31 mei 2021

HEBBEN WIJ HEILIGING NODIG?


Dagelijks leven van een christen

Werken aan je eigen zaligheid heeft alles te maken met het dagelijks leven van een echte christen. En met de kracht van de Geest.

Daarom, mijn geliefden ... werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. Filippenzen 2:12,13

Werken ná hun redding

Gelovigen doen geen werk voor hun redding maar nadat zij zijn gered. Zij beginnen op dat moment aan een levenslange proces van heiliging en gaan steeds meer op Hem te lijken. 

Als gelovige in Christus Jezus

 Stop je ermee om je aan te passen aan de wereld 

Romeinen 12:1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

 Neem je uit liefde voor God je zonden serieus en leg jdie af, omdat Hij je door Zijn bloed vrijkocht van je zinloze levenswandel. (1 Petrus 1:14- ).
1 Petrus 1:14-19 Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

 Bid, smeek, dank je en bestudeer je de Bijbel om Gods Woord op de goede manier toe te passen en te verspreiden (Filippenzen 4:6; 2 Timotheus 2:15).

Filippenzen 4:6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.

Kolossenzen 3:16,17 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.

 Zoek je het gezelschap van andere gelovigen om God groot te maken, het Woord te horen en elkaar op te scherpen (Hebreeën 10:25;  Hebreeën 3:13).

Hebreeën 10:25 Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

Hebreeën 3:12 Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God; maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde.

Afleggen oude zelf

Efeziërs 4:22-24 beschrijft dit proces als het afleggen van onze oude zelf, "dat te gronde gaat door zijn misleidende verlangens", zodat we onze geest kunnen vernieuwen en ons nieuwe zelf aan kunnen trekken" die overeenkomstig het beeld van God geschapen.

... namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar.

 

God vindt vreugde in Zijn werk in ons

Het mooiste is dat niemand ons dwingt om dit proces te starten. Wij willen niet anders! God werkt dat willen en het werken in ons, naar Zijn welbehagen. Hij vindt daar diepe vreugde in. 

Johannes 14:21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Gail Burton Purath
---
Vertaald door: Aritha Vermeulen

1 opmerking:

  1. Inderdaad ik wil niet anders meer, hoe bijzonder dat God dat in me uitwerkt. Als ik erover nadenk wat daar in Joh.14:21 staat, God wil zich aan een mens openbaren, dan wordt ik stil en tegelijk heel enthousiast.

    BeantwoordenVerwijderen

Heel fijn dat je wilt reageren.