maandag, december 17

8 TIPS VOOR ZINVOLLE KERST

1. Geef niet te veel uit. 
Godsvrucht vergezeld met tevredenheid is een bron van grote winst. 1 Timotheüs 6:6 

2. Ga op zoek naar een dankbaarheidshouding Psalm 107:1 
Dit zal je helpen om anders om te gaan met neerslachtige gevoelens in de winter.

3. Deel met de mensen die het moeilijk hebben
Bezoek iemand die in een moeilijke situatie zit, kook een ​​maaltijd aan mensen die onder het minimum leven. Je "leent uit aan de HEER" en "Hij zal je de weldaad terugbetalen!" Spreuken 19:17Mattheüs 25:40

4. Vier de geboorte van Christus met iemand die eenzaam is of moeilijkheden heeft. 
Wanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. Lukas 14:13 

5. Pauzeer en bid regelmatig! 
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Filippenzen 4:6

6. Zing, reciteer Bijbelteksten, wees verheugd! 
Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart. Efeziërs 5:19 

7. Bid voor vervolgde gelovigen. Hebreeën 13:3
Het kerstseizoen verhoogt de kans op discriminatie en vervolging. Laat hen niet in eenzaamheid lijden maar steun vervolgde christenen met je gebed en gift. 

8. Neem een ​​cadeautje of een trommel met koekjes mee naar niet-gelovige buren of kinderen. Kolossenzen 4:5 Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. 


MEER VOLDOENING

Als je sommige (of al deze dingen 😉) toevoegt aan de viering van de geboorte van Christus ontvang je een diepere voldoening. Nog meer ideeën? Deel ze gerust. 

Gail Burton Purath

woensdag, december 12

WEES GEEN OLIFANT


Volgens Scientific American hebben olifanten een ongelofelijk vermogen om gezichten, geuren en situaties te onthouden, met name mishandeling. Wrok koesteren (grudge-holding) helpt hen te overleven.


Filippenzen 3:13-14:
 
... maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

"Vergeten" is een belangrijk onderdeel van het uitstrekken naar Gods doel in je leven.


Paulus moest dingen vergeten:

1. Hij had de moord op Stefanus toegejuicht (Handelingen 7:54-8:3)  
2. Hij was ten onrechte gegeseld en gevangengezet (2 Korintiërs 11:23-33 ). 

Om Gods doelen te vervullen, moest hij deze dingen vergeten. Hij moest ze achterlaten en zich uitstrekken en jagen naar het het doel: de prijs en de roeping van God. Als het gaat om het verleden, kan ik soms een 'olifant' zijn, maar ik leer onrecht en wroeging in Gods handen te leggen.

En jij? Is er iets in je verleden dat je hart nog steeds pijn doet? Koester je wrok naar jezelf of anderen toe? Wil je het vandaag in Gods handen laten en je toekomst tegemoet zien met nieuwe hoop? Kom er dan mee tot Jezus: 

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Mattheus 11: 28-30)© Gail Burton Purath

donderdag, december 6

BEN JIJ EEN LIEFDESBRIEF VAN CHRISTUS?


Wist je de volgelingen van Jezus Christus brieven zijn?

“Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.” (2 Korinthe 3:3) 

God schreef zijn wetten op stenen tafelen (Exodus 31:18), maar Hij schrijft niet op harten van steen. In plaats daarvan schrijft Hij over (OF: op) berouwvolle, bekeerde harten ( Jeremia 31:33; Ezechiël 36:26).

VOLGELINGEN VAN CHRISTUS ZIJN:

♥ Aanbevelingsbrieven voor degenen die ons naar de Heer brachten (2 Korinthiërs 3:1-3).
Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig, of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.

Brieven van bevrijding van onze slavernij aan de zonde (Johannes 8:36). 

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

Brieven van adoptie als zonen en dochters van God ( Romeinen 8:15-16). 

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

Brieven van vrijspraak van een doodvonnis die we verdienen ( Romeinen 6:22-23).

Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Brieven van hoop tot een verloren en stervende wereld (1 Korinthiërs 1:18-25). 

Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.

Liefdesbrieven van onze Heiland ( Efeziërs 2:4-5). 

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden.

Jezus is het Woord en als je Jezus liefhebt èn gehoorzaamt, bent jij Zijn brief (Johannes 1:1, 1 Korinthiërs 1:18).
----------------------------
* Paulus vertelt de Korinthiërs dat het zij brieven zijn die op zijn hart zijn geschreven doordat hij ze naar de Heere leidde. Wat een prachtige zegen zijn ze op zijn werk.