dinsdag, juni 19

HOE OVERWIN IK MIJN REUZEN?

Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, maar wíj zullen de Naam van de HEERE, onze God in herinnering roepen. Zíj kromden zich en vielen, maar wíj zijn opgestaan en staande gebleven. (Psalm 20:8-9)STRIJDWAGENS

Soms vertrouw ik ook op "strijdwagens". Ik vertrouw dan bijvoorbeeld op:
  1. mijn intuïtie, capaciteiten, inzicht
  2. mijn perspectief en kracht
  3. menselijke autoriteit of menselijke wijsheid 
  4. vrienden of familieleden 

Daarnaast vraag ik me wel eens af waarom bepaalde dingen me blijven overkomen.


JUISTE PERSPECTIEF

Op de dag dat David tegenover de spottende reus Goliath stond, had hij het juiste perspectief  gevonden. En dat in tegenstelling tot zijn broers en de koning van Israël. David wist op Wie hij kon vertrouwen. Hij beriep zich daarom op de Naam van de HEERE (ontdek tijdens je persoonlijk Bijbelstudie de link Psalm 20 en 1 Samuel 17).

Hij zei tegen de Goliath:

U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt. (1 Samuel 17:45)

BESTE TEGENGIF

Heb jij bepaalde "Goliaths" in je leven? Misschien kom je ze tegen op financieel of relationeel gebied. Of  je worstelt met emotionele of fysieke moeilijkheden. Misschien ben je verslaafd aan iets. Vestig je vertrouwen op God. Alleen in Jezus naam kunnen we onze reuzen te lijf gaan. Alleen door op Hem te steunen ontvangen we de kracht om vol te houden. 

👉 TIP: Kijk en luister hoe Corrie ten Boom met haar reuzen (zorgen) omging. 
Jezus' liefde en Zijn kracht is het beste tegengif voor al je angsten. God is in staat om je te helpen opstaan. En staande blijven in Zijn kracht en zo je Goliaths tegemoet te treden. (Psalm 20:8-9) 

Gail Burton Paurath

dinsdag, juni 12

CHRISTEN, VERGEET NIET TE SEINEN!

Tijdens een ritje op een tweebaansweg over het Hongaarse platteland, passeerde ons een auto vanuit de tegenovergestelde richting, al knipperend met zijn koplampen. Op die manier kwam ons nog een auto tegemoet en later nog één.

SNELHEIDSCONTROLE?

Wilden ze ons waarschuwen voor een op handen zijnde snelheidscontrole zoals chauffeurs in Amerika soms doen? En ja hoor, een paar kilometers verderop stond een “radarauto”.


MAAR WIE ONGEHOORZAAM IS...

Deze universele wens om medebestuurders te helpen een bekeuring te vermijden, gaf me een overtuigende gedachte. Ik dacht aan wat er in de Bijbel staat: "Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem." (Johannes 3:36).

👉 Dat is zo veel heftiger dan een bekeuring.

Want het loon van de zonde is de (eeuwige) dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. (Romeinen 6:23)

Als mensen in de wereld geïnteresseerd zijn om anderen te waarschuwen voor een naderende snelheidscontrole, hoe veel meer zouden wij dan als christenen ons gedrongen moeten voelen om mensen te waarschuwen voor het naderende oordeel.

VERGEET NIET TE SEINEN

Vraag aan God of je de momenten herkent (en er gebruik van mag maken) om open te praten over leven en dood. Vraag Hem om moed en eerlijkheid. Laten we ervoor zorgen dat we "met onze lichten knipperen." Vergeet niet te seinen!


Mattheüs 5:16: “Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”

Tip: Wat is jouw evangelisatiestijl (4)

Gail Burton Purath

dinsdag, juni 5

3 LEUGENS DIE JE FOCUS WEGNEMEN

Veel artikelen zijn erop gericht om ons te laten voelen hoe speciaal wij voor God zijn, zonder dat er sprake is van een intieme geloofsrelatie met Jezus Christus. Maar is het wel zo Bijbels om op die manier te denken?

ANDERSOM

Is het niet juist andersom? Dat je leert hoe bijzonder God voor je is in Zijn Zoon Jezus Christus.


Onderstaande 3 leugens trekken onze aandacht weg van God

1. Ik kan niet van anderen houden voordat ik mezelf echt lief heb. 
 Dit komt van een verkeerde interpretatie van Markus 12:30-31

En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.

2. Ik kan anderen niet dienen tot ik me compleet en zelfverzekerd voel. 
Dit staat niet in de Bijbel. Anderen dienen is vaak de beste manier om meer vertrouwen en vreugde te krijgen. Het gaat om de gezindheid die ook in Christus Jezus was. (Filippenzen 1:3-5).

Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,


3. God wil mij gelukkig maken in dit leven. Geen zorgen, geen pijn meer...
Dit is geen Bijbelse opvatting. God wil dat we ons heiligen en opgroeien tot een volwassen gelovige. Dat brengt vreugde in Hem, maar niet altijd geluk (Hebreeën 12:1-4). 

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.

Hier zijn 3 oplossingen voor deze 3 leugens:

1. Richt je boven alles op het liefhebben van God (Mattheüs 22:36-40). Hierbij ga ik er van uit dat Hij je al verlost heeft van je zonden. Als dat niet zo is, dan hoort je focus dáár te liggen: op de vergeving van je zonden. Wat doe je met je schuld?
2. Behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden (Mattheüs 7:12).
3. Stop met zoveel over jezelf te denken (Filippenzen 2:3-4).HOE KOSTBAAR!

Als we door de Heilige Geest leren hoe kostbaar God voor ons is in Zijn Zoon Jezus Christus, dan zullen we steeds meer geloven èn ervaren hoe geliefd we zijn in Gods ogen.

Gail Burton Purath