22 oktober 2022

Geeft God mensen over aan hun zonden?

Ik lees 3 keer lees ik in Romeinen 1:16-32: "God gaf hen over." Kan dat, dat God iemand overgeeft aan zichzelf, aan de zonden die zij doen? Wat betekent dat precies? 


Het licht is gekomen, maar...
God buitengewoon geduldig is, maar... "dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden" (Johannes 3:19-21)

Geloof in Jezus geweigerd
Mensen, zoals hierboven genoemd, weigeren te geloven in de Naam van de eniggeboren Zoon van God en zetten steeds meer stappen de verkeerde kant op, door zichzelf over te geven aan de zonde.

Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven. Efeziërs 4:19

God geeft wat zij kiezen
Dan geeft God hen over - Hij doet een stap achteruit, stopt tussenbeide te komen en laat ze de volledige gevolgen van hun slechtheid ervaren. Hij geeft hen waar ze voor gekozen hebben. Dit betekent niet dat ze zich niet kunnen bekeren, maar het wordt minder waarschijnlijk. Kijk naar het voorbeeld van Israël.

Er mag onder u geen andere god zijn, u mag zich voor geen vreemde god neerbuigen. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen. Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd, Israël is tegenover Mij onwillig geweest. Daarom gaf Ik hen over aan hun verharde hart, zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen. Psalm 81:10-14

Hoe langer en dieper ze zich in zonde onderdompelden, hoe donkerder hun geest werd. Een hele generatie Israëlieten, verwierp na de exodus, herhaaldelijk Gods leiding, en Hij weigerde hen uiteindelijk het Beloofde Land binnen te laten gaan.

Stefanus tegen de Raad: "En zij maakten in die dagen een kalf en brachten een offer aan die afgod, en zij waren verblijd over de werken van hun handen. En God keerde Zich af en gaf hen over om het hemelleger te dienen, zoals er geschreven is in het boek van de Profeten: Hebt u de veertig jaar in de woestijn ook slachtoffers en offers aan Mij gebracht, huis van Israël?" Handelingen 7:41-42

Paulus tegen de Joodse gelovigen in de Messias: "Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaderen Mij verzocht; zij hebben Mij op de proef gesteld en Mijn werken gezien, veertig jaar lang. Daarom ben Ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend. Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde." Hebreeën 3:7-13. 

Naarmate onze cultuur dieper in immoraliteit afglijdt, worden meer mensen "overgegeven" aan hun zonden. We zien het gebeuren. Toch zoekt Hij nog steeds naar het verlorene. 

Ontwaak, sta op, zoek, roep (bid)
Ben je (nog) niet verlost van je zonden dan roept God jou via deze blog om naar Hem toe te komen. Hij wil niet dat je verloren gaat. 

‘Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten’ (Ef. 5:14)

“Zoekt de Here, terwijl Hij zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig” (Jesaja 55:6).
💓 Vragen over verlossing
💓 Kostbaar

Stevig op Gods Woord staan
Voor ons als de kinderen van God is belangrijker dan ooit om stevig op Gods Woord staan, on-Bijbelse waarden verwerpen en samen met de apostel Paulus te zeggen: "Ik schaam me niet voor het evangelie"!

Gail Burton Purath

Origineel: God gives someone over to their sins. Do you know why?
Vertaald door: Aritha Vermeulen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heel fijn dat je wilt reageren.