maandag, februari 18

5 MANIEREN OM OP TE STAAN UIT GEESTELIJKE LAUWHEID


Te veel christenen zijn tevreden met het hebben van een beetje meer moraal dan de mensen om hen heen, maar het verschil tussen een echte christen en een niet-christen gaat niet over subtiele morele verschillen - het is het verschil tussen leven levend en dood zijn! (Francis Chan)

Ik ben bang dat veel christenen in Nederland zijn tevreden met het hebben van een beetje meer moraal dan de mensen om hen heen. Wat een lauwheid tegen over Christus.

5 TIPS TEGEN GEESTELIJKE LAUWHEID

Ik deel 5 tips, die je kunnen helpen om de lauwheid uit je hart weg te jagen.

1. Zoek contact met mensen die je stimuleren tot liefde en goede daden doen. Die je willen helpen om wat er in de Bijbel staat ook echt toe te passen en je bij de les houden.


En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. (Hebr 10:24-25)

2. Lees regelmatig en met aandacht in je Bijbel. Let erop hoe het van toepassing is op je huidige problemen, beslissingen en plannen.

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. ( 2 Timotheüs 3:16,17)

3. Maak van je relatie met Jezus een topprioriteit. Laat het geen bijzaak zijn.

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. (Mattheus 6:33)

4. Bid, smeek en dank!

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus (Filippenzen 4:6-7)

5. Vraag God om je "eerste liefde" te herstellen en laat niets of niemand je afleiden van dat doel. 
Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent…. Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. (Openbaring 3:15-20) 


 Gail Burton Purath

woensdag, februari 13

GEESTELIJKE SPIERVERZWAKKING


Jaren geleden voelde ik me teleurgesteld door aanhoudende problemen en betwijfelde of het uitmaakte of ik bad of niet. Dus bezuinigde ik op gebed en Bijbelstudie. Ik deed het steeds minder. 

Er gebeurde niet onmiddellijk iets, maar geleidelijk aan werden mijn geloofsspieren zwakker. Ik worstelde, ik vroeg naar het waarom, ik was meer verward en gefrustreerd. Ik kon de veroordelende opmerkingen van Satan niet zo gemakkelijk meer negeren, en mijn grip op de Waarheid werd steeds zwakker.

Op een middag werd ik overweldigd door een enorme geestelijke benauwdheid. Nooit eerder had ik dat meegemaakt. Totale wanhoop, zomaar… zonder enige aanleiding. Het beangstigde me en ik herstelde mijn stille tijd.
Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt  terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hebreeën 12:1-2
In het begin waren mijn geestelijke spieren zwak en wiebelig, maar geleidelijk herstelden ze zich. En ik heb een belangrijke les geleerd: we staan ​​nooit stil - we gaan vooruit òf achteruit! 


Gebed: Vader, help U ons vooruit te gaan door Uw sterkte en genade.

Gail Burton Purath

zaterdag, februari 9

U TILT MIJN HOOFD OMHOOG


Op een dag las ik een oud boek een stukje, dat mijn ogen opende voor de tactiek van de duivel. Het ging over drie demonen. Ze zaten bij de satan en bespraken hoe zij een bepaalde vrouw konden laten zondigen:

"Ik zal haar het plezier van de zonde tonen", zei de eerste.
"Ik zal haar de moeiten van het rechtvaardig zijn tonen", zei de tweede.
Maar Satan was niet tevreden totdat de derde zei: "Ik zal haar ontmoedigen."

Dat is de beste manier om haar te laten zondigen," lachte de leugenaar en bedrieger. "Ontmoediging werkt het beste." 

Ik weet dat dit waar is in mijn leven.

Als ik ontmoedigd ben, loop ik sneller vast in negatieve denkpatronen, wentel ik me in zelfmedelijden en schat ik mijn zegeningen niet op waarde. Ik raak ik geïrriteerd en richt mijn aandacht steeds meer op de omstandigheden in plaats van op Hem. 

Gelukkig kunnen we als als we ontmoedigd raken de put van zonde en wanhoop vermijden door snel onze harten en gedachten naar God te keren. Kijk omhoog naar Hem, die je te alle tijde liefheeft. Hij laat je niet los.

U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer;
U heft mijn hoofd omhoog. (Psalm 3:3)


Gail Burton Purath