maandag, oktober 19

HULP BIJ TEGENSLAG


Lieve broer, zus in Christus, laten we bij tegenslag deze dingen niet vergeten! 

1. God moedigt ons aan

Romeinen 8:31, 38-39 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? ...Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

2. We zijn overwinnaars 

1 Johannes 5:4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

3. Hij die in ons is, is groter dan het kwaad

1 Johannes 4:4 Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.

4. God troost

2 Korinthe 1:3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.

 5. Er is vrede mogelijk in alle omstandigheden

Johannes 14:27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.


Johannes 14:1-3 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken, En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

Origineel: Help in Adversity
Vertaald door: Aritha Vermeulen

maandag, oktober 12

IK VOEL ME VERLOREN - PSALM 13

Net als de psalmist in Psalm 13 ging ik door een bijzonder donkere tijd in mijn leven en het leek toen alsof God me vergeten was. 

Mijn worsteling
Ik worstelde met wanhopige gedachtes, ik leefde met een verdriet dat me wakker hield in het donker van de nacht en me iedere nieuwe dag achtervolgde. Het duurde vele maanden voordat ik me realiseerde dat ik op Gods onfeilbare liefde kon vertrouwen en me in mijn redding mocht verheugen, ook al bleef mijn situatie hetzelfde.

Het wonder is dat God me leerde dat ik vreugdevol leven kon, ook als mijn situatie nooit zou veranderen.

Doel van de Psalmen
Een van de doelen van de Psalmen is om ons te laten dat het goed is om onze pijn te uiten bij God. Er is plek bij Hem voor jou met al je zorgen en noden.

Karakter van God
Ben je op zoek naar de sleutel tot het vinden van gemoedsrust in moeilijke tijden? Die ligt in het “gedenken” van het karakter van God”. Vestig je aandacht niet op de omstandigheden maar op Hem, die zegt: 'Ik zal je beslist niet loslaten, Ik zal je beslist niet verlaten.' 

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Net als de onrustige psalmist in Psalm 13 mag je zeggen: 

Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is. Gail Burton Purath

dinsdag, oktober 6

GEDEELDE TRANEN EN EEN VAST VERTROUWEN


Ze voegde zich bij onze groep, gebroken, gekwetst, bang. Het was mijn eerste bijbelstudiegroep als nieuwe christen, en hoewel zij een paar jaar jonger was dan ik, ervoer ik haar als een 'volwassene' in het geloof.

Loflied zingen
Ik zal nooit vergeten dat ze spontaan dit loflied begon te zingen aan het eind van onze gezamenlijk gebed: 

Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. (Psalm 25)

Verdrietig maar vol vertrouwen
Haar man ging openlijk vreemd en schaamde zich daar niet voor, ondanks zijn eerdere toewijding aan Christus. En, net als de psalmist, was haar lied tegelijkertijd bedroefd, hoopvol maar ook vol vertrouwen in God.

En wij voegden ons bij haar in een koor van gedeelde tranen.

Vers 4 en 5 waren haar verzoek: 

HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.", en ze wankelde niet in het vertrouwen dat in vers tien werd uitgedrukt: "Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen.

Wat een voorbeeld! Wat een God!
Ik heb Psalm 25 nooit meer gelezen zonder me haar prachtige lied en haar geloof te herinneren midden in de beproeving. Wat een voorbeeld gaf zij! Wat een God hebben wij, die ons staande houdt in de meest moeilijke omstandigheden.

🎧 Unto Thee o Lord (loflied uit de jaren 70)


đź•® Welk Bijbelgedeelte troost(te) jou?