vrijdag, april 19

JEZUS IN HET MIDDEN


Jezus stierf tussen twee misdadigers (Lukas 23: 39-43).

De één beledigde Hem. 

De ander zei: 

Vrees zelfs u God niet... want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onderbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: "Heere, denk mij, als U in uw Uw koninkrijk gekomen bent." Jezus antwoordde hem: "Voorwaar, ik zeg u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn." (Lukas 23:42,43)

Er zijn veel diepere lagen te vinden in wat Jezus tegen deze man zegt

 1. Deze man geloofde oprecht. Nog maar weinig mensen hadden geloof in de opgestane Jezus, maar deze man geloofde in een stervende Redder, vóór het bewijs van Zijn overwinning op dood en zonde (Johannes 20:29).
 2. Deze man erkende en beleed zijn zonde; dat is een essentieel onderdeel van de redding (Mattheüs 4:17).
 3. Deze man had een last-minute bekering. Op het laatste moment kreeg hij berouw en erkende Jezus als Zijn Messias. Er is hoop voor je, ook als je niet zo lang meer te leven hebt. Je kunt zelfs dan nog gered worden, als je maar tot Jezus vlucht (Mattheüs 20:1-16).
 4. Jezus beloofde dat de misdadiger nog dezelfde dag bij Hem in het paradijs zou zijn. 
 5. Voor gelovigen betekent de dood dat wij “vertrekken uit dit lichaam en direct intrekken bij de Heere...” (2 Korinthe 5:6-8).
Jezus kende het verhaal van deze man en Hij zag zijn hart aan. Hetzelfde geldt voor jou en mij! Wat ziet Hij in jouw hart?Gail Burton Purath

maandag, april 8

MIRJAMS ZONDE EN GODS GENADE


Mirjam viel in zonde toen ze heel oud was. Numeri 12:1-15

Er heerste een geest van rebellie onder de mensen en Mozes' zuster Mirjam liet zich ermee in. Ze deed mee aan het kwaadspreken over haar broer en sleurde Aaron mee in haar jaloezie. Samen zeiden ze toen: Heeft de HEERE inderdaad alleen door Mozes gesproken? Heeft Hij ook niet door ons gesproken? (v. 2).

 • Als klein meisje beschermde Mirjam haar broertje tegen hen die hem wilden verdrinken (Exodus 1:6-22; Exodus 2:1-8).
 • Als een vrouw in de 80* danste ze in vreugdevolle overgave toen de Heer zijn volk verloste uit de Egyptische slavernij en hen door de Rode Zee leidde (Exodus 15:20-21). 

Maar haar laatst (opgeschreven) actie is een jaloerse aanval op de zachtmoedige Mozes, het kleine broertje dat ze ooit beschermde. Ze betwijfelde zijn autoriteit. De HEERE riep haar samen met Aaron ter verantwoording:

Luister toch naar Mijn woorden! Als iemand onder u een profeet is, maak Ik, de HEERE, Mij door een visioen aan hem bekend, spreek Ik met hem door een droom. Maar zo doe Ik niet tegenover Mijn dienaar Mozes, die in Mijn hele huis trouw is, met hem spreek Ik van mond tot mond, ja, zichtbaar, en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de HEERE. Waarom dan bent u niet bevreesd geweest om over Mijn dienaar, over Mozes, te spreken? Zo ontbrandde de toorn van de HEERE tegen hen, en Hij ging weg. De wolk week van boven de tent, en zie, Mirjam was melaats, wit als sneeuw. Toen keerde Aäron zich om naar Mirjam, en zie, zij was melaats. (Numeri 12:6-10)

Ze was volledig melaats en moest als een onrein persoon buiten het kamp worden gezet. Maar het was niet voor altijd. God wilde haar opnieuw ontvangen, na zeven dagen. Hij genas haar op Mozes'voorbede.

Mirjams verhaal staat in de Bijbel om ons iets te leren.

1. Wees voorzichtig en nederig van hart

Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. (1 Korinthiërs 10:11-13)

2. Bewonder Gods genade

De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. (Romeinen 5:20-21)

Het leven van Mirjam geeft ons een extra impuls om de goede strijd voort te zetten, zodat we trouw zullen blijven!
U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. (1 Timoteüs 6:11-12). 

Gail Burton Purath
---------------------

* Miriam was de oudere zuster van Mozes. Mozes was 80 jaar oud toen God hem riep vanuit de brandende struik. Daarom was Miriam waarschijnlijk eind jaren 80 of begin negentig.

maandag, maart 25

ALS GOD GEEN ANTWOORD GEEFT


Heb je ooit ervaren dat God zich stil hield terwijl jij wanhopig verlangde naar antwoorden, troost of leiding? De psalmdichters voelden zich soms zo (Psalm 13).

Waarom overkomt ons dit?

1. Misschien hebben we Gods eerdere advies genegeerd en wacht Hij op onze gehoorzaamheid.
Jakobus 1:22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.
2. Misschien beproeft Hij ons geloof om te zien of we Hem blijven liefhebben als Hij Zich verbergt. Dan leert Hij ons om op Zijn Woord te vertrouwen.
1 Petrus 1:6-7 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
 3. Misschien wil Hij ons leren wat volharding is 
Romeinen 5:1-5 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
4. Misschien is het een teken dat Gods wegen hoger zijn dan die van ons. Wat wij stilte noemen, is dan helemaal geen stilte.  

Jesaja 55: 8-9 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel
en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.

Dus, wat zullen we doen?
 1.  Onze daden eerlijk beoordelen, en ons bekeren of gehoorzamen als we ergens niet naar Zijn wil gehandeld hebben.
 2. Als God ons geen zonde aanwijst, laten we dan geloven dat God bedoelingen heeft met de "stilte". Misschien zal Hij ons dat later openbaren.
 3. Blijf vertrouwen en wachten. Leef niet vanuit je gevoel maar door het geloof. Habakuk 2:3 Hij liegt niet. Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven.
 4. Volhard in gebed en wees geduldig in de verdrukking

Is God wie wij denken dat Hij is? Laten we onze stiltes gebruiken om dichter naar God toe te groeien en Hem beter te leren kennen.