10 mei 2019

WANNEER ZWIJGEN ZONDE WORDT


Onze cultuur leert dat tolerantie het hoogste goed is. 

Dat is inderdaad zo als tolerantie betekent dat we alle mensen op een humane manier behandelen. Maar onze cultuur propagandeert een tolerantie die het eerlijk spreken vanuit Gods Woord verbiedt, zelfs als het op een zachtmoedige manier gedaan wordt. Er is weinig ruimte voor christenen die naar Gods Woord willen leven. Iedereen mag zeggen wat hij of zij wil. Maar radicale christenen, die Gods Woord als leefregel nemen worden niet getolereerd als zij zich ergens over uitspreken.

Als christenen hebben we de keuze: 


1. om weg te zwijgen omdat we ons schamen voor Gods Woord

Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen. Markus 8:38

2. om te vertrouwen op eigen inzicht

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade. Spreuken 3:5-7

3. om onszelf te bedriegen en de wijsheid van de wereld te omarmen

Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden.Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw: De Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. 1 Korinthe 3:18-20

4. om ons realiseren dat de beperkte, liberale opvatting van tolerantie in ons land erg onlogisch is: want wanneer niemand ongelijk heeft, heeft ook niemand gelijk. 


GODS PRINCIPES HOOGSTE GOED

Gods principes, waarheden, woorden en wegen zijn het hoogste goed. We kunnen de wereld niet dwingen om Gods waarheid te accepteren. Maar we moeten wel oppassen dat de wereld ons niet dwingt om hun dwaasheid over te nemen zodat we van God weg dwalen en niet meer met Hem wandelen.

Hoe wil jij staan in deze maatschappij? Wandel je (nog steeds) met God? Hoever ga je in je liefde voor Hem? Wanneer was je laatste ontmoeting met Hem?


De meest vriendelijke christenen worden regelmatig "haters van..." genoemd. God daar tegen over noemt hen trouw en prijst hen:

  • Mattheüs 5:10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.
  • Jacobus 1:12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

1 opmerking:

Heel fijn dat je wilt reageren.