07 september 2020

MOEDELOOSHEID OF HOOP


Als er moeilijkheden op ons pad komen, kan het soms aanvoelen alsof God ons vergeten is. 

De psalmisten voelden zich ook vaak zo (Psalm 10:1; Psalm 13:1 ; Psalm 44:24 ). Toch wisten ze dan ook wat ze dan het beste konden doen: ze steunden niet op hun gevoel maar begonnen de feiten hardop te herhalen of te declameren. Dat is wat wij ook mogen doen.

Telkens wanneer we ons door God verlaten voelen, mogen we terugdenken aan de vele keren dat Hij ons heeft gered. We roepen andere moeilijke omstandigheden in onze herinnering terug, die Hij juist voor ons welzijn heeft gebruikt (Romeinen 8:28 ). Het is een geweldig idee om Bijbelverzen te lezen en te onderzoeken, die spreken over Gods liefde en zorg. 

Je gevoel is geen goede raadgever, maar “de bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen.”( Psalm 19:8).

7 Bijbelteksten vol hoop voor als je je vergeten voelt:

  1. Psalm 27:10 Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen.
  2. Psalm 34:19 De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest. 
  3. Jesaja 40:11 Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. 
  4. Jesaja 49:15 Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten. Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij. 
  5. Hebreeën 13:5 Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. 
  6. Romeinen 8:38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 
  7. 1 Johannes 3:1 Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.


2 opmerkingen:

Heel fijn dat je wilt reageren.