dinsdag, juni 4

5 ELEMENTEN VAN ECHTE LIEFDE


Studies tonen aan dat 75% van de mannen en vrouwen op 20-jarige leeftijd seks vóór hun huwelijk heeft. De meeste echtparen koppelen echtscheidingen aan overspel. (1)

Relaties die rusten op seksueel genot zijn niet iets nieuws. Koning David leed aan levenslange gevolgen van die ene nacht die hij doorbracht met Batheseba (2 Samuël 12:10).Toen de profeet Nathan koning David confronteerde in 2 Samuël 12:1-25, vergeleek hij Davids wellustige gedrag met een rijke man die een klein ooilam van een arme man stal en hem voor één enkele maaltijd doodde. Beslist geen mooi plaatje.

ECHTE LIEFDE OMVAT:

1. Vriendschap
Liefde begint met vriendschap, niet met seks.

2. Respect
Liefde omvat zelfbeheersing, opoffering en aandacht (Efeze 5:25-33).

3. Eerlijkheid
Liefdevolle relaties zijn niet gebaseerd op ontrouw of bedrog (Kolossenzen 3:9).

4. Liefde voor God
Gezonde relaties brengen ons dichter bij God  (1 Korinthiërs 15:33 ; Efeziërs 5:8-11).

5. Betrokkenheid
Ware geliefden bewaren hun seksuele intimiteit voor binnen hun huwelijk uit respect voor hun geliefde en hun God (1 Korintiërs 7:2; 1 Thessalonicenzen 4:4; Hebreeën 13:4).

Als je toegegeven hebt aan een seksuele relatie buiten je huwelijk, wees dan als koning David: bekeer je en herstel je relatie met de Heere God. Zoek vergeving bij Hem.

maandag, mei 20

MISPLAATSTE OUDERSCHULD


Het wordt steeds moeilijker om ouder te zijn, omdat ouders vaak aangewezen worden als de zondebokken van de samenleving.

Het christendom leert een andere visie op ouderschap

1. Ouders zijn inderdaad verantwoordelijk voor hun opvoeding en zij moeten hun best doen voor de Heere. God zal hen veroordelen vanwege hun zelfzuchtige of toegeeflijke opvoeding.
  • Efeze 6:4 En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heer
  • Kolossenzen 3:21 Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.
2. Maar goede ouders zijn niet verantwoordelijk voor de slechte keuzes, acties en levensstijl van hun volwassen kinderen.

Ezechiel zegt het zo:

 De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn.

Roddel daarom niet over je broeder of zuster maar zoek hen op. Steun hen als ze in zwaar weer komen door de keuzes van hun kinderen.

Ouders met een uiterst corrupte levensstijl hebben soms kinderen die heel dicht bij God leven terwijl gelovige ouders soms kinderen hebben die niet terugdeinzen voor witwassen, corruptie of fraude.

Laten we onze eigen acties onder de loep leggen en verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen daden.
Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven; dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, en niet voor de ander. Want ieder zal zijn eigen pak dragen. Galaten 6:4-5Mattheüs 10:42 En wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen.

-----------------

Ben jij een oprechte gelovige die rouwt om de levensstijl van je volwassen kinderen? 
  • Zoek hulp als er verslaving in het spel is. Tip: Jellinek
  • Stop met het op je nemen van de schuld van je kinderen. Volwassen kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun daden. Niet jij.
  • .... deel jouw tip!

vrijdag, mei 10

WANNEER ZWIJGEN ZONDE WORDT


Onze cultuur leert dat tolerantie het hoogste goed is. 

Dat is inderdaad zo als tolerantie betekent dat we alle mensen op een humane manier behandelen. Maar onze cultuur propagandeert een tolerantie die het eerlijk spreken vanuit Gods Woord verbiedt, zelfs als het op een zachtmoedige manier gedaan wordt. Er is weinig ruimte voor christenen die naar Gods Woord willen leven. Iedereen mag zeggen wat hij of zij wil. Maar radicale christenen, die Gods Woord als leefregel nemen worden niet getolereerd als zij zich ergens over uitspreken.

Als christenen hebben we de keuze: 


1. om weg te zwijgen omdat we ons schamen voor Gods Woord

Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen. Markus 8:38

2. om te vertrouwen op eigen inzicht

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade. Spreuken 3:5-7

3. om onszelf te bedriegen en de wijsheid van de wereld te omarmen

Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden.Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw: De Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. 1 Korinthe 3:18-20

4. om ons realiseren dat de beperkte, liberale opvatting van tolerantie in ons land erg onlogisch is: want wanneer niemand ongelijk heeft, heeft ook niemand gelijk. 


GODS PRINCIPES HOOGSTE GOED

Gods principes, waarheden, woorden en wegen zijn het hoogste goed. We kunnen de wereld niet dwingen om Gods waarheid te accepteren. Maar we moeten wel oppassen dat de wereld ons niet dwingt om hun dwaasheid over te nemen zodat we van God weg dwalen en niet meer met Hem wandelen.

Hoe wil jij staan in deze maatschappij? Wandel je (nog steeds) met God? Hoever ga je in je liefde voor Hem? Wanneer was je laatste ontmoeting met Hem?


De meest vriendelijke christenen worden regelmatig "haters van..." genoemd. God daar tegen over noemt hen trouw en prijst hen:

  • Mattheüs 5:10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.
  • Jacobus 1:12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.