16 november 2020

3 TIJDEN DAT JE BETER NIETS KAN ZEGGEN


We hebben allemaal een mening, maar christenen wordt geboden om "vol van genade" te spreken

Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Kolossenzen 4:6


Wanneer is het beter om te zwijgen in plaats van iets te zeggen?

1. Als je voorkeuren dogmatisch worden

God onderwerpt Zich niet aan één bepaalde denominatie met een eigen geloofstraditie, kerkorde en liturgie. Hij bindt Zich niet aan één bijbelstudiemethode, één vertaling van de Bijbel, één soort muziekstijl. Laten we verdraagzaam zijn en rekening houden met degenen met wie we het niet eens zijn (Romeinen 14; Filippenzen 2: 3-4, 14-15). 

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is ... Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld.

Lees ook: Bijbels omgaan met verschillen


2. Als je timing slecht is

Niet-geredde mensen hebben redding nodig voordat ze Gods principes kunnen begrijpen. Brengen wij mensen de juiste boodschap op het juiste moment en op de juiste plaats? Mattheüs 7:6 klinkt misschien een beetje hard, maar het is een belangrijk principe dat we de diepe(re) dingen van God pas delen als iemand wil horen en niet openlijk vijandig tegen je is.

Mattheüs 7:6 Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren.

Vertel (‘geef’) het goede nieuws (‘het heilige’) niet aan mensen die niets met God te maken willen hebben (‘niet aan de honden’). Bid liever dat hun vijandigheid wordt weggenomen. 

Lees ook: Parels voor de varkens


3. Als je de feiten niet op een rijtje hebt 

Het is gemakkelijk (maar onbarmhartig) om geruchten door te vertellen zonder deze te controleren, zelfs als je de verhalen hoorde van iemand die je vertrouwt ( Spreuken 18:17; 1 Petrus 2:1). Roddel niet maar check eerst de feiten. 

Zie: Pas op voor het belasteren van je broeder  (Engels)


Voordat we beweren Gods kijk op "iets" denken te weten, of het laatste gerucht over een christelijke leider verspreiden, laten we eerst de feiten op een rijtje zetten, ons hart onderzoeken en op onze lip bijten. We verwachten genade en aangename woorden van anderen, laten we dan ook zelf op die manier handelen.

Gail Burton Purath

Origineel: 3 times to bite your lip
Vertaald door: Aritha Vermeulen

1 opmerking:

Heel fijn dat je wilt reageren.