07 augustus 2018

5 BIJBELGEDEELTEN IN TIJD VAN ONRECHT

We worden allemaal geconfronteerd met onrecht op een bepaald moment in ons leven. Hoe kunnen we voorkomen dat woede, angst, wrok of verdriet de overhand krijgen en ons overwinnen?


Om je te helpen deel ik hieronder 5 Bijbelgedeelten. 

1. Filippenzen 2: 5-11: Onthoud dat Jezus ons perfecte Voorbeeld is. Niets wat we ervaren kunnen we vergelijken met het onrecht dat Jezus ervoer. Let op Hem en volg Hem. 

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

2. Hebreeën 2:14-18: Onthoud dat Jezus onze pijn volledig begrijpt. Hij heeft in onze schoenen gestaan en weet hoe we ons voelen. Hij is bekwaam om ons te begrijpen tot in het diepst van onze gevoelens. Hij kent onze gedachten voordat we die uitspreken. Hij wil ons troosten

Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen.Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.

3. Romeinen 12:18-21: laat je niet door onrechtvaardigheid tot een slaaf maken. Probeer in plaats daarvan het onrecht te overwinnen door goedheid en liefde te tonen aan anderen, zelfs aan je vijanden. Dit is misschien wel het moeilijkste principe in deze lijst, maar het is echt een sleutel tot vrijheid.

Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

4. Kolossenzen 3:13-16: Besteed extra tijd in de nabijheid van Christus, lees Zijn Woord, en neem deel aan een christelijke gemeenschap. Zijn Woord zal zegevieren over het onrecht dat jouw aangedaan is. Hij zal heel dichtbij je komen en je helpen.

Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem

5. Romeinen 8:27-28: Vraag God of Hij dit onrecht wil ten goede wil gebruiken voor jouw welzijn en het welzijn van anderen.

En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
Reuzen op je pad? Hoe nu verder? Lees HIER verder.

Gail Burton Purath

1 opmerking:

Heel fijn dat je wilt reageren.