woensdag, augustus 18

HOE ONDERSTEUN JE IEMAND?

biblelovenotes

Toen ik door een moeilijke tijd ging, stopte een goede vriend met het beantwoorden van mijn e-mails. Jaren later vroeg ik haar waarom.

'Ik wist niets te zeggen,' zei ze. 'Ik had gewoon geen antwoorden voor je.'

Ik heb zelf ook gedacht dat advies geven en oplossingen zoeken, de beste manieren waren om een vriend in nood te helpen. Maar mijn eigen worstelingen hebben me geholpen te beseffen dat "clich√©matige antwoorden" meestal helemaal geen antwoorden zijn. 

Vrienden die zeggen: ik zal voor je bidden

Vrienden die zeggen: "Het spijt me zo voor je en ik zal voor je bidden", waren de grootste troost en hulp voor mij. Dat ze zeiden dat ze zouden bidden, hielp me om mijn aandacht te richten op die ene Vriend die nooit teleurstelt, nooit te druk is en altijd precies weet wat Hij moet zeggen - mijn Heere!

Hij "troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.". (2 Korinthe 1:3)

Er zijn en luisteren

Als je vriend(in) met problemen worstelt, kom dan niet met oplossingen, wijze woorden, adviezen, tenzij God je daar duidelijk toe aanzet. Maar laat haar weten dat je er echt voor haar bent, naar haar luistert en om haar geeft. 

Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. (Romeinen 12:15)
ūüí° En bid dat God haar de antwoorden zal geven die ze nodig heeft.

biblelovenotes
  • Heb jij tips om iemand te ondersteunen die het moeilijk heeft?
  • Wat hielp jou toen je door een moeilijke tijd ging? (en wat niet)

Gail Burton Purath

---
Vertaald door: Aritha Vermeulen

dinsdag, augustus 10

ALS GOD EEN PLAN C HEEFT

Gods plan

Soms geeft God mensen een duidelijke en volledige instructies aan het begin van een project. Dat lees ik in mijn Bijbel.

Maar normaal gesproken hebben wij te maken met een plan dat zich langzaam ontvouwt.

Plan A en B

Denk aan het volk van God dat tussen het Egyptische leger en de Rode Zee stond en zich afvroeg wat God  toch aan het doen was. 

  • Ze konden plan A zien: vermoord worden
  • of plan B: verdrinken.

Plan C

Toen openbaarde God Zijn plan C: ga door de zee. En door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge.

De psalmist schreef over die situatie en zei: "Uw weg was door de zee, Uw pad door grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend." ( Psalm 77:19 ).  

Het is echt niet raar als je er doorheen zit omdat je Gods weg niet meer ziet. Het overkwam zelfs de apostel Paulus.

Lees Handelingen 16:6-10 om te zien wat ik bedoel.

Leer mij Uw weg, o Heer

Gods timing is altijd perfect. Door ons geregeld te laten wachten tot Zijn plannen zich ontvouwen, oefent Hij ons in doorzettingsvermogen (volharding) en geloofsvertrouwen. Dus de volgende keer dat jij als Gods kind vastzit tussen twee slechte keuzes, zoals de Isra√ęlieten tussen de Rode Zee en het Egyptische leger, wanhoop dan niet maar vraag Hem om je Zijn plan C te laten zien: "Zijn weg was door de zee, Zijn pad door grote wateren".

Ik weet dat hoewel ik aan de oever van de Rode Zee sta, ik daar niet zonder een bedoeling heen geroepen ben, maar dat Hij mij erheen liet gaan. Daarom laat ik mijn angsten met de wind meewaaien. Want aangezien Hij mij in deze moeilijkheden heeft gebracht, zal Hij me er ook uitleiden en me er door heen helpen. C.H. Spurgeon


Gods plan


Leestip over gebed (en wachten)

 Lees ook


Gail Burton Purath

---
Vertaald door: Aritha Vermeulen

maandag, mei 31

HEBBEN WIJ HEILIGING NODIG?


Dagelijks leven van een christen

Werken aan je eigen zaligheid heeft alles te maken met het dagelijks leven van een echte christen. En met de kracht van de Geest.

Daarom, mijn geliefden ... werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. Filippenzen 2:12,13

Werken n√° hun redding

Gelovigen doen geen werk voor hun redding maar nadat zij zijn gered. Zij beginnen op dat moment aan een levenslange proces van heiliging en gaan steeds meer op Hem te lijken. 

Als gelovige in Christus Jezus

 Stop je ermee om je aan te passen aan de wereld 

Romeinen 12:1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

 Neem je uit liefde voor God je zonden serieus en leg jdie af, omdat Hij je door Zijn bloed vrijkocht van je zinloze levenswandel. (1 Petrus 1:14- ).
1 Petrus 1:14-19 Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig. En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

 Bid, smeek, dank je en bestudeer je de Bijbel om Gods Woord op de goede manier toe te passen en te verspreiden (Filippenzen 4:6; 2 Timotheus 2:15).

Filippenzen 4:6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.

Kolossenzen 3:16,17 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.

 Zoek je het gezelschap van andere gelovigen om God groot te maken, het Woord te horen en elkaar op te scherpen (Hebree√ęn 10:25;  Hebree√ęn 3:13).

Hebree√ęn 10:25 Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

Hebree√ęn 3:12 Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God; maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde.

Afleggen oude zelf

Efezi√ęrs 4:22-24 beschrijft dit proces als het afleggen van onze oude zelf, "dat te gronde gaat door zijn misleidende verlangens", zodat we onze geest kunnen vernieuwen en ons nieuwe zelf aan kunnen trekken" die overeenkomstig het beeld van God geschapen.

... namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar.

 

God vindt vreugde in Zijn werk in ons

Het mooiste is dat niemand ons dwingt om dit proces te starten. Wij willen niet anders! God werkt dat willen en het werken in ons, naar Zijn welbehagen. Hij vindt daar diepe vreugde in. 

Johannes 14:21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Gail Burton Purath
---
Vertaald door: Aritha Vermeulen