18 januari 2018

IK SCHAAM ME NIET VOOR HET EVANGELIE

Ik hoor christenen wel eens zeggen dat het niet onze zaak is hoe anderen zich seksueel gedragen. Wij hebben onze waarden en normen als christen maar die moeten we voor onszelf houden.


Natuurlijk breek je dit argument snel af als het onderwerp pedofilie ter sprake gebracht wordt. De meeste christenen en niet-christenen denken gelukkig nog steeds dat deze morele keuze moet worden afgekeurd. 

Vijftig jaar geleden zouden we het praktiseren van homoseksualiteit op grond van Gods Woord ook geen plek geven in het leven van een christen. Vijfenzeventig jaar geleden hadden we het niet Bijbels gevonden om seks voor het huwelijk te hebben. 

Wat zegt dit over ons? Is onze manier van denken nu beter ontwikkeld? God zegt van niet. 

Onze wereld duikt de duisternis in. Als christen hoef je je echt niet voor het evangelie te schamen omdat het juist de kracht van God is om levens te veranderen. Romeinen 1:16-32 (1)

Bepaald gedrag is ongezond voor een samenleving als geheel en ook ongezond voor de personen die het praktiseren. Hoewel we onze mening niet kunnen overdragen aan een onwillig publiek, is het nog steeds onze taak om mensen te waarschuwen voor zonden die ziel en lichaam van mannen en vrouwen beschadigen.

-----------------------------

(1) Het is niet verwonderlijk dat deze passage over immoraliteit, homoseksualiteit en heidendom begint met het vers: "Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven."

📖 Lees de volledige passage hieronder:

16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. 17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, 19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. 20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.
21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. 22 Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, 23 en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren.

24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. 25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.

28 En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. 29 Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid.
30 Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, 31 onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. 32 Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen.


Gail Burton Purath

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heel fijn dat je wilt reageren.