dinsdag, juli 23

OMGAAN MET STRESS: 6 CHRISTELIJKE MANIEREN


In 2 Korinthiërs 1: 8-11 spreekt Paulus over zoveel stress dat hij 'wanhopig van het leven zelf' was. 
Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal, terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen.

Daarna legt hij uit dat dit gebeurde zodat hij op God zou vertrouwen, en niet op zichzelf.

Ik betrap mezelf erop dat ik vaak op mezelf vertrouw. Het gebeurt wel eens dat ik aan het bidden ben, en in mijn geest al een "strategie" bedenk om een ​​probleem aan te pakken, in plaats van (eerst) naar God te luisteren.

Het is goed (en ik ben daar zo blij mee) om te weten dat de Schrift raad geeft wanneer we de fout in gaan.

6 CHRISTELIJKE MANIEREN OM TE DEALEN MET STRESS (uit 2 Korinthe 1)

  1. Wees eerlijk over je situatie (verzen 8-9).
  2. Realiseer je dat iets met een bepaald doel gebeurt (vers 9). 
  3. Denk eraan dat je vertrouwt op de God die de doden kan opwekken (vers 9). 
  4. Denk aan Gods trouw in het verleden (vers 10). 
  5. Vestig je hoop op Gods kracht en oogmerk (doel) ( (vers 10). 
  6. Vraag anderen om voor je te bidden (vers 11). 

Zit je vast in een moeilijke situatie? 
Vertrouw op God, niet op jezelf!


donderdag, juli 18

FIJNE VERJAARDAG, GAILGail is degene die onze Bible Love Notes schrijft. Vandaag is het haar 68e verjaardag. Zij schreef een mooi reflectie over de achterliggende 8 jaar. 

8 jaar goeds uit kwaad

Gail: Ik schrijf nu al acht jaar lang Bible Love Notes en op mijn verjaardag wil ik 2 manieren delen waarop God me Zijn trouwe zorg en wonderlijke liefde liet zien de afgelopen jaren.

💗 1. Het kwade ten goede. Romeinen 8:28

Ik was erg terneergeslagen over mijn gezinssituatie en begon Bible Love Notes te schrijven om gefocust te blijven op Gods Woord. De Heere gebruikte het studeren en schrijven om mijn geloof te ondersteunen, ondanks het feit dat mijn gezinssituatie erger werd. Ik heb daarvan geleerd dat Gods Woord het beste medicijn is voor een gebroken hart. 

💗 2. Boven bidden of denken. Efeziërs 3:20

Beginnend met 50 vrienden en familieleden als abonnees, had ik nooit gedacht dat ik acht jaar later 25.000 abonnees zou hebben! En verbazingwekkender dan de cijfers zijn de mensen die God heeft toegevoegd aan de Bible Love Notes - bediening. 

Bible Love Notes is niet uit op winstbejag. We maken geen advertenties en gebruiken onze abonneelijst niet om geld te verdienen. Maar we wel hebben een geweldige staf: mensen die voor ons bidden, een gebedsteam leider, een redacteur, een 'image creator' en vijf vertalers. 

God heeft me met deze vrouwen verbonden op een manier die Hij alleen bewerkstelligen kan. We leven op drie verschillende continenten en in zeven verschillende landen: de Verenigde Staten, Hongarije, Servië, Nederland, Uruguay, Brazilië en Suriname. Maar we zijn verenigd in Hem en streven hetzelfde doel na.

💗 Dit herinnert me aan een ander stukje van Gods verhaal, waar ik door genade deel van uit mag maken ... en jij  ook als je een volgeling van de Heere Jezus bent.

Openbaring 7:9-10 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!

💗 Gail PS  Ja, je kunt Gail feliciteren in een reactie onder dit bericht (gewoon in het Nederlands). 

woensdag, juli 10

VAN PIJN NAAR LOFPRIJS


Ik werd om 4 uur wakker en verdrietige gedachten vulden mijn geest.

"Waarom, Heere?" vroeg ik voor de duizendste keer. Ik was niet boos maar voelde ik me wel verward en verdrietig.

Waarom hebben onze geliefden keuzes gemaakt die ons en ook hen zelf pijn doen? Waarom ging het van kwaad tot erger? Waarom zagen zij niet dat het ontkennen van Bijbelse beginselen verkeerd is? Waarom konden we niet meer zo intiem met elkaar omgaan zoals vroeger?

IK DACHT AAN ASAF

Toen herinnerde ik me Asaf, geliefde kind van God. Hij stelde zoveel jaar geleden dezelfde soort vragen.

In Psalm 73 raakte Asaf in de war door het zien het schijnbare geluk van mensen die zonder God leefden.

Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden waren haast uitgeschoten, want ik was jaloers op de dwazen, toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien, en hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeiten, zoals andere stervelingen, en worden niet gekweld met andere mensen.

In Psalm 77 riep hij het uit tot God in de nacht en hij was diep verontrust toen hij aan vroegere tijden dacht.

Ik overdacht de dagen vanouds, de jaren van vroegere eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel, 's nachts peinsde ik in mijn hart, en mijn geest onderzocht: Zou de Heere dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgezind zijn? Houdt Zijn goedertierenheid voor altijd op? Komt aan Zijn toezegging een einde, van generatie op generatie? Heeft God vergeten genadig te zijn? Of heeft Hij Zijn barmhartigheid door toorn afgesloten? 

ASAFS PERSPECTIEF VERANDERDE

Maar toen Asaf onrustig werd en zich door God vergeten voelde, hield hij opeens op met klagen. Zijn perspectief veranderde. Hij begon na te denken over Gods trouw, over Gods altijd aanwezige troost en de eerdere wonderen die Hij deed. (1) 

Asaf ging van zijn pijn over tot het prijzen van God; "O God, Uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God? U bent de God Die wonderen doet!"

U zult mij leiden door Uw raad,
daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.
Wie heb ik behalve U in de hemel?
Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.
Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart,
dan is God de rots van mijn hart
en voor eeuwig mijn deel.
MET GODS HULP

Zijn omstandigheden kon Asaf niet veranderen, maar wel zijn perspectief. Met Gods hulp kunnen wij hetzelfde doen! Breng al je moeiten en zorgen bij God. Iedere dag opnieuw.


---------------------
(1) 2 Korinthiërs 1: 3-5 geeft uitdrukking aan Gods vermogen om ons te troosten in ons verdriet.