donderdag, december 6

BEN JIJ EEN LIEFDESBRIEF VAN CHRISTUS?


Wist je de volgelingen van Jezus Christus brieven zijn?

“Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.” (2 Korinthe 3:3) 

God schreef zijn wetten op stenen tafelen (Exodus 31:18), maar Hij schrijft niet op harten van steen. In plaats daarvan schrijft Hij over (OF: op) berouwvolle, bekeerde harten ( Jeremia 31:33; Ezechiël 36:26).

VOLGELINGEN VAN CHRISTUS ZIJN:

♥ Aanbevelingsbrieven voor degenen die ons naar de Heer brachten (2 Korinthiërs 3:1-3).
Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig, of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.

Brieven van bevrijding van onze slavernij aan de zonde (Johannes 8:36). 

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

Brieven van adoptie als zonen en dochters van God ( Romeinen 8:15-16). 

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

Brieven van vrijspraak van een doodvonnis die we verdienen ( Romeinen 6:22-23).

Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Brieven van hoop tot een verloren en stervende wereld (1 Korinthiërs 1:18-25). 

Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.

Liefdesbrieven van onze Heiland ( Efeziërs 2:4-5). 

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden.

Jezus is het Woord en als je Jezus liefhebt èn gehoorzaamt, bent jij Zijn brief (Johannes 1:1, 1 Korinthiërs 1:18).
----------------------------
* Paulus vertelt de Korinthiërs dat het zij brieven zijn die op zijn hart zijn geschreven doordat hij ze naar de Heere leidde. Wat een prachtige zegen zijn ze op zijn werk.


zaterdag, december 1

VERGEET JE BRIL NIET


Zonder bril is de grootste "E" het enige dat ik herken op een oogtest grafiek. Ik zou andere letters kunnen noemen, maar dat zou echt een gokje zijn. 

Ik heb corrigerende lenzen nodig om duidelijk te kunnen zien.

De wereldvisie op moraal is ook wazig - zoals ik kijk naar die oogtest grafiek (1 Johannes 2:15-17), en de Bijbel is onze corrigerende lens (Psalm 119:102-105).

Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1 Johannes)

Ik ben niet afgeweken van Uw bepalingen, want Ú hebt mij onderwezen. Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (Psalm 119)

BIJBEL CORRIGEERT

Het is belangrijk om te beseffen dat de Bijbel zich nooit aanpast om tegemoet te komen aan de vervagende visies van onze cultuur. Het corrigeert ze juist (2 Timoteüs 3:14-17).

Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. (2 Tim 3)

CULTUUR VERANDERT

In de afgelopen vijftig jaar heeft onze cultuur bijvoorbeeld vrije seks, pornografie goedgekeurd. Er zijn enorme veranderingen op het gebied van relaties en seksualiteit. Als christen willen mensen geen pijn doen en vooral liefdevol benaderen. Maar hoe combineren we dat met het kiezen voor Gods Waarheid? Onze cultuur overschat geld en zelfrespect en onderschat eerlijkheid en zelfverloochening.

GODS WOORD VERANDERT NIET

Maar God is onveranderlijk en Zijn Woord is onveranderlijk (Hebreeën 13:7-8; Jesaja 40:6-8). Als onze liefhebbende Schepper wil Hij wat het beste voor ons is. En Hij alleen weet wat onze ziel schaadt. Ook al zegt iedereen dat het ons net schaadt, wat Hij zegt is gezaghebbend. Denk ook aan onze Heere Jezus Christus, Die ons voorging. Hij leed en stierf aan het kruis om de schuld van onze zonden te betalen. Die prijs was zo hoog. Hoe zou het dan nu mogelijk zijn dat Hij een compromis zou sluiten met onze zonden? Dat zou tegen Zijn karakter ingaan. 

Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. (Hebreeën 13)

Een stem zegt: Roep! En hij zegt: Wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig. Jesaja 40)


VERGEET JE BRIL NIET

Dus wanneer je bij jezelf merkt dat je zicht op morele kwesties beginnen te vervagen, zorg er dan voor dat je de onveranderlijke "corrigerende lens" van de complete Schrift draagt. Vergeet je bril niet; bestudeer de Bijbel.


Gail Burton Purath

vrijdag, november 23

NIET POPULAIR, WEL GLORIEUS


De volgelingen van Christus (wat ben ik blij dat ik er één van ben) hebben Jezus intens lief.

Toch is er een veel voorkomend misverstand dat moet worden gecorrigeerd: Jezus is niet populair. Hij is  ook niet joviaal.

Toen zijn broers de spot met Hem dreven, zei Jezus:

De wereld kan jullie niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. (1)

Mensen beweren soms dat Jezus het meest ontstemd was over hypocrisie. Dat is niet waar. Jezus berispt iedere zonde, waar Hij die ook tegenkomt. (2)

👉 De echte Jezus eist berouw, zelfverloochening en gehoorzaamheid. (1)


KOSTEN BEREKENEN

Als we oprechte volgelingen willen zijn, dan berekenen we de kosten en weten we dat we gehaat zullen worden. Jezus was niet populair en wij zullen het ook niet zijn. Daarnaast beloven we ons af te keren van onze zonden (bestudeer onderstaande Bijbelteksten).

En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen: Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend  man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem optrekt? En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn. Lukas 14:25-33

De ene broer zal de andere broer overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Mattheus 10:21-22

Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. 1 Johannes 3:6

WE VOLGEN JEZUS OMDAT...

We volgen Jezus met heel ons hart, omdat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Hij is onze ultieme Vreugde, onze Goede Herder, onze Verlosser, onze Vrede (Johannes 14:6; Johannes 10:10-11; Efeziërs 2:14). Wij hebben Hem intens lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Jezus is nooit populair geweest en zal nooit populair worden bij de wereld. Maar Hij is wel verbazingwekkend, schitterend, glorieus, majesteitelijk. Dat is Hij altijd geweest en dat zal Hij altijd zijn! 
---------------

(1) Johannes 7:7 || Deze en andere passages weerleggen de softe kijk op Jezus: Mattheüs 7:21-23 Mattheüs 10:33-38; Mattheus 12:49-50; Mattheüs 18:3; Lukas 6:46; Johannes 2:15-16.
(2) Jezus haat hypocrisie omdat hypocriete religieuze leiders "blinde gidsen" zijn die op die manier anderen misleiden (Mattheüs 15:14). Maar het is verkeerd om te denken dat Jezus hypocrisie méér haat dan alle andere zonden. Het is ook verkeerd om te beweren dat Jezus 'met zondaars' heeft 'rondgehangen'. Jezus bracht tijd door met zondaars, maar Hij deelde altijd het evangelie met hen en riep hen op tot berouw. Jezus zag hun zonden niet door de vingers. Hij berispt Hij zelfs Zijn volgelingen wanneer zij zondigen (Openbaring 3:14-19).