maandag, mei 20

MISPLAATSTE OUDERSCHULD


Het wordt steeds moeilijker om ouder te zijn, omdat ouders vaak aangewezen worden als de zondebokken van de samenleving.

Het christendom leert een andere visie op ouderschap

1. Ouders zijn inderdaad verantwoordelijk voor hun opvoeding en zij moeten hun best doen voor de Heere. God zal hen veroordelen vanwege hun zelfzuchtige of toegeeflijke opvoeding.
  • Efeze 6:4 En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heer
  • Kolossenzen 3:21 Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.
2. Maar goede ouders zijn niet verantwoordelijk voor de slechte keuzes, acties en levensstijl van hun volwassen kinderen.

Ezechiel zegt het zo:

 De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn.

Roddel daarom niet over je broeder of zuster maar zoek hen op. Steun hen als ze in zwaar weer komen door de keuzes van hun kinderen.

Ouders met een uiterst corrupte levensstijl hebben soms kinderen die heel dicht bij God leven terwijl gelovige ouders soms kinderen hebben die niet terugdeinzen voor witwassen, corruptie of fraude.

Laten we onze eigen acties onder de loep leggen en verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen daden.
Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander. Want ieder zal zijn eigen pak dragen. Galaten 6:4-5Mattheüs 10:42 En wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen.

-----------------

Ben jij een oprechte gelovige die rouwt om de levensstijl van je volwassen kinderen? 
  • Zoek hulp als er verslaving in het spel is. Tip: Jellinek
  • Stop met het op je nemen van de schuld van je kinderen. Volwassen kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun daden. Niet jij.
  • .... deel jouw tip!

vrijdag, mei 10

WANNEER ZWIJGEN ZONDE WORDT


Onze cultuur leert dat tolerantie het hoogste goed is. 

Dat is inderdaad zo als tolerantie betekent dat we alle mensen op een humane manier behandelen. Maar onze cultuur propagandeert een tolerantie die het eerlijk spreken vanuit Gods Woord verbiedt, zelfs als het op een zachtmoedige manier gedaan wordt. Er is weinig ruimte voor christenen die naar Gods Woord willen leven. Iedereen mag zeggen wat hij of zij wil. Maar radicale christenen, die Gods Woord als leefregel nemen worden niet getolereerd als zij zich ergens over uitspreken.

Als christenen hebben we de keuze: 


1. om weg te zwijgen omdat we ons schamen voor Gods Woord

Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen. Markus 8:38

2. om te vertrouwen op eigen inzicht

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade. Spreuken 3:5-7

3. om onszelf te bedriegen en de wijsheid van de wereld te omarmen

Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden.Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw: De Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. 1 Korinthe 3:18-20

4. om ons realiseren dat de beperkte, liberale opvatting van tolerantie in ons land erg onlogisch is: want wanneer niemand ongelijk heeft, heeft ook niemand gelijk. 


GODS PRINCIPES HOOGSTE GOED

Gods principes, waarheden, woorden en wegen zijn het hoogste goed. We kunnen de wereld niet dwingen om Gods waarheid te accepteren. Maar we moeten wel oppassen dat de wereld ons niet dwingt om hun dwaasheid over te nemen zodat we van God weg dwalen en niet meer met Hem wandelen.

Hoe wil jij staan in deze maatschappij? Wandel je (nog steeds) met God? Hoever ga je in je liefde voor Hem? Wanneer was je laatste ontmoeting met Hem?


De meest vriendelijke christenen worden regelmatig "haters van..." genoemd. God daar tegen over noemt hen trouw en prijst hen:

  • Mattheüs 5:10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.
  • Jacobus 1:12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

donderdag, april 25

VERTROUW OP GOD


Ik ben een analyticus.

Voordat ik een christen werd, wilde ik God helemaal begrijpen. Maar toen ik eenmaal tot geloof kwam liet ik de meeste vragen achter me en volgde mijn Redder.

Ik ben nog steeds een analyticus. Ik houd ervan om de Schrift te onderzoeken en antwoorden te vinden op moeilijke vragen. En ja, af en toe ben ik flink in de war als ik ergens niet uitkom.

Pas nog... na een behoorlijk wat studie kreeg ik een bepaald bijbels concept niet helder. Ik zei toen gekscherend tegen mijn man dat ik 'De Bijbel voor Dummies' nodig had. (1)

Pas later besefte ik dat zo'n boek bestond en dan bedoel niet bovenstaand boek 😉

Eigenlijk is Gods Woord ontworpen voor dummies. Ik gebruik het woord 'dummies' omdat het precies omschrijft wie we zijn: kleine mensjes die niet in staat zijn onze alwetende, alwijze God volledig te begrijpen. En dat hoeft ook niet.

We zijn kwetsbaar, sterfelijk en begrensd. God daar tegenover is eeuwig, oneindig groot, onbeperkt (zonder grenzen) en volmaakt in al Zijn eigenschappen. 
O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Romeinen 11:33-36

We zullen God nooit helemaal begrijpen. Daarvoor is Hij te groot en wij zijn te klein. (2)

Waar het om draait is: Heb ik een oprecht geloof in Hem?

3 VRAGEN
Als je in een situatie komt waarin je Hem niet begrijptstel jezelf dan deze 3 vragen:
  1. Vertrouw ik op Gods karakter? Psalm 145:17 
  2. Vertrouw ik op Hem mèt al mijn onbeantwoorde vragen? (Job 38)
  3. Vertrouw ik erop dat Hij mij al het begrip heeft gegeven dat ik nodig heb. 2 Petrus 1:3

Ik vertrouw op Hem.
Jij ook?PS Als jij ook wat analytisch bent, zul je misschien net als ik van 1 Korinthe 13:12 houden:

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.
Gail Burton Purath

-------------------------

(1) De "Voor Dummies" boeken zijn een serie boeken die mensen moeten helpen bij ingewikkelde of moeilijke onderwerpen. Ik promoot deze serie verder niet.
(2) Er zijn ook heel veel dingen over God die we tijdens ons leven ontdekken mogen, en ze helpen ons leven vollediger maken en wekken ons verlangen om met hem te leven. Dus, ook al zullen we niet elk aspect van het evangelie volledig begrijpen, toch is zo goed en ooi om een levenslange leerling van Jezus te zijn.