20 april 2023

Samen sterk in God: standvastig in moeilijke tijden

De uitdagingen stapelen zich op. De overtuigingen die we als christenen hebben worden aangevallen, herdefinieerd en verkeerd begrepen. Nu, meer dan ooit, hebben we elkaar nodig om elkaar aan te moedigen, zodat we standvastig kunnen blijven in ons geloof.

Juist in tijden van uitdagingen en aanvallen op onze overtuigingen is het van groot belang om als gemeenschap van gelovigen elkaar te ondersteunen en aan te moedigen, en samen vast te houden aan ons geloof in Christus. - Timothy KellerLofzang en Aanbidding
De Bijbel geeft ons dit advies:

En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw ❤ hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. (Efeziërs 5:18-21)

We moeten met elkaar praten over de wijsheid uit Gods Woord en elkaar aanmoedigen met lofzang en aanbidding. Ik ben dol op de zin "zing voor de Heere en loof Hem in uw ❤ hart!".

Lofzang is de ademhaling van de liefde, het ❤ hart van de dankbaarheid, de vreugde van de vroomheid. Het is de ziel die haar vleugels uitspreidt om te zingen voor God. - Charles Spurgeon

Heb je ooit lofliederen gezongen terwijl je gedachten ergens anders waren? Ik wel, en het maakt een groot verschil met de keren dat ik God met heel mijn ❤ hart heb aanbeden.

Delen van Gods Wijsheid
De volgende tekst voegt nog wat extra gedachten toe:

Laat het woord van Christus in rijke mate in wonen: onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht in alle wijsheid en zing voor de Heere met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, met dank in uw ❤ hart. (Kolossenzen 3:16)

Als Gods Woord in ons ❤ hart 'woont', kunnen we elkaar herinneren aan Gods wijsheid en delen hoe het ons helpt om standvastig te blijven.

Samen Sterk
Laten we dus nadenken over manieren waarop we deze principes kunnen toepassen in onze relaties met onze broeders en zusters in Christus.

💙💙💙💙


We zijn als één lichaam, één in Christus, en we zijn geroepen om elkaar te steunen, te bemoedigen en samen op te trekken in ons geloof. Als christenen hebben we elkaar nodig, want we zijn niet alleen individuen, maar leden van een gezamenlijke gemeenschap die in liefde en eenheid met elkaar verbonden is. - Charles Spurgeon

Gail Burton Purath

Origineel: Let's Encourage Each Other as Described in Scripture!
Vertaald door: Aritha Vermeulen

  1. Hoe kunnen we elkaar aanmoedigen in tijden waarin onze overtuigingen worden aangevallen, herdefinieerd en verkeerd begrepen? 💪🔥
  2. Op welke manieren kunnen we lofzang en aanbidding tot een diepere, meer betekenisvolle ervaring maken 🎶🙌
  3. Hoe ben jij persoonlijk omgegaan met moeilijke uitdagingen en hoe heeft samenwerken met anderen je geholpen standvastig te blijven? 🤔🔥 Deel jouw ervaringen!

24 oktober 2022

7 voordelen van Bijbelse Brainwashing

Hersenspoeling is een negatieve term die normaal gesproken betekent dat je iemand bedriegt of hem dwingt dingen te geloven die niet waar zijn. Het is een stukje misleiding.

Hoe overwin je het bedrog?
Ik geef een positieve draai aan het woord, want het is precies wat wij als christenen spiritueel nodig hebben. In plaats van misleid te worden, moeten we het bedrog in en om ons heen overwinnen.

💙 ik sluit deze post af met 7 voordelen daarvan


Ons menselijke denken moet -  ook nadat we christen geworden zijn -  herhaaldelijk "afgewassen worden" - gereinigd van bevuilde gedachten, houdingen, twijfels en buitensporige bezorgdheden. 

Lees Gods Woord
We reinigen onze geest en geest door het lezen en bestuderen van Gods Woord. Met hulp van de Heilige Geest ontdekken we onze verdorven gedachten en verlangens en belijden ze. Dat niet alleen, we vervangen die ook door een frisse leefstijl tot eer van de God die onze zonden vergaf. (Efeziërs 1:7-9).

 Romeinen 12:2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 
7 voordelen van Bijbelse brainwashing
👉 Het lukt ons dan om:

22 oktober 2022

Geeft God mensen over aan hun zonden?

Ik lees 3 keer lees ik in Romeinen 1:16-32: "God gaf hen over." Kan dat, dat God iemand overgeeft aan zichzelf, aan de zonden die zij doen? Wat betekent dat precies? 


Het licht is gekomen, maar...
God buitengewoon geduldig is, maar... "dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden" (Johannes 3:19-21)

Geloof in Jezus geweigerd
Mensen, zoals hierboven genoemd, weigeren te geloven in de Naam van de eniggeboren Zoon van God en zetten steeds meer stappen de verkeerde kant op, door zichzelf over te geven aan de zonde.

Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven. Efeziërs 4:19

God geeft wat zij kiezen
Dan geeft God hen over - Hij doet een stap achteruit, stopt tussenbeide te komen en laat ze de volledige gevolgen van hun slechtheid ervaren. Hij geeft hen waar ze voor gekozen hebben. Dit betekent niet dat ze zich niet kunnen bekeren, maar het wordt minder waarschijnlijk. Kijk naar het voorbeeld van Israël.

Er mag onder u geen andere god zijn, u mag zich voor geen vreemde god neerbuigen. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen. Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd, Israël is tegenover Mij onwillig geweest. Daarom gaf Ik hen over aan hun verharde hart, zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen. Psalm 81:10-14

Hoe langer en dieper ze zich in zonde onderdompelden, hoe donkerder hun geest werd. Een hele generatie Israëlieten, verwierp na de exodus, herhaaldelijk Gods leiding, en Hij weigerde hen uiteindelijk het Beloofde Land binnen te laten gaan.

Stefanus tegen de Raad: "En zij maakten in die dagen een kalf en brachten een offer aan die afgod, en zij waren verblijd over de werken van hun handen. En God keerde Zich af en gaf hen over om het hemelleger te dienen, zoals er geschreven is in het boek van de Profeten: Hebt u de veertig jaar in de woestijn ook slachtoffers en offers aan Mij gebracht, huis van Israël?" Handelingen 7:41-42

Paulus tegen de Joodse gelovigen in de Messias: "Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaderen Mij verzocht; zij hebben Mij op de proef gesteld en Mijn werken gezien, veertig jaar lang. Daarom ben Ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend. Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde." Hebreeën 3:7-13. 

Naarmate onze cultuur dieper in immoraliteit afglijdt, worden meer mensen "overgegeven" aan hun zonden. We zien het gebeuren. Toch zoekt Hij nog steeds naar het verlorene. 

Ontwaak, sta op, zoek, roep (bid)
Ben je (nog) niet verlost van je zonden dan roept God jou via deze blog om naar Hem toe te komen. Hij wil niet dat je verloren gaat. 

‘Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten’ (Ef. 5:14)

“Zoekt de Here, terwijl Hij zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig” (Jesaja 55:6).
💓 Vragen over verlossing
💓 Kostbaar

Stevig op Gods Woord staan
Voor ons als de kinderen van God is belangrijker dan ooit om stevig op Gods Woord staan, on-Bijbelse waarden verwerpen en samen met de apostel Paulus te zeggen: "Ik schaam me niet voor het evangelie"!

Gail Burton Purath

Origineel: God gives someone over to their sins. Do you know why?
Vertaald door: Aritha Vermeulen

04 oktober 2022

7 keer per dag

Stel je voor dat je een vriend hebt die altijd voor je klaar staat als je om zijn hulp vraagt. Je waardeert wat hij doet, maar eigenlijk zijn al je gesprekken gericht op je eigen behoeften en verlangens. Je neemt nooit de tijd om hem te vertellen dat hij een goede vriend is. 


Ik heb zo'n vriend die ik op deze manier behandelde - geen menselijke vriend, maar mijn Heer.

Psalm 119 
Ik dacht daaraan toen in Psalm 119:164 las: "Ik zal u zeven keer* per dag loven omdat al uw voorschriften rechtvaardig zijn." De psalmist hield zoveel van God en Zijn Woord dat hij er een gewoonte van maakte Hem zeven keer per dag te loven. Af en toe stond hij zelfs om middernacht op (Psalm 119:62) en ik dacht: hoe vaak neem ik eigenlijk de tijd om God te loven voor wie Hij is?

Bidden èn loven
In ons huis gaat er ieder uur een alarmpje af zodat we kunnen stoppen met waar we mee bezig zijn, om te gaan bidden. Ik ben nu vastbesloten om Hem vaker te loven. 

Het vroege ochtenduur zou gewijd moeten zijn aan lofprijzing: geven de vogels ons niet het voorbeeld? C.H. Spurgeon
Het beste dat je kunt doen wanneer je ontmoedigd raakt, is onmiddellijk de Heere gaan loven. Want lofzegging is het beste medicijn voor een gebroken hart.
God loven is zeggen: ik heb U lief om Wie U bent. Ik houd van U, omdat U mij eerst liefgehad heeft. En omdat U mij getrokken heeft uit die vreselijke leegheid en duisternis tot Uzelf.

Opmerking: de praktijk van de psalmist om zeven keer per dag te loven, is geen gebod. We moeten er geen wettische regel van maken. Maar is wel een reminder voor ons moeten om elke dag wat tijd te nemen onze Heer te loven. Misschien kun je dat elke ochtend bij het opstaan ​​doen. Of bij elke maaltijd. 


Gail Burton Purath
Vertaald door: Aritha Vermeulen

* Zeven keer per dag: 's morgens, twee keer voor het lezen van "Sjema" en één keer erna, en' s avonds, twee keer ervoor en twee keer erna. Deuteronomium 6:7. Bron: Chabad.

26 september 2022

Waarom hebben christenen een andere leefstijl?

Wij christenen zijn een werk in uitvoering. Nog niet perfect, maar wel serieus bezig met het strijden tegen de zonde in ons leven. Dat begint met het zich richten op wat de Geest wil.

Romeinen 8:5-6 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.


De Bijbel zegt dat we niet tegelijk van Jezus kunnen houden èn een zondige levensstijl hebben. 

1 Johannes 3:6 Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

Wat Jezus zegt
We kunnen rustig zeggen dat Gods kinderen alle nieuwtestamentische geboden proberen te gehoorzamen. Daar horen ook de oudtestamentische geboden bij die in het Nieuwe Testament herhaald worden. Dit is wat Jezus zegt:

  • Johannes 14:21 "Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren."
  • Johannes 14:23-24 Jezus antwoordde en zei tegen hem: "Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft."
  • Johannes 15:9-10 "Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf."

Gemotiveerd door Gods liefde
Waarom hebben christenen een andere leefstijl? Omdat zij ervan doordrongen raken dat God van hen houdt. Zijn (vergevende) liefde is hun motivatie om nog meer van Hem te houden. Hij mag het voor het zeggen hebben in hun leven en deze leefstijl geeft, ondanks moeilijkheden op hun pad, vrede en vreugde.


🖤 Is er een zonde die je nog niet echt serieus hebt aangepakt, die je nog niet wilt doden?
❤️ Oprecht berouw is goed (down is up)

"Wat heb ik gedaan? Ik heb liefde en ontferming afgewezen en vertrapt. Is dat mijn reactie op de liefde van de Vader, het bloed van de Zoon en de genade van de Heilige Geest? Is dat de dank die de Heer van mij krijgt? Jezus is gestorven om mijn hart schoon te wassen, en ik heb het weer smerig gemaakt?"  Bron: John Owen, aangehaald door Tim Keller.

Gail Burton Purath