29 januari 2018

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER SEKSUELE REINHEID?

Jaren geleden zei een jonge vrouw tegen me, tijdens een Bijbelstudie, dat ik ouderwets was om te denken dat echte gelovigen niet vóór het huwelijk mogen gaan samenwonen.

Als ik ouderwets ben, dan is God dat ook!


God weet altijd wat het beste voor ons is en in de Bijbel definieert Hij alle seks buiten het huwelijk als zondig.

HEILIG

God is heilig! Hij laat in de Bijbel Zijn rechtvaardige boosheid zien over een zondige manier van leven (op welk vlak dan ook) met de bedoeling dat we berouw hebben en terugkeren naar Hem toe.

Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. 1 Johannes 3:6-7

👉 Bestudeer wat Paulus zegt in 1 Korinthe 6:9-11 


LIEFDEVOLLE GEHOORZAAMHEID

Wat wil God dan? Hij wil liefdevolle gehoorzaamheid. Als onze Maker wil Hij niet dat we zondigen. Zonde brengt serieuze scheiding tussen God en mens. Ervaar je niet zo veel meer van God in je leven? Zonde kan één van de oorzaken zijn.

EEN WEG TERUG!

Een essentiële stap is om de zonde te erkennen en te belijden voor God. We missen door de zonde totaal het doel waar we eigenlijk voor gemaakt zijn. Dankzij Jezus is er een weg terug. De weg van het belijden van onze zonde. De weg van het breken met de zonde, in Zijn kracht. Wie zijn zonde belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen (Spreuken 28:13).

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9

------------

DIEPER NADENKEN

God zegt ook dat Hij mensen vergeeft die berouw hebben. Handelingen 3:19  Psalm 32. Hij zegt ook dat je als kind van God kracht mag vinden in Christus Filippenzen 4:13 en de motivatie Romeinen 12:11 Korinthe 6:19-20 om deze zonden te overwinnen. Hij heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. 1 Thessalonicenzen 4:7
1. Veel mensen geloven dat het onmogelijk is om seksueel rein te blijven. 


🙏 Maar christenen hebben een 'krachtbron' buiten onszelf: 
Filippenzen 4:13: want ik kan alles aan door Christus, Die mij kracht geeft. 

🙏 We hebben een motivatie die uitstijgt boven onszelf: 
Romeinen 12:1-2 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

🙏 We hebben een roeping buiten onszelf: 

1 Thessalonicenzen 4:7-8: Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. 8 Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven.

2. Let in de onderstaande passage op de nadruk op zowel woorden als daden.


 Efeziërs 5:3-10:  Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging. Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht  – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – en beproef wat de Heere welbehaaglijk is.


  • Vragen op de Facebook Pagina voor persoonlijk studie rondom dit onderwerp

Copyright, Gail Burton Purath

LEESTIPS:

💏 Seks voor het huwelijk (Diny en Henk)
💑 Over de waarde van reinheid
💏 Wat IS eigenlijk zonde

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heel fijn dat je wilt reageren.