10 mei 2021

GEDULD NODIG?

 Geduld is een vrucht van Gods Geest (Galaten 5:22-23).

We hebben eigenlijk geen geduld nodig als alles soepel en volgens schema verloopt in ons leven. Het zijn de moeilijke dingen in het leven die geduld vereisen.


7 belangrijke waarheden over geduld:

  1.  We krijgen het door te volharden in tijden van beproeving (Romeinen 5:2-4). Het zijn de moeilijke aspecten van het leven die ons leren om niet “moe te worden in het doen van het goede” (Galaten 6:9).
  2. We ontwikkelen het door bezorgde gedachten in gebed tot de Heer te brengen ( Filippenzen 4:6).
  3. Geduld leert ons "wachten" (Romeinen 8:25 ; Jakobus 5:7-8).
  4. Het is essentieel voor gezonde relaties, vooral bij het onderwijzen van Gods Woord (2 Timotheüs 4:2) of bij het omgaan met mensen die onvolwassen zijn (1 Thessalonicenzen 5:14).
  5. Bij gesprekken impliceert geduld aandachtig en geduldig luisteren, verstandig spreken en niet snel geïrriteerd raken (Jakobus 1:19-20).
  6. Geduld weerhoudt ons ervan op te geven als de bad guys lijken te winnen (Psalm 37:7-9). 
  7. We leren van de voorbeelden in de Schrift, zowel goede als slechte voorbeelden (Romeinen 15: 4-6).

Laten we dus Gods kracht en wijsheid zoeken, zodat we “geduldig in beproeving” kunnen zijn (Romeinen 12:12 ). Alleen dan kunnen we met hernieuwde kracht boven onze problemen uitstijgen (Jesaja 40:31 ).

Lees (en memoriseer) deze mooie teksten over geduld door en vraag God om jou te helpen om meer geduldig te worden in Zijn kracht.

Galaten 5:22-23 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.

Romeinen 5:2-4 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.

Galaten 6:9,10 En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Filippenzen 4:6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;

Romeinen 8:25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

Jakobus 5:7-8 Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij.

Psalm 37:7-9 Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert. Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen; ontsteek niet in woede – het brengt slechts kwaad. Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de HEERE verwachten, die zullen de aarde bezitten.

Romeinen 15:5-6 En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt.

1 Thessalonicenzen 5:14 En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben.

Romeinen 12:12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.

Jesaja 40:31 maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.


Maar hoe kunnen we geduld hebben? Het kan alleen als wij iets van het medegevoel van de Heere Jezus weten en als wij begrijpen dat uit de kastijding, die onze hemelse Vader ons stuurt, iets goeds voortkomt. Het is daarom ontzettend noodzakelijk dat wij niet alleen in de genade, maar ook in de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus groeien. C.H. Spurgeon

Gail Burton Purath
---
Vertaald door: Aritha Vermeulen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heel fijn dat je wilt reageren.