maandag, maart 25

ALS GOD GEEN ANTWOORD GEEFT


Heb je ooit ervaren dat God zich stil hield terwijl jij wanhopig verlangde naar antwoorden, troost of leiding? De psalmdichters voelden zich soms zo (Psalm 13).

Waarom overkomt ons dit?

1. Misschien hebben we Gods eerdere advies genegeerd en wacht Hij op onze gehoorzaamheid.
Jakobus 1:22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.
2. Misschien beproeft Hij ons geloof om te zien of we Hem blijven liefhebben als Hij Zich verbergt. Dan leert Hij ons om op Zijn Woord te vertrouwen.
1 Petrus 1:6-7 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
 3. Misschien wil Hij ons leren wat volharding is 
Romeinen 5:1-5 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
4. Misschien is het een teken dat Gods wegen hoger zijn dan die van ons. Wat wij stilte noemen, is dan helemaal geen stilte.  

Jesaja 55: 8-9 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel
en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.

Dus, wat zullen we doen?
  1.  Onze daden eerlijk beoordelen, en ons bekeren of gehoorzamen als we ergens niet naar Zijn wil gehandeld hebben.
  2. Als God ons geen zonde aanwijst, laten we dan geloven dat God bedoelingen heeft met de "stilte". Misschien zal Hij ons dat later openbaren.
  3. Blijf vertrouwen en wachten. Leef niet vanuit je gevoel maar door het geloof. Habakuk 2:3 Hij liegt niet. Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven.
  4. Volhard in gebed en wees geduldig in de verdrukking

Is God wie wij denken dat Hij is? Laten we onze stiltes gebruiken om dichter naar God toe te groeien en Hem beter te leren kennen.

dinsdag, maart 19

WIE WAS SOSTHENES, DE BROEDER


Soms ontdek je tussen de regels van de Schrift mooie verhalen. Paulus schrijft bijvoorbeeld de eerste brief aan de gemeente van Korinthe niet in zijn eentje maar samen met zijn Messiasbelijdende broeder Sosthenes. 

Wie is deze Sosthenes eigenlijk?

In Handelingen 18 brachten de Joods religieuze leiders van Korinthe Paulus naar de gouverneur, in de hoop dat Paulus gestraft zou worden omdat hij het evangelie predikte.

Maar een paar Grieken hadden genoeg van het Joodse fanatisme en sloegen de Joodse leider van de synagoge in elkaar: een man genaamd Sosthenes.

De Schrift vertelt ons niet precies wat er daarna gebeurde, maar ik kan me voorstellen dat Paulus geen kwaad voor kwaad vergold maar goed deed voor zijn vijand Sosthenes. Het is bekend dat hij Sosthenes persoonlijk gedoopt heeft.

Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Romeinen 12:17-21

Sosthenes werd van Christus-hater een Christus-volger.

Als dit te mooi lijkt om waar te zijn, onthoud dit: Paulus was zelf eerst ook een uitgesproken hater van Messiasbelijdende Joden voordat hij een openhartige apostel van Jezus Christus werd.

Journalist Lee Strobel besloot het christendom te weerleggen en eindigde met schrijven over de geldigheid ervan.

Elke dag verandert Jezus drugsverslaafden, dronkaards, prostituees, criminelen, zelfingenomen mensen, wereldse intellectuelen en andere zondaars in kinderen van God. Hoe geweldig is Zijn genade.

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. (1 Johannes 3:1)Het is bijna te mooi om waar te zijn, maar we dienen dan ook een God voor wie geen ding onmogelijk is.

vrijdag, maart 15

ALWEER GEFAALD


God gaf Adam en Eva alles, maar zij wilden meer. 

Vóór de vloed ging het bergafwaarts met de mensheid in de wereld.

En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. (Genesis 6:5)

Toen God Israël uitkoos, negeerden zij herhaaldelijk Zijn waarschuwingen, ongeacht hoe goed Hij voor hen was en hen zegende.

Zelfs Paulus zei:

Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ík dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij: dat, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. (Romeinen 7:19-21 ).

Voel jij je ook zo?

Je neemt je voor om niet meer tegen je kinderen te schreeuwen.

Je verplicht jezelf om niet meer toe te geven aan je eetbuien omdat je goed voor je lijf wilt zorgen en er God mee wil eren.

Je belooft aan God dat je iedere dag tijd zult nemen voor gebed en Bijbel lezen.

Maar het lukt je niet. Je breekt je belofte. Je faalt. Telkens gaat het anders. Je schreeuwt toch weer, want je hebt een slechte nacht gehad en je voelt je gestrest, je kan jezelf gewoon niet tegenhouden wat eten betreft, en je tijd om Bijbel te lezen wordt opgeslokt door andere dingen.

Wat te doen? Het opgeven? Nee! Verlies de moed niet maar denk hieraan:

Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebreeën 4:14-16)

Heb je niet alleen je moed opgegeven maar keerde je ook God nog eens de rug toe? Je mag terugkomen bij Hem. Vertel Hem alles, belijd je zonden en vind rust in Zijn volbrachte werk.


Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Mattheus 11:28-30

Gail Burton Purath