller bleek te zijn dan het zuiverste goud en zoeter dan honing? 

Zou je het aannemen? 
Wij christenen hebben al deze geweldige dingen in het Woord van God


Gods Woord is is volmaakt, het bekeert de ziel;  hetis betrouwbaar, geeft wijsheid aan mensen zoals jij en ik, het maakt je hart blij; het is zuiver en verlicht je ogen op een speciale manier, het is begerenswaardiger dan zuiver goud en zoeter dan honing uit de raat. Psalm 19:7-11 

Gun jezelf vandaag en elke dag wat tijd om van deze prachtige schat te genieten die God ons heeft gegeven! 
Ik heb Zijn aanwezigheid ervaren in de diepste, donkerste hel die mensen kunnen creëren. Ik heb de beloften van de Bijbel getest, en geloof me, je kunt op ze vertrouwen. Ik weet dat Jezus Christus in jou, in mij, kan leven door Zijn Heilige Geest. Je kunt met Hem praten; je kunt met Hem praten, hardop of in je hart, als je alleen bent, zoals ik alleen was in eenzame opsluiting. De vreugde is dat Hij elk woord hoort. - Corrie Ten Boom
Ik wil maar één ding weten, de weg naar de hemel: hoe je veilig aan die gelukkige kust kunt landen. God zelf heeft het behaagd om de weg te onderwijzen; hiervoor kwam Hij zelfs uit de hemel. Hij heeft het laten opschrijven in een boek! Oh, geef me dat boek! Tegen elke prijs, geef me het boek van God! Ik heb het: hier is genoeg kennis voor mij. Laat me zijn: 'Een man van één boek. - John Wesley
Ik heb de laatste pagina van de Bijbel gelezen, het komt allemaal goed. - Billy Graham


💙💙💙

Gail Burton

Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

18 september 2023

Hadden Maria en Martha verschillende karakters?

Martha, Martha, je bent bezorgd en maakt je druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat haar niet ontnomen zal worden.' (Lukas 10:41-42)

Waarom wordt er van Martha gezegd dat ze zo bezorgd was, terwijl Maria aan Jezus voeten zat? Was het een kwestie van karakter? Ontdek het antwoord en waarom dat belangrijk is 


📖 In Lukas 10:38-42 zien we dat Maria aan de voeten van Jezus zat [1] terwijl Martha druk bezig was met het dienen (diakonein).

Jezus zei: 'Martha, Martha, je bent bezorgd en maakt je druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat haar niet ontnomen zal worden.' (Lukas 10:41-42)

📖 In Johannes 11:1-46 rende Martha naar Jezus nadat Lazarus was overleden, terwijl Maria aan Zijn voeten viel.

📖 In Johannes 12:1-8 zalfde Maria Jezus' voeten , terwijl Martha diende.

Martha hield van Jezus, vertrouwde op Hem en diende Hem met liefde. Maar opvallend is dat ze zelden aan Zijn voeten werd gevonden.

🤷‍♂️🤔 Was dit gewoon een kwestie van persoonlijkheid? Ik denk zelf van niet.

In deze passages verdedigde Jezus niet het karakter van Maria; Hij verdedigde haar keuze en prioriteiten. Maria begreep dat kennis, troost en aanbidding beginnen aan de voeten van Christus.

Het kennen van Christus moet komen voordat Christus wordt gediend. Anders zal onze dienen vruchteloos zijn en zal ons hart gefrustreerd raken. Ray Pritchard📖🙏✨ Ongeacht wie je bent, vraag God om het begrip dat Maria had. Want alleen Hij heeft de antwoorden op jouw diepste verlangens. Geef de moed niet op maar breng tijd door aan Zijn voeten in gebed, aanbidding en het lezen van Zijn Woord. Daar verlangt Hij naar. Hoe prachtig is dat!

Heer, ik wil geen kostbare momenten van intimiteit met U missen. Help me om niet te druk te zijn, zodat ik dagelijks tijd kan nemen voor gebed en het lezen van Uw Woord. In Jezus naam, amen.

Gail Burton

Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

---
[1] Aan iemands voeten zitten in de Joodse traditie was meer dan alleen fysiek aan iemands voeten zitten. Het symboliseerde het aannemen van de rol van een leerling, iemand die wilde leren van de leraar. Het was een plek van onderwijs en toewijding, waar je belangrijke lessen leerde, niet alleen door woorden, maar ook door observatie en nauwe interactie.

In het geval van Maria, toen ze aan de voeten van Jezus zat, betekende dit dat ze Hem zag als haar rabbi. Het was een intieme gelegenheid waarin ze niet alleen kennis opdeed, maar ook een diepere geestelijke band met Hem ontwikkelde. Maria's begrip ging verder dan die van de andere discipelen. Dit werd duidelijk toen ze Jezus' voeten zaligde, een daad van liefde en toewijding ter voorbereiding op Zijn naderende dood. Hiermee profeteerde ze over wat zou komen, terwijl de anderen dat nog niet volledig begrepen.

 💬 Jouw feedback is waardevol! Laat hieronder je gedachten achter

13 september 2023

Psalm-Challenge: Gods namen prijzen

Veel moderne christenen, waaronder ikzelf, vergeten vaak om God op de juiste manier te prijzen. Dat is een van de redenen waarom het lezen van de Psalmen zo waardevol is. Ze leren ons zo veel over hoe we God moeten prijzen.

Een manier waarop de psalmdichters God prijzen, is door Hem namen te geven die Zijn karakter beschrijven.

Bijvoorbeeld, in Psalm 24:10 noemt David God "de HEERE van de legermachten ... de Koning der ere." In Psalm 27:1 noemt hij Hem "mijn Licht en mijn Heil ... de Sterkte mijns levens." En in Psalm 28 noemt David God "mijn Rots ... mijn Sterkte en mijn Schild ... een burcht van heil.

Er zijn geen woorden te vinden die onze grote God volledig beschrijven, maar de psalmdichters prezen Hem door Hem namen te geven die in bepaalde omstandigheden bij Zijn karaktereigenschappen en daden pasten. 

Psalm-Challenge
Lees dagelijks een Psalm en houd een lijst bij van de beschrijving van Gods namen en eigenschappen. Gebruik ze in jouw gebeden.

Voorbeeld:

🌟 De HEERE, mijn Herder - Psalm 23:1
🏞️ Mijn Rots en Mijn Verlosser - Psalm 18:2
🙌 De HEERE, onze Toevlucht - Psalm 46:1
🌄 Mijn Licht en Mijn Heil - Psalm 27:1
🤺 De HEERE van de legermachten - Psalm 24:10
📜 De Wetgever - Psalm 19:7


Gail Burton Purath

Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

---
 💬 Jouw feedback is waardevol! Laat hieronder je gedachten achter

11 september 2023

Het beste komt nog


Als je een oprechte volgeling van Christus bent, kan ik je vertellen wat je in de toekomst te wachten staat, en ik kan je verzekeren dat ik er niet naast zit: het beste komt nog!

💔 Misschien zit je vast in een relatie die steeds slechter wordt.
🤷‍♂️ Misschien word je onterecht beschuldigd en begrijpt niemand je.
😷 Misschien heb je chronische gezondheidsproblemen die je leven op de kop zetten
😢 Misschien ben je iemand verloren waar je veel van hield

Maar...
Je winters zullen niet voor altijd fronsen; de zomer zal snel glimlachen. Het tij zal niet eeuwig teruglopen; de vloed zal zijn weg terugvinden. De nacht zal niet voor altijd haar duisternis over onze zielen laten hangen; de zon zal opkomen met genezing onder haar vleugels.  - Charles H. Spurgeon

👉 Het beste komt nog

Ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel. Deze gebroken wereld is niet ons echte thuis. We zullen pas thuis zijn als we de hemel bereiken.(Hebreeën 13:14).

Hier op aarde kunnen we weliswaar lijden, maar onze eeuwige bestemming zal een paradijs zijn (Lucas 23:43). In de hemel zal al verdriet eindigen (Openbaring 21:4).

Dus, als de dingen hopeloos lijken, kijk omhoog naar je Redder en onthoud: het beste komt nog!

Er is geen put zo diep of Zijn hand reikt dieper; met Jezus in onze donkerste ogenblikken, blijft het beste bestaan en het allerbeste komt nog. - Corrie ten Boom [1] 

❤❤❤❤❤❤❤❤Troost uit Gods Woord
  • Lucas 23:43: En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, Ik zeg u: heden zult u met Mij in het paradijs zijn. [Gesproken tot de dief aan het kruis]
  • 2 Korinthiërs 5:8: Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen.
  • Filippenzen 1:22-24: Als ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij vrucht van mijn werk; en wat ik moet verkiezen, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger omwille van u.
  • Johannes 14:1-3: Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar Ik ben.
  • 1 Korinthiërs 2:9: Maar zoals geschreven staat: Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.
  • Openbaring 21:3-4: En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
  • Openbaring 22:5: En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.


Gail Burton Purath

Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

---

[1] Schilderij Hand van God door Tineke de Raat