woensdag, april 1

BELOOFT PSALM 91 BESCHERMING?


Sommige christenen nemen geen voorzorgsmaatregelen tijdens de corona crisis. Ze halen Psalm 91 aan en beweren stellig dat God hen zal beschermen tegen dit virus. Sommigen van hen houden zich niet aan de adviezen van de overheid en komen toch bij elkaar, in kleine groepen, om te bidden of Bijbelstudie te doen. Ze brengen daardoor niet alleen zichzelf maar ook anderen in gevaar.

Psalm 91:3 zegt inderdaad dat God ons zal redden van een besmettelijke ziekte. Maar is dat een belofte voor iedereen? Hoeven we ons daarom niet aan de voorschriften van de overheid te houden?

Jezus beantwoordt die vraag:

In Lukas 4: 9-12 stelt satan voor dat Jezus van de top van de tempel springt omdat God Hem belooft om Hem te beschermen. De duivel haalt deze woorden uit Psalm 91 aan.

Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.

Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: 'U zult de Heere, uw God, niet verzoeken'.

Het is duidelijk dat Psalm 91 niet suggereert dat we onnodige risico's moeten nemen als het gaat om onze gezondheid. Bovendien:

  1. God beval  ook quarantaines in het Oude Testament (Numeri 5:2).
  2. Spreuken 27:12 vertelt ons dat het wijs is om ons te verbergen
  3. Filippenzen 2:3-4 waarschuwt ons om aan de belangen van anderen te denken.
  4. Romeinen 13:1 zegt ons de overheidsvoorschriften te gehoorzamen, tenzij die voorschriften de Schrift schenden (Handelingen 5:28-29).

God garandeert ons geen perfecte gezondheid, maar we mogen als kinderen van God er wel van overtuigd zijn dat Hij ons lief heeft, dwars door alle moeilijkheden heen. Hij belooft alle dingen voor ons welzijn te gebruiken (Romeinen 8:28, 31-39; Spreuken 3:5-6; 1 Johannes 4:9-10).

Neem de voorzorgsmaatregelen in acht en volg de instructies van onze gezagsdragers op. Denk goed na bij wat je doet. Breng met je acties de gezondheid van anderen niet in gevaar brengt.


Gail Burton Purath

----

  • Luistertip: 7 gebroken sleutels voor bescherming tegen het coronavirus
  • De psalmist zegt niet: U zult niet aangetast worden, hij zegt u zult niet vrezen voor het beangstigende. Hij erkent dat de besmettelijk ziekte vreselijk is, maar dat hij het kwaad daarvan niet zal vrezen (waar anders de menselijke natuur voor terug zou deinzen). Dat hebben Gods kinderen niet van zichzelf maar ervaren wanneer ze schuilen bij de Heere Jezus.

woensdag, maart 25

20 SECONDEN GEBED IN CORONATIJD


Aangezien we aangemoedigd worden om onze handen zorgvuldig te wassen om de verspreiding van het corona virus te voorkomen, laten we die 20 seconden dubbel (goed) benutten door onze handen te ontsmetten èn tegelijk te bidden.

Ik bid voor mezelf en mijn dierbaren, maar ik trek het ook breder. In zekere zin herinnert deze wereldwijde crisis me eraan goed aan dat ik deel uitmaak van een groter geheel.
  • Bid voor je broeders en zusters in Christus, die in landen wonen waar het virus vrij spel lijkt te hebben.
  • Wist je dat je medechristenen in China, waar het virus begon, regelmatig onder vervolging en onderdrukking lijden? (1)
  • Bid voor de mensen die Christus niet kennen -  over de hele wereld -  en vraag aan dat God of Hij deze crisis zal gebruiken om hen tot Jezus te trekken.
  • Bid ook voor de ouderen die het hardst worden getroffen; de ouderen in uw familie en uw kerk.
Nadat je je handen hebt gewassen pak je je schone telefoon en app je iemand om hem of haar te laten weten dat je om hem geeft.

-----

(1) Bijbelteksten die hiermee te maken hebben

1 Korinthe 12:26  En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee.
Galaten 6:2 Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
Efeze 6:17,18 Neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
1 Timotheüs 2:1,2 Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. 
Hebreeën 13:3 Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.

Opmerking: midden in de problemen met het corona virus, kampte Kroatië met verschillende zware aardbevingen deze week.  Denk aan Kroatië in je gebeden 🙏


vrijdag, maart 20

LEREN VOLHARDEN


Veel christenen raken in de war over het christendom. Ik was een van hen want ik dacht dat het christelijke leven me voor elke moeilijkheid zou bewaren. 

Vervolgens las ik verzen zoals Romeinen 15: 3-4:

Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden.

Gods doel 
Als alles goed en gemakkelijk gaat in mijn leven, blijf ik een oppervlakkige, verwende baby-christen, die niet weet hoe om te gaan met ontberingen. Gods doel is om me te kneden naar Zijn beeld zodat ik ook qua karakter steeds meer op Hem gaat lijken.

Volharding leren
Mensen hebben de Heere Jezus beledigd. Zij zullen ook ons beledigen. Wij zullen allerlei moeilijke dingen meemaken. Ondanks alles geeft ons dat een reden om ons toch te verheugen ... want we zullen juist dan volharding leren door de aanmoediging en hoop uit Zijn Woord te halen.

Ligt je vandaag onder vuur of heb je het erg moeilijk?
Pak Gods Woord en lees erin. 

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? ... Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. (Romeinen 8:35-29) 

Gail Burton Purath